Knižní novinky ve VUP – červen 2021

Pátek 2. červenec 2021, 10:20

V červnu vyšlo ve Vydavatelství Univerzity Palackého několik studijních textů. V prvé řadě se jedná o skriptum Tělovýchovné lékařství pro studenty lékařské fakulty. Tělovýchovné lékařství je interdisciplinární obor, který se věnuje sledování reakce a adaptace člověka na tělesnou zátěž. Spojuje fyziologii pohybové činnosti s klinickou aplikací na zdatnost zdravého i nemocného člověka s cílem aktivně ovlivnit jeho zdravotní stav a zdatnost. Při své činnosti spolupracuje s různými obory, jako je interní lékařství, kardiologie, pediatrie, všeobecné lékařství, endokrinologie, diabetologie, obezitologie, onkologie, ortopedie, psychiatrie a další. Tělovýchovné lékařství se věnuje jak aktivním výkonnostním a vrcholovým sportovcům, tak i ostatním osobám v prevenci a léčbě onemocnění, kde správná pohybová aktivita může zlepšit prognózu. U aktivních sportovců je jeho úloha zejména v prevenci nežádoucího účinku sportu na lidský organismus včetně boje proti dopingu, dále v regeneraci a optimalizaci tréninkového procesu.

Dalšími dvěma studijními texty přispěl Milan Klement, který působí na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty. Obě publikace slouží jako podpůrný materiál pro výuku předmětu Grafická komunikace a Technická grafika. Tento materiál mohou využít také všichni ti, kteří mají zájem o získání základních znalostí a dovedností v oblasti vytváření 2D a 3D technické výkresové dokumentace. První studijní text Grafická komunikace – Úvod do teorie je zaměřen na vysvětlení základních pojmů v oblasti vytváření výkresové dokumentace a technické normalizace, zatímco Grafická komunikace – Zobrazování strojních součástí vysvětluje základní pojmy v zobrazování a kótování reálných strojních součástí.

Třetí červnový učební text Differential calculus I (for teacher studies) je určen především pro studenty prvního semestru učitelství matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v bakalářském studijním programu. Skripta jsou v angličtině a jsou dostupná v elektronické podobě.

Dále v červnu vyšel sborník z 11. ročníku konference PhD existence s názvem PhD EXISTENCE 11: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků , která letos proběhla online ve dnech 1. a 2. února 2021. V paralelních sekcích jsou příspěvky z oblasti vzdělávání, klinické psychologie, rizikového chování a dalších. Letošní témata zahrnovala i specifické oblasti, jako je např. psychohistorie či psychologie genderu, psychoanalytický výklad pohádek, experimentální dramatika, dopravní psychologie nebo podpora vědeckého myšlení, ale i globální témata jako genetická modifikace či vnímání problematiky imigrace. V neposlední řadě sborník obsahuje příspěvky zkoumající různé dopady pandemie na lidské chování – ať už třeba cestování, výuku nebo zvládání psychické zátěže.

Publikace Tomáše Čecha a Terezy Hormandlové Profesní obraz školního speciálního pedagoga v podmínkách základní školy se zaměřuje na profesi školního speciálního pedagoga na základní škole. S oporou aktuálních odborných poznatků a legislativních dokumentů reflektuje potřebu tohoto profesionála ve školním prostředí, kde se v rámci školního poradenského pracoviště stává jedním z klíčových článků podporujících úspěšnost inkluzivního vzdělávání. Na základě kvalitativního výzkumu, realizovaného metodou polostrukturovaných rozhovorů s praktikujícími školními speciálními pedagogy, podchycuje kniha prostřednictvím zakotvené teorie specifika profese, její úkoly a pracovní náplň ve vztahu ke všem aktérům výchovně-vzdělávacího procesu ve škole, tedy dětem, jejich rodičům, učitelům a dalším odborníkům působícím v rámci školy i školských poradenských zařízení.

Monografie Aktuální problémy mediální výchovy a mediální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ prezentuje výsledky výzkumu vybraných aktuálních problémů mediální výchovy u žáků 2. stupně ZŠ a vztah těchto žáků k médiím s důrazem na sociální sítě. Zaměřuje se konkrétně na to, jaký zdroj informací používají žáci nejčastěji: zda si ověřují pravdivost informací, fotografií a profilů uživatelů na sociálních sítích a podle jakých kritérií se rozhodují; zda jsou schopni na základě názorných příkladů rozeznat dezinformace, hoaxy, falešné internetové profily a fotografie, product placement, sexismus v reklamách, klamavou reklamu, mediální stereotypy, hating a veřejnoprávní média; zda žáky ovlivňují influenceři, které na sociálních sítích sledují apod. Monografie Kláry Mikulcové a Kamila Kopeckého je dostupná v elektronické podobě.

Monografie Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením Adély Hanákové a Kateřiny Kroupové má za cíl poukázat na faktory prostředí, které vnímá cílová skupina osob se zdravotním postižením jako problematické, popsat postoje, obavy, které se v souvislosti s nevyhovujícími podmínkami v prostředí vynořují. Dílčím cílem monografie je tvorba vlastního návrhu úprav prostředí samotnými osobami se zdravotním postižením. Unikátnost publikace spočívá v tom, že shrnuje všechny faktory úpravy prostředí, které determinují inkluzivní vzdělávání, socializaci, pracovní uplatnění a kvalitu života osob se zdravotním postižením. Klíčovými pojmy publikace jsou orientace; sebeobsluha; mobilita; vedení domácnosti; přístupnost objektů, tras a komunikací, e-přístupnost; bezbariérovost; úprava prostředí v kontextu podpůrných opatření a společného vzdělávání; pomůcky pro osoby se zdravotním postižením; inkluzivní a univerzální design; úprava prostředí a bezpečí osob se zdravotním postižením. Monografie je dostupná v elektronické podobě.

Představená monografie Pohybová aktivita, sedavé chování a obezita rodičů a jejich dětí rozšiřuje současné znalosti o vztazích mezi pohybovým chováním rodičů a jejich potomků z hlediska celodenního počtu kroků, zábavního 'screen time' a nadváhy/obezity dětí. Ačkoli současná literatura zdůrazňuje jasnou a vyčíslitelnou souvislost mezi objektivně monitorovanou pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí, málo je objasněno, jak se tyto vztahy mění ve školních a víkendových dnech či při srovnání rodin s jedináčkem a více potomky nebo v rodinách s vyšším věkovým odstupem mezi rodiči. Odhalování vzorců rodinného chování poskytuje přehled o zdravotním chování a životním stylu rodin s dětmi v předškolním i školním věku a je zdrojem cenných informací pro navrhování a realizaci rodinných preventivních nebo intervenčních programů v boji proti dětské obezitě.

V červnu také vyšla některá periodika, jedná se o nová čísla časopisů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tělesná kultura – 43/2, 2020 a časopisu Rossica Olomucensia LX Num. 1/2021, který vydává katedra slavistiky FF UP, stejně jako Dálný východ, roč. XI, č. 1 (2021) Katedry asijských studií. Rovněž vyšlo nové číslo čtvrtletníku Studia theologica roč. 23, č. 1, který vzniká ve spolupráci i čtyř českých a slovenských teologických fakult: CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, TF Trnavské univerzity v Bratislavě a KTF Karlovy Univerzity v Praze.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)