Olomouc Modern Language Monographs

O edici

Ediční řada Olomouc Modern Language Monographs (OMLM) vznikla v roce 2014 se záměrem zprostředkovat odborné veřejnosti akademické texty zaměřené na lingvistiku teoretickou i aplikovanou (jako je například osvojování jazyka či translatologie). Má se jednat o texty nové, dosud nepublikované, zakotvené v současných lingvistických přístupech a teoriích, popřípadě o kritická vydání textů, které nikdy nevyšly jako celek. V roce 2020 byla navázána užší spolupráce s Vydavatelstvím Univerzity Palackého, jež edici umožní se dále rozvíjet a oslovit širší pole kvalitních autorů.

Ediční řada Olomouc Modern Language Monographs je určena k publikování dosud nevydaných odborných textů orientovaných na současné přístupy v lingvistice. Preferovanou formou jsou vědecké monografie včetně kolektivních, akceptovány však mohou být i jiné texty, jako jsou kritická vydání či soubory tematických studií včetně sborníků z konferencí. Edice má oslovit především mezinárodní akademické pracovníky a studenty lingvistických a příbuzných oborů.

Ediční rada:

  • prof. Joseph Embley Emonds, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UP

  • Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UP

  • doc. Ivona Barešová, Ph.D., Katedra asijských studií, FF UP

  • doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., Ústav jazykovědy a baltistiky, FF MU

  • Mgr. Radek Šimík, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK

Statut edice OMLM

Návrhový list edice OMLM

Odpovědný redaktor a kontaktní osoba pro tuto edici:

Bc. Otakar Loutocký

Již vyšlo

Název publikace

Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek III (English papers)

Autoři

Markéta Janebová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

402

Anotace

Jedná se o třetí – a poslední – svazek kritické edice sebraných spisů Ivana Poldaufa (1915–1984), významného českého lingvisty, anglisty, bohemisty a lexikografa, zakladatele anglistiky na FF UP v Olomouci (působil zde v letech 1949–1961) a později profesora Karlovy Univerzity. Zatímco první dva svazky Poldaufových Sebraných spisů (vydané stejným kolektivem autorů v r. 2016 a 2018) zahrnovaly jeho česky psané práce lingvistické, lexikografické s obecně lingvistickým přesahem a úvahy o stavu jazykovědy, doposud dostupné pouze na stránkách českých lingvistických časopisů a sborníků z konferencí, třetí svazek se zaměřuje na jeho práce psané anglicky, které podobně jako jeho česky psané práce nejsou nikde jinde dostupné v ucelené podobě. Třetí svazek tak kromě české lingvistické obce může oslovit i mezinárodní publikum. K tomuto účelu práce zahrnuje anglicky psaný úvod, který představí osobnost I. Poldaufa.


Název publikace

Wh-Questions: A Case Study in Czech

Autoři

Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

240

Anotace

Monografie popisuje a analyzuje zjišťovací otázky v češtině, se zaměřením na přímé otázky. Předkládá důkazy o tom, že české Wh- struktury jsou srovnatelné s jinými (konkrétní příklady jsou zpravidla v dalších slovanských jazycích a v angličtině). Vlastní analýza ukazuje typologické charakteristiky češtiny s ohledem na vlastnosti diskutované v dnešní literatuře: mezivětný posun, mnohonásobné otázky, hierarchie tázacích výrazů a další. Při popisu jsou pro argumentaci použita také data z českého národního korpusu a soubor příkladů z korpusu je také součástí appendixu.


Název publikace

Aspekty literárního překladu: mediační úloha překladatele

Autoři

Jitka Zehnalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

244

Anotace

Kniha se zabývá překladem literárních textů, přesněji řečeno umělecké prózy, z angličtiny do češtiny (s krátkou ukázkou opačného směru překladu). Cílem je představit literární překlad jako složitý a dynamický jev, podmíněný mnoha individuálními, kulturními, společenskými a dobovými faktory. Výchozím bodem je přitom z pojetí překladu jako komunikačního aktu a překladatelského procesu jako souhrnu pochopení, interpretace a přestylizování originálu, jak je na základě českého strukturalismu rozpracoval Jiří Levý a jak je chápe současná translatologie. Text se zaměřuje na hlavní aktéry tohoto typu komunikace, tedy na překladatele, konkrétně na zprostředkující (mediační) úlohu, kterou v interkulturní komunikaci hrají.


Název publikace

Bridging Linguistic Theories and Language Use. Part II

Autoři

Jarmila Tárnyiková (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

280

Anotace

Bridging Linguistic Theories and Language Use II je svou metodologií přístupu i teoretickým rámcem pokračováním prezentace vybraných článků a statí publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Zatímco kapitoly v části první byly uspořádány jako součást obecnějších tematických okruhů Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi a závěrečným okruhem Různé, který obsahuje skeče a medailonky věnované kolegům při různých jubileích, v části druhé tvoří jednotlivé kapitoly součást obecnějších sekcí Modalita a vágnost, Pragmatická dimenze a Pedagogická gramatika. Jednotícím teoretickým rámcem všech kapitol je opět koncepce funkční a systémové lingvistiky.


Název publikace

Bridging Linguistic Theories and Language Use. Part I

Autoři

Tárnyiková, Jarmila

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

232

Anotace

Monografie Bridging Linguistic Theories and Language Use je souborem vybraných článků a statí publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Tvoří ji dva samostatné svazky, které jsou uspořádané podle tematických okruhů. Obsahem prvního svazku jsou kapitoly Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi a poněkud nesourodý okruh Různé, obsahující skeče a medailonky věnované kolegům při různých jubileích. V novějších publikacích, které využívají možností korpusových dat, jsou teoretické poznatky důsledně verifikovány jazykovým územ. Získané kvantitativní ukazatele se tak stávají podkladem pro vyvozování parametrů kvalitativních.


Název publikace

Form and Functions in English Grammar

Autoři

Ludmila Veselovská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

366

Anotace

Tato monografie se zabývá jazykovým systémem angličtiny a pokrývá vybraná témata z anglické morfo-syntaxe. Jde o empiricky zaměřenou publikaci vycházející ze zobecněných strukturalistických, funkčních a obecně generativních teoretických základů. V souladu s názvem publikace se autorka zaměřuje na zdůvodňování a komentování vnitřní logiky základních, statisticky relevantních jevů, které reprezentují systém angličtiny. Jednotlivé jevy jsou demonstrovány na konkrétních datech a generalizace jsou vždy systémově propojované s celkem a teoreticky zdůvodňované na jeho pozadí. Kromě anglické gramatiky představuje autorka v několika podkapitolách také srovnávací pasáže odkazující na výsledky jejího česko-anglického lingvistického výzkumu.


Název publikace

Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II (1961–1977)

Autoři

Michaela Martinková a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Počet stran

224

Anotace

Předkládaná publikace je druhým z celkem tří plánovaných dílů kritické edice Sebraných spisů Ivana Poldaufa, zahrnuje jeho česky psané práce lingvistické, lexikografické s obecně lingvistickým přesahem a úvahu o stavu jazykovědy, původně publikované na stránkách českých lingvistických časopisů a sborníků z konferencí v letech 1961–1977 (12 textů). Jedná se o řadu zásadních a často citovaných Poldaufových prací, které nikdy uceleně nevyšly a z nichž mnohé dále rozpracovávají velká témata nastíněná v článcích předcházejících, vydaných v rámci prvního dílu Sebraných spisů. Ve svazku je dále zařazen zeditovaný strojopis nedokončené a nikdy nevydané práce o adjektivu, na které Poldauf pracoval v době svého působení na olomoucké FF společně s J. Macháčkem.


Název publikace

Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960)

Autoři

Michaela Martinková a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Počet stran

352

Anotace

Kniha je první částí třídílných sebraných spisů Ivana Poldaufa (1915-1984), významného českého lingvisty, anglisty, bohemisty a lexikografa, zakladatele anglistiky na FF Univerzity Palackého v Olomouci a později profesora Karlovy Univerzity. Svazek zahrnuje jeho česky psané práce lingvistické, lexikografické s obecně lingvistickým přesahem a úvahu o stavu jazykovědy, původně publikované na stránkách českých lingvistických časopisů a sborníků z konferencí v letech 1940-1960 (sedmnáct textů). 'Úvodní slovo' pojednává o přípravě sebraných spisů a popisuje editorský postup. Kapitola 'Můj učitel Ivan Antonín Poldauf' je pak portrétem tohoto významného vědce z pohledu jeho žáka a následovníka Jaroslava Macháčka. Svazek vychází u příležitosti stoletého výročí narození profesora Ivana Poldaufa.


Název publikace

Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace

Autoři

Jitka Zehnalová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Počet stran

344

Anotace

Cílem autorů monografie Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace je přinést ucelený pohled na problematiku hodnocení kvality překladu, na různé aspekty hodnocení a jejich návaznost na překladatelský proces. Úvodní část přináší přehled přístupů významných teoretiků a představuje modely, které pro hodnocení kvality překladu vypracovali. Jednotlivé kapitoly pak zkoumají a popisují různé aspekty, od vlivu kvality výchozího textu na překlad přes zásadní oblast kvality v právním a institucionálním překladu, hodnocení kvality strojového překladu až po kvalitu v audiovizuálním překladu.


Název publikace

English: The Language of the Vikings

Autoři

Joseph Emonds a Jan Terje Faarlund

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Počet stran

180

Anotace

Autoři dokládají, že základ střední angličtiny (a tedy i moderní angličtiny) je severogermánský s četnými výpůjčkami ze staroanglické slovní zásoby, nikoli naopak. Střední angličtina pochází ze staré kontinentální skandinávštiny a k prolnutí obou slovních zásob nedošlo v době raného skandinávského osídlení Anglie, ale až o 200 let později, především ve 12. století. Autoři na základě četných gramatických rysů ukazují, že mezi skandinávštinou a střední/moderní angličtinou existují hluboké typologické podobnosti, které střední/moderní angličtinu řadí mezi severogermánské jazyky spíše než západogermánské.


Název publikace

Nominal Structures: All in Complex DPs

Autoři

Ludmila Veselovská a Markéta Janebová (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Počet stran

226


Název publikace

Categories and Categorial Changes: The Third Syntical Plan and Beyond

Autoři

Michaela Martinková, Markéta Janebová a Jaroslav Macháček

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Počet stran

188

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)