Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – říjen 2019

Čtvrtek 21. listopad 2019, 15:00 – Text: Tereza Vintrová

V říjnu vyšlo hned několik učebních textů. Prvním z nich je Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii  (Kaňovský, Petr, Bártková, Andrea, a kol.), která je základní pregraduální i postgraduální učebnicí obecné neurologie, která shrnuje anatomii a fyziologii nervové soustavy člověka a popisuje principy jejího fungování jak za fyziologických, tak i patologických okolností. V první části učebnice jsou popisovány základní termíny anatomické a neurofyziologické, dále základní symptomy, syndromy, syndromové komplexy a klinické obrazy neurologických onemocnění, stejně tak jsou zde popisovány klinické způsoby testování nervové soustavy při klinickém vyšetření. Je tedy i učebnicí propedeutickou. Ve druhé části jsou popisovány principy, provedení a interpretace výsledků paraklinických instrumentálních vyšetření, která jsou pro klinickou neurologii esenciální.

Pro účely výuky předmětu Financování a hospodaření územních samosprávných celků, vyučovaného na Právnické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci vznikla stejnojmenná učebnice Kristýny Řezníčkové. Ta nemá být pouze učební pomůckou pro jeden konkrétní předmět, ale i odbornou publikací sloužící odborné i laické veřejnosti a zejména pak pomůckou pro všechny studenty, kteří se v rámci svého studia setkají s obdobnými předměty na ostatních právnických fakultách v ČR.

Pro studenty ruského jazyka a pro ty, kdo si chtějí rozšířit svou slovní zásobu a dozvědět se o dění v současné ruské společnosti, vyšla právě troje skripta Jekatěriny Mikešové pod názvem Sborník textů a cvičení z praktického ruského jazyka. Jedná se o skripta určená pro 2. a 3. ročník bakalářského studia a pro 1. ročník magisterského studia. Každé skriptum obsahuje několik tematických bloků, přičemž každý se skládá z několika textů, na něž jsou navázána cvičení, která se zaměřují na rozvoj a zdokonalování komunikačních dovedností, seznamují studenty se zajímavými jazykovými jevy a také jsou zdrojem aktuálních informací (2. ročník bakalářského studia: Bydlení. Nakupování. Služby. Ruská kuchyně. Problémy stravování. Komunikační prostředky. Město. Doprava; 3. ročník bakalářského studia: Sport. Zdraví. Rodina. Společnost. Klima. Turistický ruch; 1. ročník magisterského studia: Literatura, knihy, překladatelé. Věda. Sdělovací prostředky. Film. Divadlo. Hudba. Vizuální umění). Součástí každého sborníku je komplex video materiálů, které mohou být využívány k velkému záběru studijních úkolů (poslechu, tlumočení, komentování atd.).

Další publikací je monografie Jarmily Tárnyikové Bridging Linguistic Theories and Language Use, která je souborem vybraných článků a statí publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Tvoří ji dva samostatné svazky, které jsou uspořádané podle tematických okruhů. V říjnu vyšel první díl a druhý díl je momentálně v tisku. Obsahem prvního svazku jsou kapitoly: Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi a poněkud nesourodý okruh Různé, obsahující skeče a medailonky věnované kolegům při různých jubileích. V novějších publikacích, které využívají možností korpusových dat, jsou teoretické poznatky důsledně verifikovány jazykovým územ. Získané kvantitativní ukazatele se tak stávají podkladem pro vyvozování parametrů kvalitativních.

Dále vyšly také tři neprodejné publikace, z toho dva kritické katalogy výstav a monografie o sově pálené. Prvním kritickým katalogem výstavy je Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané (Čehovský, Petr, st., Čehovský, Petr, ml., Machar, Ivo). Text je zaměřen především na oblast architektury, která byla v doposud vydaných publikacích reflektována spíše okrajově. V centru pozornosti stojí zejména památky drobné architektury oblasti Hané: kaple a kapličky, boží muka, kříže, sochy či menší vesnické kostely, částečně také profánní lidová architektura obytná či hospodářská. Cílem předkládaného katalogu je upozornit na toto cenné kulturní dědictví předchozích generací, postihnout jeho vývoj a zasadit zkoumané památky do kontextu soudobé architektury a výtvarného umění.

Dalším kritickým katalogem výstavy je publikace Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecéze olomoucké (Machar, Ivo,Poprach, Karel, Kovařík, Petr, Bezděčka, Pavel), která prezentuje výsledky aplikovaného zoologického výzkumu sakrálních památkových objektů (kostely, kaple) v historickém území Arcidiecéze olomoucké. Tyto sakrální objekty mají často své utajené obyvatele – sovu pálenou, poštolky, rorýse, divoké holuby, netopýry a další.

Cílem publikace Sova pálená (Tyto alba). Tajemný obyvatel sakrálních objektů a zemědělské kulturní krajiny v historickém území Arcidiecéze olomoucké Monografie se věnuje charizmatickému a zároveň silně ohroženému ptačímu druhu – sově pálené (Tyto alba) (Machar, Ivo, Poprach Karel, Sedlář, Pavel, Vlk, Martin, Machovký, Jan, Brus, Jan) je shrnutí výsledků výzkumu rozšíření sovy pálené v Arcidiecézi olomoucké, především ve vazbě na sakrální objekty. Na základě výsledků výzkumu je zpracován přehled metodických doporučení k rekonstrukci a údržbě sakrálních památkových objektů s výskytem této sovy a jiných významných druhů živočichů chráněných legislativou ČR nebo EU. Publikace je obohacena o unikátní fotodokumentaci, která zvyšuje informační hodnotu monografie pro širokou veřejnost. Publikace se opírá o dlouhodobé zkušenosti z ornitologické praxe autorů. Podařilo se tak shrnout unikátní údaje dokumentující výskyt a hnízdění sovy pálené a dalších živočišných druhů.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)