Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – únor 2020

Foto: Tereza Vintrová
Středa 11. březen 2020, 12:05

V únoru 2020 ve Vydavatelství Univerzity Palackého vyšly tři tištěné publikace a hned několik elektronických knih.

Publikace Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy Martiny Fasnerové a kol. navazuje svým obsahem na monografii Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy, která vyšla v roce 2017. Obsahuje výzkumné šetření, které se zabývalo korelací vyučovací metody prvopočátečního čtení a psaní a úrovně čtenářské gramotnosti na konci druhého ročníku základní školy. Bylo zjišťováno, zda výběr vyučovací metody (analyticko-syntetická, genetická) ovlivňuje úroveň čtenářské gramotnosti, zejména v oblasti porozumění textu, orientace v textu a vysuzování závěrů. Uvedené oblasti čtenářské gramotnosti byly zjišťovány prostřednictvím didaktického testu a výsledky byly statisticky vyhodnoceny a okomentovány.

Skripta Selected chapters from occupational medicine Aleny Borikové et. al. se zabývají pracovním lékařstvím. To je interdisciplinární obor, který zkoumá zdraví zaměstnance na jedné straně a pracovní prostředí s jeho zdravotními riziky na straně druhé. Zabývá se vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a hodnocením aspektů nemocí způsobených nebo zhoršených prací a dohledem nad dodržováním přijatelných pracovních podmínek.

Monografie Landscape transitions in space and time in diverse land use Chukwudi Nwaogu se zaměřuje na analýzu změn v krajině, jejich identifikaci, příčiny a dopady na půdní zdroje v různém využití půdy pomocí GIS a statistických technik. Práce obsahuje kromě teoretického výzkumu také čtyři praktické případové studie zasazené v České republice a Nigérii.

V knize The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer Michala Lehnerta jsou uvedeny informace týkající se změn rizikových faktorů zranění v souvislosti s únavou a role genetiky v riziku poranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. Protože řada interních rizikových faktorů je modifikovatelná, informace prezentované v teoretické části knihy i v původních výzkumných studiích se zaměřují na vliv akutní, reziduální a kumulované únavy na fyziologické mechanismy se záměrem pomoci sportovním vědcům a trenérům porozumět vlivu únavy na tyto faktory v souvislosti s věkem. Takové informace mohou pomoci trenérům monitorovat reakce související s únavou a vytvářet efektivní tréninkové programy během důležitých období růstu a zrání. Mohou tak pomoci při zvyšování sportovní výkonnosti a snižování rizika poranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu.

Ve formátu epub vyšla studijní opora Evy Klimentové Osoby se zdravotním postižením v sociologickém výzkumu. Publikace je určena studentům oboru sociologie. Představuje osoby se zdravotním postižením, které jsou nositeli specifických potřeb individuálních i sociálních. Osvětluje charakteristiky jednotlivých základních skupin zdravotních postižení, omezení ale i potenciál, které svým nositelům přináší. Tyto znalosti mohou studenti využít při sociologickém výzkumu, který se přímo či nepřímo vztahuje k problematice osob se zdravotním postižením. Knihu lze koupit také ve formátu iPDF.

V únoru vyšel také třetí díl publikace Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě. Ten rozšiřuje zkoumanou problematiku pomáhajících profesí ve vztahu k sexualitě o téma osobnosti jedince a jeho postoje k sexualitě v kontextu s nutností připravenosti do profesní praxe. Je zaměřena na zkoumání v oblasti postojů, přesvědčení a hodnot týkajících se lidské sexuality, včetně osob s mentálním postižením, a to z pohledu reprezentantů pomáhajících profesí.

Další je publikace Bedekr společného vzdělávání, která má sloužit pedagogům i jiným pracovníkům při práci s dětmi ze sociálně marginalizovaných skupin.

Pro studenty Fakulty zdravotnických věd vyšla hned dvoje skripta. První jsou skripta s názvem Praktický úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství. Studijní text zpracovává přehled vybraných témat z oblasti metodologie výzkumu v ošetřovatelství. Obsahem navazuje na publikaci Kapitoly z výzkumu v ošetřovatelství Lenky Mazalové z roku 2016. Cílem publikace je nastínit jednotlivé fáze výzkumného procesu a poskytnout čtenářům základní a účelné informace, resp. užitečná doporučení pro zpracování kvalifikačních prací a psaní vědeckých prací. Studijní text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol, které reflektují posloupnost jednotlivých fází výzkumného procesu. První kapitola se zabývá vědeckými metodami, cíli vědeckého výzkumu a metodologií. Další kapitoly jsou zaměřeny na konkrétní fáze výzkumného procesu a doporučení, které jsou důležité pro diseminaci výsledků a publikování výstupů do vědeckých časopisů.

Druhá jsou skripta s názvem Vybrané kapitoly z cévní chirurgie a traumatologie pro nelékařské obory. Účelem učebnice je přiblížení základů cévní chirurgie a traumatologie zdravotním sestrám a studentům dalších nelékařských oborů. Publikace je zaměřena na diagnostiku a léčbu cévních onemocnění a úrazů, které se v klinické praxi vyskytují nejčastěji. Obsahuje četné fotografie klinických nálezů, operačních výkonů i diagnostických zobrazovacích metod. Každá kapitola obsahuje studijní cíle, klíčová slova a kontrolní otázky na dané téma.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)