Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – léto 2020

Pátek 11. září 2020, 10:54

V létě vyšly dva svazky z edice zabývající se korespondencí českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. První z nich je monografie Jaromíra Synka a Gabriely Všetičkové Drazí II. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1932 a 1933 (Dear all II. Bohuslav Martinů’s letters to his family in Polička in 1932 and 1933), která obsahuje 56 korespondenčních dokumentů (dopisy, pohlednice) z let 1932 a 1933. Jedná se o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy Bohuslava Martinů adresované matce a sourozencům, v nichž sám Martinů komentuje svou životní i profesní cestu, aby v první řadě své informace, záměry či postoje sděloval nejbližším rodinným příslušníkům, ale často jejich prostřednictvím i širšímu okruhu přátel v Poličce a v Československu. V české verzi jsou rukopisné dopisy Martinů představeny v podobě diplomatického přepisu, tj. formou co možná nejbližší originálu, zároveň publikace obsahuje i jejich faksimile. Dopisy jsou doplněny poznámkovým aparátem. Knihu lze zakoupit v tištěné podobě i jako e-knihu.

Druhou publikací je anglické vydání souboru korespondence s českým diplomatem, hudebním publicistou, propagátorem díla a životopiscem Bohuslava Martinů Milošem Šafránkem s názvem Dear Miloš: Bohuslav Martinů’s letters to Miloš Šafránek (Vít Zouhar, Gabriela Coufalová, česky v roce 2019 pod názvem Milý Miloši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi). Publikace obsahuje diplomatickou transkripci 168 dopisů, šesti pohlednic, pěti korespondenčních lístků, jednoho telegramu a jedné zálepky z let 1928–1959. Jedná se převážně o korespondenci jednostrannou, adresovanou M. Šafránkovi, u pouhých dvou položek je pak M. Šafránek odesílatelem. Celý text je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem, který nejen osvětluje historický kontext a politickou situaci v nejbouřlivějších letech 20. století, ale také komentuje genezi děl, okolnosti provozování, nahrávání a vydávání skladeb B. Martinů. Publikace je k dostání v tištěné i v elektronické podobě.

Kniha Miloslava Rechcígla Češi se ve světě neztratí, natož v Americe: medailonky ze života českých vystěhovalců předkládá panorama osudů vybraných osobností, jejichž kořeny mají původ v českých zemích a ve Spojených státech dosáhly mimořádných úspěchů a svou činností podstatně ovlivnily vývoj a růst nové vlasti. Je to sága prostých i mocných lidí, jejichž vliv a význam mnohdy přesahoval hranice Spojených států. Nicméně velká část uvedených osob bude jistě českému čtenářstvu zcela neznámá, neboť se o jejich českém původu zpravidla nevědělo. Kniha časově pokrývá celé období od objevení Nového světa až do počátku 21. století. Jednotlivé osobnosti byly vybrány výlučně podle vkusu a zájmu autora a selekce byla založena na jejich významu, přínosu a zajímavosti jejich života, jedinou podmínkou bylo, že se dotyční buď narodili na českém území, nebo byli potomky vystěhovalců z českých zemí. Pro tištěnou knihu se můžete zastavit u nás ve Skriptárně nebo ji koupit na našem e-shopu jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

V létě dále vyšlo již třetí, přepracované vydání učebnice Hany Kolářové a Romana Kubínka Fyzika stručně a jasně: přehled fyziky v příkladech a testových otázkách. Učebnice nabízí stručně, ale srozumitelně podaný výklad všech oblastí fyziky (mechaniky, molekulové fyziky a termiky, akustiky, elektřiny a magnetizmu, paprskové, vlnové a kvantové optiky, fotometrie, atomové a jaderné fyziky, astrofyziky), jasně formulované testové otázky s uvedením správné odpovědi v závěru knihy, v každé kapitole početní příklady s uvedením správného číselného výsledku, fyzikální veličiny a jednotky, 160 ilustrací doprovázejících výklad učiva, dále výstižně uvedené mezipředmětové vazby fyziky na biologii, chemii, medicínu a ostatní přírodovědné předměty a kompletní přehled nositelů Nobelovy ceny od roku 1901 do roku 2019 s uvedeným přínosem, členěný do 12 oblastí.

Dále vyšla Sbírka vybraných praktických úloh Chemické olympiády Kláry Sucháčkové, Bohuslava Drahoše a Marty Klečkové. Chemická olympiáda (ChO) je celostátní předmětová soutěž žáků základních a středních škol, v rámci které bylo vytvořeno nepřeberné množství zajímavých úloh, které ovšem nejsou, kromě původního a dříve často pouze tištěného zadání, jednoduše dostupné. Proto byla vytvořena ucelená sbírka 44 praktických úloh vybraných z dřívějších zadání ChO, která by měla soužit studentům učitelství chemie v rámci pedagogických praxí a učitelům chemie na středních školách k efektivnější přípravě žáků na ChO, ale také při výuce chemie v laboratorních cvičeních, volitelných seminářích nebo chemických kroužcích.

Publikace Veroniky Mikšíkové Emoce a hodnotová výchova v literatuře na základní škole nabízí teoretické informace i praktické zkušenosti autorky s hodnotovou výchovou v kombinaci s literaturou na základní škole. Dozvíte se v ní například to, jakými čtenáři jsou dnešní žáci nebo jak můžeme implementovat hodnoty do běžného vyučování. Publikace nabízí i doporučení na oblíbené knihy a přípravy na hodiny či práce žáků, kterými se učitelé mohou inspirovat při tvorbě vlastních příprav na hodiny literatury. Cílem je vytvořit žákům hodiny, které je budou bavit, a pomoci jim tak na cestě stát se čtenářem. Publikace lze zakoupit v tištěné podobě i jako e-knihu.

Kniha Leoše Zatloukala, Pavla Vítka, Michala Věžníka a Daniela Žákovského Spoluvytváření změn: různé podoby přístupu zaměřeného na řešení v teorii, v praxi a ve výzkumu pojednává o inovativních možnostech aplikace přístupu zaměřeného na řešení v různých kontextech. První tři kapitoly se věnují primárně teoretickým otázkám. První kapitola se zabývá kontroverzním tématem „teorií“ v přístupu zaměřeném na řešení. Druhá kapitola se zabývá principy přístupu zaměřeného na řešení a třetí kapitola předkládá originální úvahy o dvou teoretických konceptech – „šířce“ a „hloubce“ procesu rozvíjení řešení. Další kapitoly se věnují spíše otázkám praktické aplikace přístupu zaměřeného na řešení při práci s různými cílovými skupinami klientů a v různých kontextech. Publikaci uzavírá kapitola věnovaná výzkumu přístupu zaměřeného na řešení s využitím diskurzivních a konverzačních analýz.

Publikace Michala Čerešníka Psychológia rodičovstva: Eseje o rodičoch a dieťati vznikla jako odezva na různé změny, kterými si prochází současná rodina. Týkají se socio-demografie, statusu rodičů, výchovných stylů, cílů výchovy apod. Hlavními zdroji autorovy inspirace jsou díla Bowlbyho, Matějčeka a Zimbarda. Cílem publikace je v koncentrované formě poskytnout nejdůležitější informace o tom, s čím vším se můžeme setkat při výchově dětí a jak na ně působí výchova rodičů. Kniha je souborem esejí, kterými se autor nesnaží problém uzavřít, ale naopak se snaží otevřít odbornou diskusi k tématům, která se jeví jako významná. Obsah esejí se týká toho, jak si můžeme vytvořit blízký vztah s dítětem, jak ho můžeme zodpovědně vychovávat, ale také toho, co všechno můžeme dělat špatně. Knihu lze zakoupit v tištěné podobě i jako e-knihu.

Dále vyšla e-kniha Zdeňka Slobody Mediální výchova v rodině, jejímž cílem je představit oblast mediální výchovy v jednom z jejích specifických kontextů – v rodině. Hlavním motivem pro vznik byl fakt, že současný život je neodmyslitelně spojen s médii (ve významu jak technických zařízení, tak obsahů, které přinášejí) a komunikačními technologiemi. Významné postavení pak zaujímají média v životě dětí a mladistvých, a rodina je právě tím prostorem, kde se většina lidí již v útlém věku s médii poprvé setkává, vytváří si k nim postoje, osvojuje si vzorce jejich (ne)užívání nebo se jinak stávají součástí každodenního života (často ani neuvědomovanou). Další motivací pro napsání této knihy bylo rozšířit diskuzi o mediální výchově, zpřehlednit a teoreticky ukotvit celou oblast.

Hlavním cílem knihy Jiřího Langera, Jana Andrese, Martiny Benešové a Dana Faltýnka Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language je představit aktuální výsledky výzkumu z kvantitativní analýzy českého znakového jazyka. Multidisciplinární výzkumný projekt s názvem „Teoretické základy výuky českého znakového jazyka testovaného kvantitativními lingvistickými metodami“ provedli vědci ze tří fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o první pokus v oblasti kvantitativní lingvistiky aplikovaný na znakovou řeč. Autoři se domnívají, že jejich kniha může sloužit alespoň jako úvod k dalším krokům v této záslužné interdisciplinární oblasti. E-kniha je volně ke stažení na našem e-shopu.

Publikace Heleny Kisvetrové Demence a kvalita života přináší základní přehled informací zaměřených na demenci a kvalitu života osob s demencí. Je určena lékařům, sestrám, studentům i sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory trpící demencí. Kniha je tematicky rozdělena na čtyři části. První kapitola popisuje terminologické vymezení, rizikové faktory a stadia demence. Další dvě kapitoly se věnují kvalitě života seniorů v počátečním stadiu demence. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích podporujících kvalitu života seniorů s demencí. E-knihu lze zdarma stáhnout na našem e-shopu.

V létě vyšla v elektronické podobě řada studijních opor pro studenty Fakulty zdravotnických věd, které můžete stáhnout zdarma na našem e-shopu. První z nich jsou skripta Zdeňky Mikšová Závěrečná diplomová práce – praktická příručka pro tvorbu diplomové práce na Fakultě zdravotnických věd. Text se zaměřuje na problematiku tvorby závěrečné diplomové práce v kontextu požadavků Fakulty zdravotnických věd. První část je věnována vybraným tématům písemné vědecké komunikace na vysokých školách, např. publikační etice, požadavkům na citace zdrojů, rešeršní činnosti a zásadám psaní odborného textu. Druhá část řeší náležitosti struktury závěrečné diplomové práce výzkumného charakteru. Rozebírá administrativu zadání a odevzdání práce, volbu tématu, harmonogram tvorby závěrečné diplomové práce, její hodnocení a obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny praktickými ukázkami, úkoly pro samostudium a seznamem použité a další doporučené literatury.

Druhou publikací jsou skripta Lenky Šátečkové Vybrané kapitoly z ošetřovatelství v onkologii, která se věnují vybraným kapitolám ošetřovatelství v onkologii. Jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na problematiku orální mukositidy. Druhá kapitola popisuje problematiku kožních změn způsobených radioterapií. Ve třetí kapitole jsou popsaná specifika ošetřovatelské péče u pacienta s nádorovou bolestí. Čtvrtá kapitola se věnuje transplantaci krvetvorných buněk. Všechny kapitoly obsahují implementaci klasifikačních systémů NANDA International a NIC. Skripta jsou určena pro studenty oboru Všeobecná sestra a všem těm, kteří poskytují péči pacientům s onkologickým onemocněním.

A poslední z této řady jsou skripta Blaženy Ševčíkové Kapitoly z ošetřovatelské péče v chirurgii a traumatologii. Studijní text je zaměřen na poskytování ošetřovatelské péče pacientům s vybraným onemocněním chirurgie a traumatologie. Obsahem jednotlivých kapitol jsou cíle, klíčová slova, přehled vybraných onemocnění chirurgie a traumatologie, příklady modelových situací, příklady ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie NANDA International, ukázky plánování výsledků a intervencí ošetřovatelské péče a poznámky. Závěrem jsou zařazeny úkoly a otázky, které pomohou studentům ověřit si získané informace a vyhodnotit podle klíče správných odpovědí. Studijní text je vhodný pro studenty nelékařských oborů, zvláště všeobecným sestrám a dalším, kteří poskytují ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickým nebo traumatologickým onemocněním. Poslední kapitola se věnuje problematice deliria.

V létě vyšla také řada neprodejných publikací. Například monografie Martina Jáče, Jitky Kopecké, Moniky Morris a Olgy Vránové Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. Kniha představuje originální, inovativní a velmi cenný příspěvek didaktiky biologie a předkládá závěry rozsáhlého kvalitativního výzkumu založeného na hloubkové analýze 18 výukových kazuistik videohospitací biologie přinášející výrazný posun v nahlížení na kvalitu výuky přírodopisu a biologie na základních i středních školách. Vymezuje posuzované parametry (didaktické formalismy jako odcizené poznávání, utajené poznávání včetně zavádějícího poznávání a poznávání nezavršené, ale i zúčastněné – konstruující poznávání) s jasně formulovanými závěry a zjištěními podloženými rozsáhlou diskusí vycházející ze současných trendů oborových didaktik u nás i v zahraničí. Je přínosem nejen pro didaktiku biologie, ale obsahuje přesahy do dalších oborových didaktik, hlavně přírodovědných předmětů.

Text publikace Detekce světla Antonína Černocha a Jana Soubusty seznamuje studenty přírodovědných oborů s metodami, jak detekovat světlo jakožto viditelnou část elektromagnetického záření. Obsahuje podrobný rozbor používaných termínů a veličin.

Publikace Renaty Mlčákové a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání přináší nové poznatky z vybraných oblastí edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením. Věnuje se speciálněpedagogické logopedické diagnostice, resp. speciálněpedagogické logopedické intervenci. Předkládané informace mohou být východiskem k dalšímu výzkumu, mohou přispět k zefektivnění edukace osob cílové skupiny směrem k maximálnímu využití jejich potenciálu. Čtenáři z řad odborné veřejnosti, zejm. speciální pedagogové, speciální pedagogové-logopedi, studenti pregraduální i postgraduální formy studia učitelských i neučitelských studijních programů speciální pedagogiky, mohou v knize najít poznatky pro svou práci i výzkum.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)