Novinky ve Vydavatelství UP – leden 2021

Pondělí 1. únor 2021, 13:25

Přelom roku odstartoval v našem vydavatelství bohatou nabídkou nových titulů. Navzdory komplikované situaci pořád pracujeme a přinášíme vám další zajímavé texty z celé škály oborů na Univerzitě Palackého.

Pokračování řady úspěšných moderních učebnic českého jazyka pro cizince Czech it UP! se věnuje samostatný článek. Čtvrtý díl určený pro úroveň B2 (učebnice a cvičebnice) vytvořil autorský tým pod vedením Dariny Hradilové. V této edici už vyšel pátý díl (C1) a intenzivně se pracuje na zbývajících svazcích (úroveň A1 až B1).

Leden bychom mohli bez přehánění označit za „měsíc kultury“, protože publikace s touto tematikou jednoznačně převažují.

První z nich je monografie Skrytí hrdinové: tři případy mexického románu noir Markéty Šimkové. Autorka se v ní věnuje románům tří spisovatelů, kteří obohatili mexickou detektivku v období let 1976-2014: Paca Ignacia Taiba II, Juana Hernándeze Luny a Gabriela Trujilla Munoze. Analýza jejich děl dokládá, že postavy „detektivů“ mexického románu noir spojuje koncept skrytého hrdinství. Kniha vyšla v tištěné podobě i jako e-kniha.

Česká kinematografie: Situace v roce 2018 hodnotí situaci českého filmu v daném roce 2018 se zaměřením na hraný, dokumentární, animovaný a studentský film a televizní seriály. Kniha vznikla díky spolupráci týmu studentů z Katedry divadelních a filmových studií pod vedením Petra Bilíka.

Výpravná publikace Městské divadlo v Krnově: Das Stadttheater in Jägerndorf v letech 1854–1944, kterou připravila Sylva Pracná, podává chronologický přehled historie nejmladšího a nejmenšího z divadel s německy hrajícím souborem v Českém Slezsku. Popisuje jeho produkci, potenciál publika, organizaci a umělecký dosah v širokém kontextu historie německojazyčného divadla na Moravě a ve Slezsku. Výklad doprovází rozsáhlý poznámkový aparát, obrazová příloha, rejstřík jmen, soupis zjištěného repertoáru a resumé v angličtině a němčině. Vyšlo také jako e-kniha.

Známému zpěvákovi a básníkovi Leonardu Cohenovi se ve své anglickojazyčné monografii Leonard Cohen, the Modern Troubadour věnuje Jiří Měsíc. Vychází při tom z pojetí evropské milostné lyriky, která vykrystalizovala v prostředí středověké Okcitánie v dílech tamějších trubadúrů a v níž se odrážejí náboženské vlivy judaismu, křesťanství i islámu. Není proto překvapivé, že moderní umělci na tuto tradici navazují a sami bývají s trubadúry srovnáváni, jako právě Leonard Cohen. Ve své tvorbě opakovaně prokazoval znalost středověké poezie a v jeho dílech najdeme řadu paralel s díly jeho okcitánských předchůdců. Vyšlo také v elektronické podobě.

Soubor studentských prací Třikrát o autorství Barbory Anny Janečkové, Anny Tiché a Jana Fiedlera spojuje tematika forenzní lingvistiky a pátrání po původu a autorech textů. První část seznamuje čtenáře se způsoby, jimiž se badatelé pokouší rozklíčovat původ Voynichova rukopisu – historického textu napsaného dodnes neznámým písmem. Druhá část hledá odpověď na otázku, zda je možné od sebe odlišit autory komentářů ze zpravodajských serverů, a to pomocí metod vyčíslujících vybrané lingvistické vlastnosti, a do oblasti forenzní lingvistiky spadá i část třetí, která zkoumá možnost využití četnosti předpon k odlišení pisatelů textů.

Tématem monografie Kázeň a začínající učitel Terezy Buchtové jsou faktory, které ovlivňují kázeň ve výuce u začínajících učitelů. V monografii se prolíná teoretická část s empirickou, v rámci níž jsou zveřejněny výsledky výzkumného šetření. Kniha se zabývá pojmy jako kázeň či autorita, zásady a začínající učitel, možnostmi výzkumu a výsledky výzkumného šetření. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které je znázorňují.

Publikace Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu Rostislava Nétka si klade za cíl, jako první dílo svého druhu na trhu, komplexně postihnout a popsat aspekty i principy webové kartografie. První, čistě teoretická část přináší jednoznačné vymezení pojmů a uvádí čtenáře do kontextu, druhá pak popisuje jednotlivé aspekty webové kartografie, včetně pilířů pro vlastní tvorbu mapových aplikací: data a knihovny. Publikace je koncipována jako soubor pravidel, zásad, doporučení a metod pro autory webových map. Čtenář této monografie by se po jejím prostudování měl jednoznačně orientovat v relevantních aspektech a principech, umět správně pojmenovat dané termíny a v neposlední řadě pochopit proces tvorby webové mapy s veškerými kartografickými náležitostmi.

Lekce z lineární algebry Linear Algebra Lessons Marka Jukla jsou učebním textem připraveným pro kurz lineární algebry určený pregraduálním studentům matematiky na univerzitách. Zaměřuje se na základní poznatky o Euklidovských vektorových prostorech, homomorfizmech a endomorfizmech vektorových prostorů a pseudoinverzi. Je strukturován tak, aby každá podkapitola odpovídala přibližně jedné přednášce. Uvedená témata představují základní kameny lineární algebry, které jsou dále aplikovány v jiných matematických disciplínách, jako je matematická analýza, geometrie či matematická statistika, a představují rovněž základ matematického aparátu užívaného k popisu přírodních či společenských jevů.

Monografie Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov Viktora Jílka a kol. usiluje o teoretické zpracování problematiky expresivity a vytvoření taxonomie expresivních hodnotících a nehodnotících jazykových prostředků základních jazykových plánů. Sleduje rovněž pragmatické souvislosti užívání expresivních prostředků v konkrétních textech a posuzuje jejich potenciální schopnost ovlivnit posluchače/čtenáře. Východiskem je předpoklad, že přítomnost expresivity a hodnocení ve zpravodajských sděleních představuje zásadní porušení tzv. objektivity zpravodajství.

 

E-knihy

Publikace Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání autorského týmu pod vedením Renaty Mlčákové přináší nové poznatky z vybraných oblastí edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením. Věnuje se speciálněpedagogické logopedické diagnostice, resp. speciálněpedagogické logopedické intervenci. Může posloužit jako východisko k dalšímu výzkumu a přispět k zefektivnění edukace cílové skupiny směrem k maximálnímu využití jejího potenciálu. Čtenáři z řad odborné veřejnosti, zejm. speciální pedagogové, speciální pedagogové-logopedi a studenti speciální pedagogiky v knize najdou užitečné poznatky pro svou práci i výzkum.

Anglickojazyčná publikace Dementia and Quality of Life Heleny Kisvetrové přináší základní přehled informací zaměřených na demenci a kvalitu života osob s demencí. Je určena lékařům, sestrám, studentům i sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory trpící tímto onemocněním. Kniha je tematicky rozdělena na čtyři části, od terminologického vymezení přes rizikové faktory a stadia demence až po kvalitu života seniorů v jejím počátečním stadiu. Přínosná je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích podporujících kvalitu života seniorů s demencí.

Skripta Časové řady časně a řádně připravená Ondřejem Vencálkem jsou určena pro studenty seznamující se s analýzou časových řad. Obsahují deset cvičení (některá ve dvou variantách) pokrývající hlavní témata základního kurzu. Součástí skript jsou řešení cvičení. Skripta neobsahují výklad teorie.

Skripta Co bude na písemce? Aneb sbírka příkladů ke kurzu Matematika 1 Ivety Bebčákové jsou sbírkou příkladů pokrývajících témata kurzu pro obory Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví a Aplikovaná statistika. Sbírka obsahuje celkem 558 příkladů (včetně výsledků) rozdělených do 15 tematických celků. Čtrnáct příkladů je navíc vzorově vyřešeno a doplněno o detailní vysvětlení jednotlivých kroků.

Sborníky

Lékařská fakulta vydala soubor vybraných abstraktů z onkologického kongresu, a to pod názvem Sborník abstraktů XXIII. Olomoucké onkologické dny.

 

Časopisy

Vyšla nová čísla následujících časopisů:

Tělesná kultura – 43/1, 2020

e-Pedagogium II/2020

Historica Olomucensia 59-2020. Sborník prací historických XLIX

Studia theologica roč. 22, č. 3

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)