Knižní novinky ve VUP – květen 2021

Pondělí 7. červen 2021, 14:56

Stěžejní knihou uplynulého měsíce je Farmakologie pro fyzioterapeuty – Průvodce vybranými kapitolami s ukázkami léčivých přípravků. Profesor Jaroslav Opavský v učebnici seznamuje fyzioterapeuty s vybranými kapitolami farmakologie pro potřeby jejich profesní praxe. Publikace obsahuje rámcový přehled obecné farmakologie a stručně popisuje základní principy farmakodynamiky a farmakokinetiky. Výjimečnost této příručky spočívá ve velmi podrobném popisu vybraných skupin léčiv i jejich nežádoucích účinků. Léčivé přípravky jsou popsány generickými i obchodními názvy a doprovází je ilustrační fotografie Jiřího Střípka. Publikace má sloužit fyzioterapeutům jako průvodce v neustále se měnících oblastech farmakologie a farmakoterapie a pomoci jim orientovat se v širokém spektru léčiv.

V květnu vyšly hned dvě jazykovědné monografie. První z nich – kniha Die Interpunktion im Deutschen und Tschechischen. Eine vergleichende Darstellung přináší detailní srovnání současných pravidel interpunkce v němčině a češtině. Rinas Karsten a Viktor Tichák vytvořili příspěvek ke kontrastivní ortografii a grafematice. Pro praktické účely pak monografie obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších rozdílů mezi českou a německou konvencí používání interpunkce. Tato srovnávací studie je určena všem uživatelům obou spisovných jazyků. Stanovení shodných a rozdílných interpunkčních pravidel v obou jazycích kromě toho tvoří přípravnou studii pro plánovaný výzkum historických vazeb mezi českou a německou ortografií v této oblasti.

Druhá je kolektivní monografie Nové jevy v ruské a slovanské frazeologii je věnována četným projevům frazeologické dynamiky slovanských jazyků moderní doby. Nové ve frazeologii je chápáno jako vznik nových frazeologických jednotek, jako různé druhy obnovení invariant frazeologismů a paremií s přihlédnutím k faktům frazeologického modelování jako reaktualizace prvků frazeologických fondů slovanských jazyků v současných sociálních podmínkách. Nové procesy ve frazeologii moderní doby jsou zkoumány na materiálu ruského, ukrajinského, běloruského, polského, českého, slovenského, slovinského, bulharského a makedonského jazyka s přihlédnutím k faktům jiných jazyků evropského areálu. Monografie může oslovit odborníky v oblasti frazeologie, obecné a srovnávací jazykovědy a literární vědy a studenty. Publikace je k dostání také v elektronické podobě.

Skriptum Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie a pastorace Pavla Kopečka vychází jako studijní materiál pro studenty Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace zpracovává základní liturgická témata, věnuje pozornost liturgické teologii, a pojednává o verbální a neverbální stránce slavení a jeho vnějších rituálních formách. V publikaci se dočteme také o pojetí času v liturgii, liturgickém kalendáři i o jednotlivých křesťanských a židovských svátcích. V neposlední řadě se autor věnuje liturgii ve vztahu k umění a lidové zbožnosti.

Skripta Teorie a didaktika sportovních her 1 jsou určena pro studenty učitelských oborů tělesné výchovy, případně pro trenéry různých sportovních her. Učební text se snaží propojit teorii z oblasti sportovních her s příklady a ukázkami z praxe pro názornější pochopení teoretických základů při výuce sportovních her. Publikace se konkrétně zaměřuje na basketbal, florbal, fotbal, házenou a volejbal, ale prezentovaný teoretický základ a principy výuky lze aplikovat i na jiné sportovní hry. V publikaci se nachází velké množství obrázků ukazujících různá cvičení, které názorně propojují teorii a praxi s nejnovějšími poznatky.

V elektronické podobě vyšla publikace Bezdrátová technologie u dětí s vadou sluchu: „Kde se dá koupit to špiónské ucho?“ Metodika se zaměřuje na využívání bezdrátových technologií, které jsou určeny ke zkvalitnění poslechu a zlepšení porozumění řeči u uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů. Cílem metodiky je přiblížit, jak efektivně využívat bezdrátové technologie u dětí zejména v akusticky náročném prostředí. Metodika vychází ze zahraničních poznatků a tuzemských výzkumů realizovaných v rámci projektu Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením, který realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého. Je doplněna úryvky z rozhovorů s rodiči a odborníky. Jedná se o první ucelený pracovní postup na uvedené téma v českém prostředí.       

                                                                                                               

Publikace Zachrání GMO planetu? představuje unikátní interaktivní učebnici popularizující téma biotechnologického výzkumu. Svým obsahem osloví jak laickou veřejnost se zájmem o problematiku, tak veřejnost odbornou, zejména učitele, kteří mohou publikaci využít během výuky. Přehledné infografiky, zábavné kvízy, naučné doplňovačky nebo kreativní omalovánky, to vše obsahuje netradiční učebnice z dílny Pevnosti poznání.

V květnu vyšel také druhý z edice katalogů DESIGN s podtitulem Kreativní Olomouc, který adekvátně propaguje elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. Katalog nabízí texty v češtině i angličtině. Jedná se o explicitní podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů a pobídku směrem k veřejnosti, aby zohledňovala kvalitní lokální produkci s vysokou přidanou hodnotou a všímala si elitních kreativců působících v Olomouci a okolí, kteří si zaslouží důslednější ocenění. Obsahově edice čerpá z online databáze kreativních subjektů Kreativní Olomouc, jež sdružuje stovky kreativců, firem a institucí pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby od lokálních producentů. Katalog je dostupný v elektronické podobě ke stažení zdarma.

Dále si můžete přečíst květnové číslo Biomedical Papers, impaktovaného časopisu Lékařské fakulty Univerzity Palackého, a nové číslo časopisu Dálný východ Katedry asijských studií Filozofické fakulty UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)