Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – prosinec 2019

Foto: Tereza Vintrová
Pondělí 13. leden 2020, 12:38 – Text: Tereza Vintrová

Knihou prosince je publikace Dávné inspirace a nové výzvy, která obsahuje práce z různých období tvorby Karla Flosse, jež však nejsou uspořádány chronologicky podle data svého vzniku, nýbrž tematicky do čtyř sekcí: Dějiny; Řád; Křesťanství; Lidé. Názvy oddílů odpovídají i klíčovým oblastem, jimž se Karel Floss věnoval a které jsou organicky propojeny. Dějiny filosofie od počátků až po dvacáté století tvoří jednu oblast, v jejich rámci tvoří druhý oddíl metafyzika, pojatá jak historicky, tak s výrazným systematickým zájmem, s důrazem na klíčová pojmová schémata a speciálně na triadistickou metafyziku. Odtud je jen krok ke křesťanství, jeho problémům a pokusům o hledání nových poloh a odpovědí na 'nové výzvy'. Konečně poslední oddíl, 'Lidé', obsahuje osobní svědectví K. Flosse o setkání s různými osobnostmi 20. století.

V publikaci Deprese a poruchy osobnosti se autoři Zuzana Vaculčíková Sedláčková a Ján Praško teoreticky zaměřují na možné faktory, které mohou hrát roli v etiopatogenezi a terapii depresivní poruchy, s důrazem na komorbidní poruchou osobnosti. Popisují jejich klasifikace, prevalenci, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii a dále pak jak tyto dvě poruchy mohou vzájemně souviset. Rovněž představují konkrétní poruchy osobnosti a jejich komorbiditu s depresí. Výše uvedená témata rozebírají v kontextu dílčích studií, které se touto problematikou zabývají.

Publikace Dany Štěrbové a Miluše Raškové Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě III rozšiřuje zkoumanou problematiku pomáhajících profesí ve vztahu k sexualitě o téma osobnosti jedince a jeho postoje k sexualitě v kontextu s nutností připravenosti do profesní praxe. Je zaměřena na zkoumání v oblasti postojů, přesvědčení a hodnot týkajících se lidské sexuality, včetně osob s mentálním postižením, a to z pohledu reprezentantů pomáhajících profesí. Téma je podpořeno o názory na problémy při komunikaci o sexuálních otázkách, o názory na schopnosti k diskusi a předávání informací z oblasti sexuality včetně osob s mentálním postižením. Považujeme za nutné zkvalitnit profesní připravenost osob pro pomáhající profese ve vztahu k sexualitě v rovině znalostní i odborně didaktické, neboť výsledky výzkumu prokázaly respondenty vnímanou nedostatečnou profesní připravenost.

Studentům 1. ročníku FTK UP jsou určena skripta Vítězslava Pruknera a Jaromíra Nováka Základy managementu. Skripta představují vstupní literaturu do problematiky managementu. Seznamují studenty s nejzákladnějšími pojmy, funkcemi a myšlenkami managementu, nechybí ani přehled historického vývoje teorií a nastínění budoucích úkolů managementu. Tisk na objednávku.

Sborník z XVI. setkání mladých lingvistů: Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky. Tématem setkání, které se konalo 11.–13. května 2015 na FF UP v Olomouci, byla dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky. E-knihu můžete stáhnout v našem e-shopu.

Studentům se bude hodit publikace Michaely Pugnerové Jak psát závěrečnou práci (Zásady pro psaní závěrečné práce pro studenty PdF UP). Studijní opora poskytuje studentům informace nezbytné k psaní závěrečné práce. Nabízí popis obsahové i formální náplně jednotlivých kapitol v závěrečné práci, včetně Úvodu a Závěru. Lze zde najít obsahové i formální příklady k vytvoření různých typů prací, způsoby zaznamenávání obrázků, tabulek a grafů, ale i způsob zaznamenávání literárních zdrojů. E-knihu můžete stáhnout v našem e-shopu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)