Knižní novinky ve VUP – duben 2021

Čtvrtek 6. květen 2021, 15:43

Významnou publikací měsíce dubna je Terapie ruky, kterou sestavil autorský tým pod vedením Jany Vyskotové. V knize jsou představeny zkušenosti lékařů a terapeutů ruky v České republice s terapií pacientů s postižením funkcí ruky v oblasti neurologie, traumatologie, revmatologie a plastické chirurgie ruky a na jejím vzniku se spolupodílelo 15 autorů z řad zkušených lékařů a terapeutů ruky. Kniha vznikla pod záštitou České společnosti terapie ruky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Více si můžete přečíst v samostatném článku.

Jako další svazek zavedené edice Olomouc Modern Language Monographs vyšla publikace Jitky Zehnalové s názvem Aspekty literárního překladu: mediační úloha překladatele, která se zabývá překladem literárních textů, přesněji řečeno umělecké prózy, z angličtiny do češtiny. Cílem je představit literární překlad jako složitý a dynamický jev, podmíněný mnoha individuálními, kulturními, společenskými a dobovými faktory. Autorka přitom vychází z pojetí překladu jako komunikačního aktu a překladatelského procesu jako souhrnu pochopení, interpretace a přestylizování originálu, jak je na základě českého strukturalismu rozpracoval Jiří Levý a jak je chápe současná translatologie. Zaměřuje se na hlavní aktéry tohoto typu komunikace, tedy na překladatele, konkrétně na zprostředkující (mediační) úlohu, kterou v interkulturní komunikaci hrají.

Kniha Herec a režisér v rozhlase. Kapitoly z tvorby Jiřího Horčičky a Josefa Melče (také jako e-kniha), která je dalším svazkem v edici Rádio a televize, se zabývá problematikou rozhlasového herectví a rozhlasové režie. Autor Tomáš Bojda obě tyto složky akcentuje ve vzájemné souvislosti a teoreticky reflektuje jejich tvůrčí podmíněnost při vzniku rozhlasové inscenace. Výzkum je soustředěn na tvorbu dvou významných českých rozhlasových režisérů Jiřího Horčičky a Josefa Melče a na jejich vrcholné inscenace z období 70. a 80. let 20. století. Práce metodologicky vychází ze strukturalistické teorie Jiřího Veltruského, jehož strukturální a sémiotickou teorii reviduje pro oblast rozhlasové teorie, a dále se výzkum opírá o stěžejní monografie českých rozhlasových teoretiků, především publikace Jana Czecha a Aleny Štěrbové, a o teorii rozhlasové dramatizace prózy Jana Lopatky.

Cílem příručky Manuel de linguistique francaise et de linguistique générale (také jako e-kniha) Samuela Bidauda je seznámit studenty francouzské filologie a francouzštiny se specializací na aplikovanou ekonomii s francouzštinou a obecnou lingvistikou. Proto je zaměřena nejen na hlavní oblasti lingvistiky (fonetiku, morfologii, syntax, sémantiku atd.), ale také na problematiku jazykové vědy, jako jsou např. pojmy znak, klasifikace jazyků nebo komunikace. Po téměř každé kapitole následuje soubor cvičení, v nichž si studenti mohou procvičit jednotlivé body probírané v kapitolách. Příručka je napsána ve francouzštině a seznamuje studenty s gramatickou terminologií.

Kolektivní monografie Kdopak by se překladu bál? Překlad jako didaktický nástroj pro výuku cizích jazyků II, vytvořená autorským týmem pod vedením Evy Marie Hrdinové se rovněž věnuje překladu a představuje ho jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků, a to jak z hlediska translatologického, tak oborově didaktického.

Tématem komunikace se zabývá také další kniha – Komunikační mosty v podpoře rozvoje osob s poruchami autistického spektra a jiných skupin jedinců s postižením (také jako e-kniha), která vznikla pod vedením Hany Karunové v rámci projektu spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR. Text se zaměřuje na oblast komunikace osob s poruchami autistického spektra (či jiných skupin jedinců s postižením). Speciálněpedagogický pohled je doplněn o informačně komunikační stránku ve vztahu k vývoji inteligentní databáze obrázků pro podporu komunikace cílové skupiny. Mezioborová spolupráce naplňuje současný trend a jako taková je nedílnou součástí efektivního výzkumu.

Monografie Homilie jako prubířský kámen, kterou sestavil kolektiv autorů vedený Jaroslavem Francem, se vyjadřuje nejen k situaci moravské církevní provincie v otázce hlásání Božího slova, ale nalézáme v ní také univerzální přesah včetně rozměru eschatologického. Kniha se věnuje pojmům misie, homilie, hlásání, evangelizace a dalším v kontinuitě dějin teologické diskuze a v perspektivě několika teologických přístupů. Cílem práce je reflektovat aktuální situaci místní církve s přihlédnutím k cílové skupině čtenářů, kterými by měli být jak studenti teologie, tak i široká odborná veřejnost.

Vyšla také nová čísla časopisů Journal of Technology and Information Education  2/2020 Vol. 12, Issue 2, Acta Iuridica Olomucensia Vol. XV, No. 2-3 a International and Comparative Law Review Vol. 20 No. 1/2020 a No. 2/2020.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)