Nové knihy ve Vydavatelství UP – říjen

Sobota 14. listopad 2020, 16:21

Filozofie a literatura

V říjnu 2020 jsme u příležitosti 80. narozenin profesora Pavla Flosse vydali sborník Paulo Floss octogenario. Kniha obsahuje studie k dějinám filosofie a k současnému filosofickému diskurzu od řady předních autorů, mezi něž patří Ivan Blecha, Elisabeth Blum, Paul Richard Blum, Otakar Bureš, Karel Floss, Břetislav Horyna, Filip Karfík, Lenka Karfíková, Jan Makovský, Jiří Michalík, Tomáš Nejeschleba, Zuzana Parusniková, Martin Steiner a Martin Žemla.

Analýzou pražského německého románu 30. let 20. století v souvislosti s tzv. novou věcností se zabývá kniha Adély Grimes Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen Literatur (také jako e-kniha). Autorka v ní zkoumá tři méně známé romány Malenski auf der Tour Otty Roelda, Kinder einer Stadt Hanse Natonka a Blanche oder Das Atelier im Garten Paula Kornfelda, na jejichž příkladu ukazuje, že se uvedený ideový směr neodráží pouze v dílech autorů z Výmarské a Rakouské republiky, nýbrž je i nedílnou součástí fenoménu pražské německé literatury. Důležitou součástí je zevrubná charakteristika samotné nové věcnosti doplněná o biografické kapitoly příslušných autorů.

Pedagogika a didaktika

Většina publikací vydaných tento měsíc se zabývá různými aspekty pedagogiky a didaktiky. Jako první jmenujme dvě publikace Martiny Friedlové a jejích spolupracovníků, a sice Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, výtvarné, tanečně-pohybové a slovesné výchově a Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce. První z nich popisuje projekty ověřené přímo v praxi – v rámci hudební výchovy, výtvarné výchovy a osobnostně sociální výchovy na různých stupních, při inkluzivním přístupu k hudební teorii na konzervatoři nebo také při nacházení funkčních preventivních programů a realizaci volnočasových aktivit. Lze je přizpůsobit konkrétním potřebám a jsou určeny k širokému využití na různých typech škol. Druhá, zpracovaná týmem ve složení M. Friedlová, L. Počtová, S. Drlíčková, L. Kružíková a Lu Ye, přináší teoretické vymezení muzikofiletiky, shrnuje cíle a výsledky výzkumu v zahraničí a věnuje se rozvoji klíčových kompetencí při muzikofiletice a dopadu jejího využití na intrapsychické procesy u žáků. Završením knihy je popis deseti muzikofiletických technik, které byly ověřeny při praktické výuce. Čtenář zde nalezne nejen postupy a potřebné pomůcky, ale také podpůrná témata k reflektivnímu dialogu a doporučení pro praxi.

Kniha Tvoříme společně autorského kolektivu pod vedením Petry Šobáňové vznikla s cílem připravit učitele na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky uměleckých oborů, konkrétně výtvarné výchovy. Kromě rámcové specifikace jednotlivých skupin žáků podle typu postižení a speciálních vzdělávacích potřeb přináší konkrétní doporučení k jejich integraci a podpoře, tak aby se mohli plně účastnit expresivních i receptivních výtvarných aktivit. Metodika obsahuje jak konkrétní realizované projekty, tak kazuistiky. Vyšla v elektronické podobě v rámci projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání.

Výukou uměleckých oborů v souvislosti s inkluzivním přístupem se zabývá rovněž trojice publikací, které vznikly pod vedením Lenky Kružíkové, a sice Hudba v inkluzivním vzdělávání, Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání a Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Knihy obsahují podpůrné didaktické materiály pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckých oblastech na všech typech škol nabízejí přehledné popisy a doporučení do praxe, jejichž součástí jsou krátké kazuistické příklady spolu s kapitolami věnovanými specifickým projektům a přístupům.

Lékařství a přírodní vědy

Složitou a velice aktuální problematikou očkování proti infekčním chorobám se zabývá publikace Očkování Michala Křupky a kol. V první části se věnuje složení vakcín, imunologickým principům očkování, legislativní stránce a očkování u specifických skupin pacientů a v samostatné kapitole také sociálním aspektům vakcinace. V druhé části stručně popisuje aktuálně vakcinačně preventabilní choroby a jejich epidemiologii. Skripta jsou určena studentům oboru všeobecné lékařství na lékařských fakultách, ale i studentům postgraduálních vzdělávacích programů a zdravotnickým pracovníkům ve specializačním vzdělávání.

Jan Vacek a Veronika Ostatná se ve své nové knize zaměřili na téma Bioelektrochemie. Elektrochemické metody hrají významnou roli nejenom v základním fyzikálně-chemickém výzkumu, ale jsou široce využívány také pro analytické účely a dnes nacházejí uplatnění ve vývoji nových čidel (senzorů) nebo v miniaturizované laboratorní technice. Od druhé poloviny 20. století jsou elektrochemické přístupy aplikovány v biochemickém a biofyzikálním výzkumu, což vedlo ke vzniku nové samostatné disciplíny bioelektrochemie. Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními elektrochemickými metodami, které se využívají pro výzkum biologicky aktivních látek. Je dostupná také jako e-kniha.

Matematika

Poslední novinkou jsou skripta Cvičení z algebry pro 1. ročník II: Polynomy a algebraické rovnice autorů Petra Emanovského a Jana Kühra. Text je pokračováním skript Cvičení z algebry pro 1. ročník I z roku 2007 a je určen především posluchačům prvního ročníku učitelství matematiky. Publikace je rozdělena do tří kapitol věnovaných polynomům jedné neurčité, polynomům více neurčitých a algebraickým rovnicím. V každém paragrafu jsou nejprve připomenuty definice a hlavní věty a po nich následují řešené příklady a cvičení, jejichž výsledky jsou uvedeny na konci každé kapitoly.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)