Knižní novinky ve VUP – únor 2021

Pátek 5. březen 2021, 11:41

Únor byl letos hojný nejen na sníh, ale také na nové knihy. 

Publikace Tyflomapy – Tyflografika – Tyflokartografie autorského týmu pod vedením Aleny Vondrákové představuje souhrnně problematiku tvorby hmatových map na naší univerzitě, kde spolupracují týmy z Ústavu speciálněpedagogických studií a z Katedry geoinformatiky. Kniha uvádí teoretická východiska tyflokartografie a tyflografiky, zaměřuje se i na praktickou realizaci tyflomap a neopomíjí ani uživatelské testování a použití v praxi. Tematicky souvisí s publikací Tyflografika: Reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením V. Růžičkové a K. Kroupové, jejíž dotisk jsme vydali v loňském roce.

Publikace Basics of Radiology je překladem mimořádně úspěšné učebnice Základy radiologie autorského kolektivu pod vedením Miroslava Heřmana. Kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro zahraniční studenty lékařských fakult, ale i pro anglicky hovořící studenty v jiných zemích. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému složení zkoušky z tohoto oboru, zařazené obvykle do 4. ročníku studia.

Antologie textů s tematikou šoa pro 6.–9. ročník ZŠ autorů M. Mašáta, J. Sladové a K. Šmakalové představuje soubor ukázek věnovaných holocaustu. Čítanka je určena průřezově pro všechny ročníky 2. stupně ZŠ. Ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly, které vycházejí z poznatků současné oborové didaktiky literatury. Nechybí metodický dodatek, jehož cílem je představit učitelům možnosti, jak s vybranými ukázkami pracovat. Součástí je seznam další doporučené beletrie s danou tematikou a přehled vybraných odborných titulů.

V knize Dějiny blízké budoucnosti Pavla Nováčka jsou shromážděny články zaměřené na životní prostředí, udržitelný rozvoj, migraci a další aktuální témata globálního rozsahu, které byly publikovány v letech 2015–2020 v Lidových novinách.

Cílem monografie Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci Dariny Hradilové, jedné ze spoluautorek série učebnic Czech it UP!, je prezentovat rodilého mluvčího v těch jeho rolích, které pro cizojazyčné vyučování a cizojazyčnou komunikaci považujeme za zásadní: tedy jako partnera v komunikaci, učitele a vzor jazykového chování. Publikace se snaží zodpovědět otázku, zda jsou očekávání, která si s rodilým mluvčím spojujeme, relevantní. Vychází při tom z terénních výzkumů a dotazníkových šetření, které probíhaly po několik let. Součástí jsou komentované přílohy, tedy ukázky autentické jazykové produkce rodilých i nerodilých mluvčích s komentáři.

Publikace Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století Jiřího Kropáče je zaměřena na aktuální výzvy v právu a ve vzdělávání a čtenáři nabízí konzistentní pohled na současné právní nároky, jimž rozumí široká veřejnost i učitelé. Obsah koncipovaný do šesti kapitol se soustředí především na právní výzvy v oblasti internetového prostředí, sociálních sítí a ochrany osobních údajů, klamavé reklamy a dokazování právních skutečností elektronickými důkazy. Provádí tak čtenáře aktuálními výzvami a nástrahami internetového prostředí, které dopadají na učitele i běžné občany.

Z pohledu výuky jazykovědy je nutné připravovat studenty, tedy příští evropskou generaci, na možnost naplňovat strategie a vytyčené cíle Evropské unie i z jazykového hlediska. V návaznosti na strategické dokumenty EU by proto studenti jazykovědy měli dostat takové vzdělání, které jim pomůže orientovat se v jazykové diverzitě Evropy. Příručka Stručný průvodce jazyky Evropy Ľ. Lackové a S. Bidaud poskytuje studentům obecné jazykovědy přehledný materiál pro typologickou, genealogickou, sociolingvistickou a obecnělingvistickou orientaci v rámci geografického kontinua evropských jazyků.

Kreativní a umělecká práce s texty představuje důležitou součást všeobecného vzdělání, která by neměla být v žádném případě opomíjena. Tvůrčí činnost totiž nepodporuje pouze rozvoj osobnosti, ale zmírňuje také stres a rozvíjí schopnost soustředit se. Kniha Fojtové z Vidavy L. Kirchbergera nabízí propojení středověku a divadla a umožní dětem jednoduše začít pracovat na jevišti i za ním – za tímto účelem byla v minulých letech v rámci projektu podpořeného EU přeložena a přepracována „pravá“ středověká hraná novela Fojtové z Vidavy. Vznikla tak moderní verze původního textu. Divadelní hra je zasazena do kontextu prostřednictvím několika kapitol, které se věnují divadelní pedagogice a jevištní práci.

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů M. Ireinové přibližuje čtenářům výzkum krácení samohlásek v nářečích na území Česka. Atlas je jedinečný svými analytickými a syntetickými nářečními mapami v nově sestaveném znakovém klíči, které představují vyvrcholení kartografické práce a přinášejí hodnotné dialektologické výsledky.

Kniha Digitalizace textů pro studenty se zrakovým postižením na vysoké škole H. Karunové a M. Herzingera seznamuje čtenáře se službou digitalizace studijních materiálů a knih pro studenty se zrakovým postižením v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého. Obsahuje názorný návod, jak vytvořit přístupný text pro studenta se zrakovým postižením, a je doplněna ilustračními obrázky.

H. Karunová je také autorkou další publikace Podpora směřovaná studentovi se zrakovým postižením na vysoké škole, která je zaměřena především prakticky a kromě obecných doporučení, jak přistupovat ke studentům se zrakovým postižením, se věnuje především službám poskytovaným Centrem podpory studentů se specifickými potřebami UP.

Průvodce pedagogickou praxí J. Slezákové je určen zejména studentům prezenční i kombinované formy studia učitelství přírodovědných předmětů a matematiky, ale může sloužit také vysokoškolským pedagogům a cvičným učitelům. Prakticky zaměřený text má charakter uceleného portfolia, které je nedílnou součástí povinné dokumentace ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie. Pokrývá základní typy pedagogických praxí, jež jsou nutnou součástí pedagogické přípravy, a poskytuje prakticky zaměřené didaktické a metodické materiály rozvíjející profesní kompetence budoucích učitelů v oblasti výuky, přípravy na výuku i následné reflexe.

Monografie Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni autora K. Macků přináší komplexní studii zabývající se multidisciplinárním tématem kvality života řešeným na regionální úrovni v celoevropském rozsahu. Hlavním výzkumným cílem studie bylo sestavení návrhu postupu pro hodnocení kvality života na regionální úrovni v Evropě s využitím volně dostupných statistických a prostorových dat. Hlavní motivací práce jsou současné mezinárodní iniciativy evropského významu zaměřené na sledování kvality života, jejichž aplikace na regionální úrovni přináší řadu limitací. Práce navrhuje postupy, jak tyto limitace překonat, a prezentuje je v posloupnosti důležitých dílčích kroků představených v empirické studii z evropského prostředí.

Mapový soubor s brožurou Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů, který sestavil P. Samec, představuje nepříznivé hodnoty ekosystémových prediktorů vymezujících diverzitu růstových podmínek ve vztahu k biodiverzitě a potenciální bioprodukci. Mapy prezentují variabilitu jednotlivých prediktorů na území České republiky a poskytují syntézu těchto informací v typizační mapě.

Vyšlo také několik publikací v anglickém jazyce, konkrétně Examining the Level of Reading Literacy Among Primary School Pupils autorského týmu pod vedením M. Fasnerové, která svým obsahem navazuje na monografii Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku ZŠ z roku 2019 a je anglickým překladem knihy Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ po prvním hodnoticím období podle současného kurikula.

Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně jejich zavádění do vzdělávání, klade stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří musí být připraveni na tento rozvoj reagovat. Jedním z těchto požadavků je i rozvíjení informatického myšlení (computational thinking) žáků. Monografie Computational Thinking and How to Develop It in the Educational Process autorů M. Klementa, T. Dragona a L. Bryndové se proto snaží zodpovědět otázku, do jaké míry lze rozvinout kompetence žáků či studentů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení a jak využití těchto přístupů a metod vnímají učitelé informatických předmětů.

T. Pour se v publikaci Airborne Thermal Remote Sensing in Urban Climate Research zabývá výzkumem zaměřeným na vývoj a implementaci metod leteckého dálkového průzkumu Země při řešení problémů městského klimatu, který byl motivován obecným požadavkem na jeho zlepšení. Na základě dlouholetých zkušeností a současného společensko-politického tlaku na strategie přizpůsobování se změně klimatu je zásadní hledat nové možnosti dálkového průzkumu Země v městském prostředí s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zajistit udržitelnost do budoucna. Kniha se skládá ze tří částí, které popisují sběr dat, jejich zpracování dat a analýzu.

Vyšla také další čísla časopisů Biomedical Papers č. 164/4 2020, e-Pedagogium III/2020, Acta Gymnica 2020 50/4 a Dálný východ, roč. IX, č. 2 (2019).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)