Jak připravit text?

Tato doporučení jsou určena pro přípravu textů, které budou následně typograficky zpracovány ve vydavatelství. Pokud se dílo bude tisknout přímo z podkladů, které dodá autor, hledejte informace zde: Tisk z předloh dodaných autorem.
 

Autor odevzdává rukopis:

1 × elektronicky (CD/DVD)1 × výtisk na papíře

Ujistěte se, že se text odevzdaný elektronicky shoduje s tištěnou verzí.

Jednotlivé části textu (obsah, předmluvu, úvod, jednotlivé kapitoly, závěrečné bibliografické odkazy apod.) uložte spíše jako jeden soubor než jako sled mnoha po sobě jdoucích souborů.

Z Obsahu musí být zřejmá struktura kapitol a podkapitol.

Grafické prvky a ilustrace použité v rukopisu dávejte jako samostatné soubory. (Není na závadu, pokud je současně vložíte do Wordu – více viz Grafické přílohy a ilustrace.)

CD/DVD popište:

  • jméno autora
  • název díla

Formátování textu

Snažte se o co nejjednodušší vnější úpravu textu (nepoužívejte různé typy fontů, prostrkávání či podtrhávání). Pokud máte na úpravu textu zvláštní požadavky, sdělte je redakci v samostatném průvodním dokumentu nebo kontaktujte odpovědného redaktora. 

Font

Používejte stejný font ve všech částech dokumentu (obsah, předmluva, jednotlivé kapitoly, rejstřík, bibliografické údaje) a také v názvech kapitol, podkapitol, v tabulkách, legendách k obrázkům apod. Nestandardní fonty raději předem konzultujte ve VUP.

Zarovnání textu

Text zarovnejte k levému okraji; klávesy ENTER používejte jenom na konci odstavce (!).

Dělení slov

Slova na konci řádků nerozdělujte.

Pomlčky

Snažte se dodržet typografický rozdíl mezi spojovníkem (krátký, bez mezer: bude-liNováková-Majerováčesko-polský) a pomlčkou (dlouhá, s mezerami slovo – slovo). Pomlčka bez mezer se píše u číselných rozmezí (1938–194529.–30. ledna15–30 cm).
Poznámka: pomlčku je možno zapsat jako dva spojovníky za sebou nebo pomocí sekvence alt0150.

Poznámky

Poznámky lze s pomocí programu vkládat přímo do textu, nebo je můžete dodat jako samostatný soubor, popř. je vložit na konec textu.
Pokud dáváte poznámky odděleně, sdělte prosím redakci požadavky na jejich umístění (konec každé kapitoly / konec celého dokumentu) a číslování (průběžně v celé publikaci / v každé kapitole od čísla 1).

Rejstříky

Jestliže autor při přípravě textu vložil rejstříkové odkazy do Wordu, typografický program používaný ve VUP je schopen rejstřík vygenerovat.
V případě, že rejstříkové odkazy nejsou vloženy před zahájením práce ve VUP, je nutné, aby autor dodal seznam hesel rejstříku. Při poslední korektuře autor doplní čísla stránek k heslům rejstříku.
Další možností je doplnit čísla stránek ve VUP (placená služba).

Interpunkce

Interpunkční znaménka (, . ; : ? !) se píší těsně za slovo, mezera je až za nimi. Závorky, uvozovky se píší bez mezer těsně ke slovu: (závorka)„uvozovky“

Zkratky

Za tečkou je vždy mezera (J. A. Komenskýs. r. o.)

Specifické znaky

Patří k nim znaky jiných grafických systémů, než představuje latinka (např. hlaholské písmo), či specifické symboly (např. pro fone­tickou transkripci). Vkládání nestandardních znaků do elektronického dokumentu doporučujeme konzultovat ve VUP.

Tabulky

Tabulky vkládejte přímo do textu.

Rovnice a vzorce

Číslice, písmena, symboly, mezery ad. pište přesně a zachovejte stejný způsob zápisu v celém dokumentu.
Symboly 0 a 1, pokud může dojít k jejich záměně za písmena O a l, označte kurzivou.
Matematické značky (+, –, = ad.) se píší s mezerami.
Znak % s mezerou – 10 % – odpovídá výrazu „deset procent“.
Znak % bez mezery – 10% – odpovídá výrazu desetiprocentní.