Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – září 2020

Pátek 9. říjen 2020, 9:44

V září vyšla očekávaná kniha Emanuel Chvála: Z mých pamětí hudebních, již k vydání nachystali editoři Filip Karlík a Jiří Kopecký. Hudebné kritik Emanuel Chvála (1. 1. 1851 – 28. 10. 1924), který publikoval v denním tisku v letech 1880–1921 (Politik, Národní politika) pod šifrou -la, uspořádal výběr svých článků spolu s dalšími postřehy do Pamětí. Chválovo opus magnum je opřené o intenzivní recenzentskou aktivitu a výbornou znalost posuzovaných skladeb, je vzácně uceleným zdrojem informací k jednomu z nejpozoruhodnějších období hudebních dějin českých zemí. Reflektuje zejména působení Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha, zachycuje komplikovaný vztah Leoše Janáčka k Národnímu divadlu nebo osudy skladatelů mladší generace – Josefa Suka a Vítězslava Nováka, okrajově také Bohuslava Martinů.

Monografie Veroniky Růžičkové a Kateřiny Kroupové Tyflografika: Reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením komplexně zpracovává téma reliéfní grafiky jak na bázi teoretické, tak praktické – od charakteristiky hmatového vnímání a jeho poruch přes vymezení základních tyflografických paradigmat, technik a technologií její tvorby až po konkrétní aplikace (uplatnění reliéfní grafiky v prostorové orientaci osob se zrakovým postižením, možnosti a potenciál tyflokartografie, role tyflografiky v edukaci jedince se zrakovým postižením, ale i uplatnění reliéfní grafiky v umění). Všechny poznatky na teoretické úrovni jsou v závěru této publikace usouvztažněny s výsledky realizovaného empirického výzkumu zaměřeného na reliéfní grafiku v životě osob se zrakovým postižením z jejich vlastního pohledu a tyflografiku v postojích profesionálů pracujících s osobami se zrakovým postižením.

Publikace Jana Chrastiny, Naděždy Špaténkové a Bianky Hudcové Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb s podtitulem Umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením byla vytvořena především za účelem ‚otevření vybraných témat‘ spojených se zvládáním náročných, krizových a mimořádných situací pracovníky rezidenčních služeb, protože právě ti by měli být kompetentní efektivně reagovat a jednat. V těchto situacích se pracovníci mohou potýkat s pocitem vlastní nepřipravenosti, která může pramenit nejen z jejich osobnostních předpokladů, ale také z dosavadních zkušeností, znalostí a praktických dovedností. Publikace díky výsledkům a zjištěním nabízí náhled na to, co pracovníci v podmínkách rezidenčních služeb považují za náročnou, krizovou nebo mimořádnou situaci a událost. Autoři publikace akcentují (v kontextu připravenosti pracovníků) situace spojené s umíráním a úmrtím jednoho nebo i více uživatelů rezidenční služby.

Začátkem září jsme pokřtili první z edice katalogů DESIGN: Kreativní Olomouc, jejímž prostřednictvím hodlá adekvátně propagovat elitní aktéry kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji. Katalog nabízí texty v češtině i angličtině a je k dispozici nejen v tištěné, ale i online verzi. Jedná se o explicitní podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů a pobídku směrem k veřejnosti, aby zohledňovala kvalitní lokální produkci s vysokou přidanou hodnotou a všímala si elitních kreativců působících v Olomouci a okolí, kteří si zaslouží důslednější ocenění. Obsahově edice čerpá z online databáze kreativních subjektů Kreativní Olomouc, jež sdružuje stovky kreativců, firem a institucí pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby od lokálních producentů. Jeho elektronickou verzi můžete stáhnout u nás na e-shopu.

V září vyšla řada neprodejných publikací, jejichž elektronické verze můžete zdarma stáhnout na e-shopu VUP.

Kniha Martina Polínka Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory si klade za cíl inspirovat pedagogy (nejen) v rámci ZUŠ k využívání metod a principů expresivních terapií v divadelní tvorbě s žáky. Dále je na základě výzkumů pojednáno o specifickém divadle jako o uměleckém přístupu, který, právě skrze divadelní tvorbu herců s postižením, zkvalitňuje a rozšiřuje divadelní umění jako takové. Publikace se dále zabývá skazkoterapií, tedy přístupem, který využívá pohádkové metafory v rámci léčby, a ukazuje tak možnosti jejich využití ve výuce na základních uměleckých školách. Se stejným záměrem je pojednáno o fenoménu příběhu v souvislosti s uměním a poznáním. Publikace se také zaměřuje na specifika vzdělávání žáků s PAS a syndromem ADHD a na naplňování základních psychických potřeb.

Záměrem publikace Manuál a metodika tvorby školních vzdělávacích programů ZUŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Martina Růžičky a Michala Polínka je rozšířit perspektivu pedagogů v přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby byli schopni v rámci stávající situace v českém školství nastavit a realizovat konkrétní školní vzdělávací programy z ohledem na inkluzivní přístup. Obsah publikace vychází také ze stávajícího Rámcového vzdělávacího programu pro ZUŠ, ve kterém jsou obsaženy základy inkluzivních přístupů k žákům v základním uměleckém vzdělávání. Text by neměl být chápán jako snaha o vytvoření nového RVP, ale jako rozšíření a konkretizování inkluzivních tezí obsažených ve stávajícím Rámcově vzdělávacím programu. Publikace se tak nesnaží o nastínění systémových změn v rámci základního uměleckého vzdělávání, ale reflektuje současnou praxi vzdělávání na základních uměleckých školách.

Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání se zabývá možnostmi využití specifických edukačních postupů využívajících uměleckou expresi. Tyto postupy jsou popisovány v kontextu uplatnitelnosti u dětí a žáků se zdravotním postižením. Nejvíce pozornosti je věnováno žákům s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra. Přesahem je i částečné zaměření na budování školního klimatu a dobrých vztahů. Obsah je sestaven z několika textových celků, které zasazují danou problematiku do rámce inkluzivního vzdělávání. Všechny jsou propojeny uměleckou expresí v kontextu edukace, prevence, terapie. Liší se hlavně v typech a formách uměleckých prostředků. Publikace je určena jako základní studijní literatura pro studenty pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a dalších příbuzných oborů.

Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří Michala Růžičky a kol. vznikla na základě vzájemných setkání, kde se v rámci rozhovorů a ohniskových skupin o problematice komunikovalo, sdílely se zkušenosti a postupy a předkládaly se návrhy nových postupů. Tyto moderované diskuze s evaluací se pak promítají do návrhů změn školních vzdělávacích programů konzervatoří.

Publikace Michala Růžičky a kol. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání prezentuje unikátní výzkum, který byl realizován v rámci projektu IGA_PdF_2019_024: Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)