Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – duben 2020

Foto: Jakub Čermák
Pondělí 4. květen 2020, 15:11

Koncem dubna vyšla kniha Tomáše Chorého Kamufláž. Kapitoly z dějin designu pozemního a námořního maskování. Publikace představuje vhled do fascinujícího světa vojenské vizuální kamufláže, plného rozličných materiálů, barev a tvarů, tvořeného lidmi všemožných profesí – od vojenských nadšenců a modelářů přes malíře, sochaře, architekty, fotografy, divadelní a filmové tvůrce, vědce i kouzelníky až po týmy vysoce kvalifikovaných profesionálů, využívající ke své práci poslední vědecké poznatky a objevy. Do světa plného jednoduchých a účinných zastíracích systémů, ale také kreací komplikovaných a nefunkčních a někdy i bizarních či komických. Vhled do světa maskovacích uniforem, falešných stromů, umělých staveb, nafukovacích atrap tanků a samozřejmě také mnoha různých sofistikovaných barevných kompozic, určených k narušení tvarů všemožných objektů. Publikace zaujme i fanoušky vojenské historie, protože vývoj vizuálního maskování je úzce spjat s vývojem zbraní a techniky. Najdete zde dobové fotografie, maskovací předpisy, barevné vzorníky, propagační tiskoviny, kresby apod.

Dále vyšel překlad monografie Evy Šmelové Unreserved acceptance in child’s education (česky, Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte, 2014). Kniha se zabývá osobností dítěte jako samostatné svébytné existence s akcentem na předškolní věk. Autorka předkládá teoretická východiska, zpracovaná na základě soudobých teorií. Pojetí osobnosti dítěte předškolního věku dává do kontextu se základními činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Text doplňuje o jednoduché příklady a současně o dílčí výstupy vybraných výzkumů, které autorka v posledních letech realizovala. Kniha je určena zejména pro odbornou veřejnost, ale i pro studenty učitelských oborů. Publikaci lze zakoupit také jako e-knihu.

Problematika popisu systému větných členů v ruštině i češtině je jedním ze stále aktuálních témat současné jazykovědy. V současných mluvnicích se výklad o větných členech soustředí zejména na jevy typické. Periferní jevy jsou často zmiňovány okrajově, v různých publikacích se podobné jevy chápou různě či je zdůrazňována plynulost přechodů mezi jednotlivými větnými členy. Publikace Václava Slováka Synkretizmus větných členů v ruštině a češtině se soustředí právě na popis těchto periferních jevů v systému větných členů, které jsou jedním z projevů jazykového synkretizmu. V textu je definován termín synkretizmus, jsou uvedeny různé přístupy lingvistů k jevům, které chápeme jako synkretické, a je popsán kompletní systém větných členů v ruštině a češtině s ohledem na jevy synkretické. Publikaci lze zakoupit také jako e-knihu.

Publikace Radky Dofkové a Jany Kvintové Personality development of prospective mathemathics teachers se zaměřuje na přesvědčení budoucích učitelů jako klíčové podmínky efektivní výuky matematiky. Chápe tento konstrukt jako neoddělitelnou součást osobnosti učitele, který je třeba v rámci pregraduální přípravy u studentů pozitivně formovat. V teoretické části je ukázána jeho vazba k dalším psychologickým determinantům, jako jsou motivace, vnímání osobní zdatnosti či postoje, a dále je usazen do pedagogických souvislostí. Empirická část pak detailně seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu v dané oblasti, které doplňuje konkrétními náměty pro využití v přípravě budoucích učitelů. E-knihu si můžete zdarma stáhnout u nás na e-shopu.

Studijní text Kapitoly z ošetřovatelské péče v pneumologii Lenky Machálkové je orientován na poskytování ošetřovatelské péče pacientům s vybraným pneumologickým onemocněním. Text je rozdělen na jednotlivé kapitoly. V úvodní části je zařazen slovníček termínů, pojmů, zkratek. Obsahem jednotlivých kapitol je přehled specifik ošetřovatelského procesu u pacientů, příklady ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie NANDA International, ukázky plánování výsledků a intervencí ošetřovatelské péče. Obsah je zaměřen i na specifika edukace pacientů s pneumologickým onemocněním. Závěrem jsou zařazeny příklady, úkoly, otázky, které pomohou studentům ověřit si získané informace a vyhodnotit podle klíče správných odpovědí. Text obsahuje aktuální seznam literatury na konci každé kapitoly. E-knihu si můžete zdarma stáhnout u nás na e-shopu.

Publikace Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga Evy Urbanovské a kol. je věnována problematice školní připravenosti dětí intaktních i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízí pohled pedagoga mateřské školy, pedagoga základní školy / elementaristy, pohled rodičů. Věříme, že výsledky prezentovaných výzkumů a zamyšlení se nad nimi přispěje k motivaci pedagogů mateřských a základních škol, ale v neposlední řadě také rodičů. Jen vzájemná spolupráce a komunikace mezi zmíněnými skupinami může vést k optimální práci s dětmi a jejich přípravě na další stupeň vzdělávání. Z výzkumů jsou patrné oblasti, ve kterých je třeba děti podpořit a kterým je vhodné věnovat pozornost (jemná motorika, řečové dovednosti, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti atd.). E-knihu si můžete zdarma stáhnout u nás na e-shopu.

Distanční text Jitky Tomanové Výživa a dietetika v ošetřovatelské péči 1 se zabývá vybranou problematikou výživy u dětí. Část textu je zaměřena na problematiku hodnocení stavu výživy u dětí včetně nutričních screeningových nástrojů, protože doposud mezi odborníky není jednotná shoda ve vytipování nejvhodnějšího nástroje k posouzení screeningového nutričního stavu u dětí. V textu je kladen důraz na problematiku kojení, jehož význam je v současné době již nezpochybnitelný a má pravděpodobně i pozitivní vliv na zdraví jedince v dospělosti. Pozornost je dále věnována mléčným i nemléčným příkrmům. V textu je i zmínka o problematice obezity a podvýživy u dětí, protože dětská obezita zahrnuje závažný zdravotní problém obdobně jako pediatrická podvýživa. E-knihu si můžete zdarma stáhnout u nás na e-shopu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)