Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – květen 2020

Foto: Tereza Vintrová
Pátek 5. červen 2020, 15:07

V květnu vyšly hned dvě knihy z oblasti mediálních studií. První z nich – kniha Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání Martina Foreta a Ivety Jansové (eds.) – je věnována studiu populární kultury a jejích příjemců. Nejprve nabízí krátký historický exkurs mapující postupné proměny chápání pojmů masová a populární kultura. Blíže se zaměřuje především na současná publika a jejich pozici potenciálních spolutvůrců mediálních obsahů. Pozornost je věnována i technologiím, které to umožňují (YouTube, Tumblr apod.). Naznačené perspektivy tvoří teoretický rámec, který je východiskem pro kapitoly druhého oddílu, které propojují výchozí kulturálních studia s dalšími oblastmi zájmu, jako jsou studia genderu, sexuality a studia fanouškovství.

Druhá je publikace Ivety Jansové (Bez)Mocní mediální fanoušci, která se zaměřuje na kategorii mediálních fanoušků a představuje osobnosti fanoušků prostřednictvím pro ně typických aktivit a praxe. V návaznosti na klasické práce fanouškovských studií (např. Henryho Jenkinse) byly předmětem zájmu právě aktivity a zavedené způsoby jednání vytvářející osobnosti fanoušků v pohledu odborné i laické veřejnosti. Teoreticko-kritické pasáže jsou doplněny explanačními úseky vycházejícími z případových studií zaměřených na dva seriálové počiny a jejich fanoušky. Tato díla byla vybrána z hlediska jejich signifikantní pozice v rámci tzv. femslash fanouškovských interpretací. Výsledkem knihy je nová teoretická typologie fanouškovských osobností z hlediska míry jejich aktivity a z hlediska jejich typických způsobů jednání.

V květnu dále vyšla dvousvazková učebnice Speciální neurologie Petra Kaňovského, Andrey Bártkové a kol. Jedná se o základní pregraduální i postgraduální učebnici speciální neurologie, která shrnuje současné poznatky o patologii, patofyziologii, klinických projevech, diagnostice a léčbě onemocnění nervové soustavy člověka. Projevy onemocnění jednotlivých systémů periferní a centrální nervové soustavy, jejich klinické projevy, klinická a paraklinická diagnostika a současné léčebné postupy jsou pospány v celkem 25 kapitolách. Kniha je bohatě ilustrována jak diagnostickými a klasifikačními schématy, tak zobrazením patologických, zobrazovacích a neurofyziologických nálezů. Kniha navazuje na učebnici Obecná neurologie, která byla stejným autorským kolektivem vydána v roce 2019. Obecnou neurologii můžete zakoupit tištěné podobě a nově také jako e-knihu.

Význam chůze pro zdraví člověka je zcela zásadní. Monografie Zdeňka Svobody, Jiřího Rosického a Miroslava Janury Chůze osob s transtibiální amputací se zaměřuje na osoby, které vlivem úrazu nebo onemocnění přišly o část dolní končetiny, u nichž je velmi důležité schopnost chůze obnovit v co nejlepším rozsahu. Rozvoj nových technologií umožnil vývoj nových protetických pomůcek, ale také sofistikovanější analýzu chůze s těmito pomůckami, na kterou se zaměřuje právě tato kniha. V prvních dvou kapitolách jsou shrnuty poznatky týkající se stavby a vlastností protetických pomůcek využívaných osobami s transtibiální amputací. V dalších kapitolách jsou popsány chůzový cyklus, metody analýzy chůze a charakterizována chůze u běžné populace. Klíčovou částí je šestá kapitola popisující výsledky studií zaměřených právě na chůzi osob s transtibiální amputací doplněná o popis projevů patologické chůze u této skupiny. Knihu lze koupit jak v tištěné podobě, tak v elektronické.

Publikace Motor competence in visually impaired persons Zbyňka Janečky a Ladislava Bláhy prezentuje zrakové vady a jejich spojitost se sportem a pohybovými aktivitami. Vykonávání pohybových aktivit osobami se zrakovým postižením podléhá řadě specifik, která jsou dána povahou postižení. V obsažených studiích u dětí i dospělých osob předkládá řadu témat, která se dotýkají úrovně kondičních i koordinačních schopností, způsobem a četností uplatňování pohybových aktivit v hodnocení kvality života a také žádoucími a reálnými možnostmi zapojení lidí do tělovýchovného procesu. Monografie upřesňuje otázky psychomotorického vývoje a kompetencí člověka s postižením. Vedle vytváření představ o pohybu cílí na zkvalitnění orientace. Praktické příklady pro realizaci pohybových aktivit odpovídají současným tendencím výchovně-vzdělávacího procesu. Pro tištěnou knihu se můžete zastavit u nás ve Skriptárně nebo ji koupit u nás na e-shopu a e-knihu lze zakoupit zde.

Kniha Kateřiny Vitáskové a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie shrnuje kvalitativní i kvantitativní výzkum specifických etiologických determinantů produkce a percepce řeči a jazyka v rámci vybraných fyziologických a patologických odchylek a poruch artikulace a fonace, jazykového vývoje u dětí se specificky narušeným vývojem řeči a s poruchami autistického spektra s poruchami intelektu, orofaciálních deficitů u dětí s DMO, syndromických vad, odchylek auditivní percepce a porozumění řeči u osob s Aspergerovým syndromem a poruch kalkulie vázaných jazykové deficity. Publikace může být významným zdrojem odborného poznání pro teorii a praxi v oblasti diagnostiky a komplexní intervence v logopedii a speciální pedagogice, stejně jako v dalších příbuzných oborech. Knihu předkládáme odborné veřejnosti k využití k návazným výzkumům. Publikace je k dostání také v elektronické podobě.

Skriptum Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách seznamuje studenty tělesné výchovy s organizací a pořádáním turnajů ve sportovních hrách v podmínkách základních a středních škol a sportovních klubů. Dále pak poskytuje přehled pravidel upravených pro aplikaci ve školní tělesné výchově vybraných tradičních i méně známých sportovních her.

Dále vyšla monografie Spolu "alejí Evropy" – 100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů v elektronické podobě. Kniha zmiňuje mnoho stop, které Češi a Slováci v průběhu staletí zanechali v Nizozemsku. Možná tato četba může být inspirací k hledání stop Nizozemců v Česku a na Slovensku, stop z dávných dob, ale i ze současnosti, ze společné cesty 'alejí Evropy'. Publikace je překladem původní nizozemské knihy Samen op de 'laan van Europa' – 100 jaar Tsjechië & Slowakije in Nederland a vznikla na základě spolupráce kateder nederlandistiky v Olomouci, Praze a Bratislavě.

Jednou z velmi efektivních možností, jak přitáhnout pozornost žáků a studentů k biologii rostlin, jsou zajímavé pokusy – motivační experimenty v biologii rostlin a vzdělávací aktivity využívající zapojení všech smyslů. Právě proto vyšla publikace Motivační experimenty a aktivity v biologii rostlin aneb jak přitáhnout pozornost žáků k rostlinám Martiny Oulehlové a Veroniky Mudrikové. Kniha je určena začínajícím i zkušeným pedagogům k získání a k podpoření zájmu žáků a studentů o biologii rostlin. Většinu experimentů a aktivit mohou realizovat také mladí nadšení přírodovědci i v domácích podmínkách samostatně nebo s pomocí starších sourozenců či rodičů. Předložené experimenty a aktivity umožní prakticky ověřit vytvořené a naučené teorie o průběhu různých jevů v biologii rostlin a poznávání krásy rostlin všemi smysly. Knihu lze zdarma stáhnout u nás na e-shopu.

V květnu vyšla také řada neprodejných publikací. Např. série tří publikací Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy I–III Jitky Petrové a kol., která reaguje na problematiku zařazení dvouletého dítěte do předškolního institucionálního vzdělávání. Jejím cílem je nabídnout relevantní informace, které mohou být využity pro samotný výchovně-vzdělávací proces v mateřských školách, ale také jako pomocný materiál pro rodiče dvouletých dětí, které vstupují do mateřských škol. V sérii metodických publikací jsou zpracována témata (psychologická zdravovědná a pedagogická), která se jeví jako klíčová a doposud, v souvislosti s výchovou a vzděláváním dvouletých dětí, dostatečně nezpracovaná.

Publikace Jana Michalíka a kol. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) 2019: specifika vybraných skupin přináší originální výsledky, jež mapují faktory, které utvářejí kvalitu života osob se zdravotním postižením, a to prostřednictvím konkrétních zaměření dílčích výzkumných šetření témat doktorských a magisterských prací členů výzkumného týmu.

Publikace Jitky Nábělkové Výukové případové studie. Podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů přináší výsledky ve formě 15 výukových případových studií pro výuku kategorie projektového vyučování studentů didaktik. Realizované školní projekty v rámci projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu poskytly příběhy pro vznik výukových případových studií. Práce poskytuje konceptuální rámec výukové případové studie ve vztahu ke kategorii projektového vyučování a rozvoje profesních kompetencí budoucích pedagogů, vymezuje funkce a formy výukové případové studie a pracuje s různými teoretickými východisky pojetí výukové případové studie.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)