Psychodiagnostické nástroje

O edici

Psychodiagnostické nástroje, které vytvořili odborníci z Katedry psychologie FF UP, jsou určeny především profesionálům z řad psychologů, psychiatrů, adiktologů a dalších. Cílem tvůrců je obohatit nabídku psychodiagnostických metod v České republice, ale i v zahraničí kvalitními metodami, které jsou vystavěny na rozsáhlých výzkumných souborech respondentů. Metody jsou vhodné pro diagnostiku mnoha psychologických fenoménů, kterými jsou například depresivita, sebepojetí, agresivita, závislost na digitálních hrách a další, a lze je využít jak v psychodiagnostické praxi (například v klinické či poradenské oblasti), tak pro výzkumné účely. Metody splňují přísné metodologické požadavky, které jsou na tento typ psychodiagnostických nástrojů kladeny, a vznikají na robustní teoretické základně. Prezentované psychodiagnostické nástroje ve většině případů obsahují testovou příručku (teoretický background, psychometrické analýzy, popis škály, administrace a vyhodnocení a v neposlední řadě percentilové a stenové normy), šablonu pro vyhodnocení a podnětový materiál.

 

Zajímavé odkazy na další výzkumné aktivity členů katedry psychologie naleznete zde:

https://labpsych.upol.cz/

https://persona.upol.cz/.

 

Připravujeme

Dva nové psychodiagnostické nástroje, jeden zaměřený na hodnoty a druhý na postoj k jídlu.

Již vyšlo

Název publikace

Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal (SADSS) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Štěpán Komrska, Jaroslava Suchá, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

68


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal je jednou z mála českých metod, které jsou vhodné pro diagnostiku agresivity u českých dívek a chlapců. Autoři této metody vycházeli z rozsáhlé rešerše odborné literatury zaměřené na agresi a agresivitu. Dotazník obsahuje položky, které se zaměřují na výskyt agresivního chování u adolescentů (15-19 let). Škála agresivity (SADSS) poskytuje informace z několika dílčích oblastí lidské agresivity a měří tři subfaktory: hostilitu, hněv a fyzickou agresi. Metoda má i další jazykové mutace (například anglická, makedonská, albánská atd.). Škála agresivity splňuje přísné metodologické požadavky, které jsou na tento typ psychodiagnostických nástrojů kladeny, a samotná metoda vznikla na dostatečné teoretické základně.


Název publikace

Škála depresivity Dolejš, Skopal, Suchá (SDDSS) – príručka pre prax

Autoři

Michal Čerešník, Robert Tomšík, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá, Miroslav Charvát

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

68


Cena

3000.00 Kč

Anotace

Škála depresivity Dolejša, Skopala a Suchej je v slovenskom prostredí jednou z mála metód, ktoré možno využiť pri diagnostike depresivity slovenských dievčat a chlapcov. Ide o psychodiagnostický nástroj, ktorý je určený na zisťovanie jej aktuálnej miery. Depresivita sa u adolescentov môže prejavovať napríklad pesimistickým pohľadom na budúcnosť, smútkom, skleslou náladou, poruchami spánku, nechutenstvom, myšlienkami na samovraždu. Vo všeobecnosti má depresivita negatívny vplyv na fungovanie človeka a ten svoj život často vníma ako utrpenie a bolesť. Odborník/odborníčka, ktorý/ktorá má presné údaje o miere depresivity, môže potom vhodne vyberať cielené intervencie a odborné aktivity.


Název publikace

Dotazník sebepojetí (DOS) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Daniel Dostál, Radko Obereignerů, Miroslav Orel, Gabriel Kňažek

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

70


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Dotazník sebepojetí (DOS) poskytuje informace z několika dílčích oblastí člověka (sociální přizpůsobivost, fyzický zjev, oblíbenost v kolektivu a další), které významně sebepojetí ovlivňují a formují. Metoda umožňuje identifikovat jedince, kteří mají nízkou míru sebepojetí, a určit, ve kterých oblastech má daný jedinec slabiny při srovnání s ostatními lidmi. Odborníci (psychologové, psychiatři) mohou tuto metodu využít jak v klinické, tak i poradenské oblasti. Dotazník má své uplatnění i ve výzkumných projektech. Dotazník byl zkonstruován pro zjišťování míry sebepojetí u adolescentů (15–20 let) a u dospělých jedinců (21–64 let). Předkládaný dotazník splňuje metodologické požadavky, které jsou na tento typ diagnostických nástrojů kladeny.


Název publikace

Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) – příručka pro praxi

Autoři

Vanda Kasalová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Jaroslava Suchá

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Počet stran

58


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Koncept místa kontroly je jednodimenzionální konstrukt, který rozlišuje dva typy, a to internalisty a externalisty. Interní/externí místo kontroly odpovídá tomu, do jaké míry jedinec očekává, že budou následky jeho chování (např. odměny nebo tresty), kterých se mu dostává, podmíněny jeho vlastním chováním nebo osobními charakteristikami, či zda jsou naopak dány mocí jiných lidí, štěstím, náhodou nebo osudem. Testový komplet pro diagnostiku locus of control je určen pro diagnostiku adolescentů a obsahuje testovou příručku, podnětový materiál a vyhodnocovací šablonu. Příručka obsahuje teoretické ukotvení místa kontroly, metodologicko-statistický background, jakož i informace o způsobu zadávání, vyhodnocování této metody a populační normy. Komplet je určen široké odborné veřejnosti.


Název publikace

Dotazník hraní digitálních her (DHDH) – příručka pro praxi

Autoři

Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová, Miroslav Charvát

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

122


Cena

3000.00 Kč

Anotace

Dotazník hraní digitálních her je jednou z prvních metod, která umožňuje jednoduše identifikovat bezproblémové, problémové a rizikové hráče digitálních her. Příručka obsahuje teoretické ukotvení hraní digitálních her, metodologicko-statistický background dotazníku, ale také informace o způsobu zadávání a vyhodnocování této metody. Nedílnou součástí jsou i populační normy pro vybrané skupiny adolescentů. Dotazník byl testován v národní studii a v několika regionálních studiích, které potvrdily kvalitu tohoto nástroje jak po stránce teoretického ukotvení, tak po stránce metodologické a statistické. Jedná se tedy o vhodný nástroj pro identifikaci adolescentů s problémovým a závislostním hraním digitálních her. Více o autorech zde: persona.upol.cz


Název publikace

Škála depresivity Dolejš, Skopal, Suchá (SDDSS) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá, Miroslav Charvát

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Počet stran

98


Cena

3000.00 Kč

Anotace

Škála depresivity Dolejše, Skopala a Suché je v českém prostředí jednou mála metod, které lze využít v rámci diagnostiky deprese (hlavně u adolescentů). Příručka k metodě SDDSS obsahuje populační normy pro několik skupin jedinců. Škála depresivity poskytuje uživateli jednoduchý a rychlý screening míry aktuální deprese u vyšetřované osoby vzhledem populaci, do které jedinec patří. Tento psychodiagnostický nástroj splňuje metodologické požadavky a je vystavěn na dostatečném teoretickém základu. Škála byla testována v několika celonárodních a regionálních studiích, které potvrdily její požadované metodologické a statistické parametry. Kompletní diagnostická metoda obsahuje testovou příručku, šablonu pro vyhodnocení a 500 kusů dotazníků. Více o autorech zde: persona.upol.cz


Název publikace

Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) – príručka pre prax

Autoři

Michal Čerešník, Martin Dolejš, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Počet stran

36


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Testovacia sada metódy SUDS (Škála úzkostnosti Dolejša a Skopala) obsahuje príručku, 500 kusov dotazníka a vyhodnocovaciu šablónu. Ide o screeningový nástroj, ktorý je možné využiť v klinickej i poradenskej praxi. Diagnostické závery vyplývajúce z informácií získaných metódou SUDS možno využiť na formuláciu diagnostických hypotéz o úzkostnom správaní vo vzťahu k osobnostnému nastaveniu a aktuálnej situácii, v ktorej sa človek nachádza. Informácie o miere úzkostnosti dospievajúcej populácie možno využiť pri cielenej preventívnej činnosti. Príručka obsahuje populačné normy pre vekové skupiny od 10 do 15 rokov, ktoré predstavujú rýchly prehľad toho, ako veľmi je konkrétny človek v danom veku úzkostný vo vzťahu k rovesníckej populácii. Více o autorech zde: persona.upol.cz


Název publikace

Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Počet stran

40


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Komplet obsahuje příručku k metodě SUDS, 500 ks dotazníků a vyhodnocovací fólii. Škála úzkostnosti Dolejše a Skopala (SUDS) je rychlým screeningovým nástrojem, využitelným jak v testové části klinického vyšetření či v edukačním procesu, tak v poradenství. Úzkostnost je jednou ze základních charakteristik osobnosti člověka, ovlivňuje vnímání světa i sebe samého. Úzkostní lidé nedokážou objektivně ohodnotit své výkony a sebe, často se podceňují a mají nízké sebehodnocení. Diagnostikovat úzkostnost již v období adolescence je důležité, protože to umožňuje efektivnější redukci tohoto rysu a tím i zlepšení života jedince. Příručka obsahuje populační normy (věk 11–15 let) poskytující uživateli jednoduchý a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků.


Název publikace

Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) – príručka pre prax

Autoři

Michal Čerešník, Martin Dolejš, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Počet stran

44


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Kompletná testovacia sada slovenskej verzie metódy SIDS obsahuje príručku, 500 kusov dotazníka a vyhodnocovaciu šablónu. Akronym SIDS vyjadruje názov metódy – Škála impluzivity Dolejša a Skopala. Ide o screeningový nástroj, ktorý je možné využiť v klinickej i poradenskej praxi. Diagnostické závery vyplývajúce z informácií získaných metódou SIDS možno využiť na formuláciu diagnostických hypotéz o produkcii rizikových foriem správania (užívanie alkoholu, tabaku, delikventné správania…), pretože impulzivita je, podľa mnohých výskumných správ, prediktorom rizikového správania. Príručka obsahuje populačné normy pre vekové skupiny od 10 do 15 rokov, ktoré predstavujú rýchly prehľad toho, ako veľmi je konkrétny človek v danom veku impulzívny vo vzťahu k vrstovníckej populácii.


Název publikace

Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Počet stran

44


Cena

1800.00 Kč

Anotace

Komplet obsahuje příručku k metodě SIDS, 500 ks dotazníků a vyhodnocovací fólii. Škála impulzivity Dolejše a Skopala (SIDS) je rychlým screeningovým nástrojem využitelným jak v testové části klinického vyšetření či v edukačním procesu, tak v poradenství. Impulzivita je úzce spojena s rizikovými formami chování, které lze u adolescentů pozorovat (užívání tabáku, alkoholu, delikvence a další), a je určitým prediktorem tohoto chování. Informace o impulzivitě adolescentů jsou důležité při realizaci preventivních programů, neboť znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů zvyšuje jejich efektivitu. Příručka obsahuje populační normy (věk 11–15 let) poskytující uživateli jednoduchý a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků.


Název publikace

Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) – příručka pro praxi

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Počet stran

62


Cena

1800.00 Kč

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)