Ediční plán

Neslouží k objednávání publikací.

Ediční plán 2019

Filozofická fakulta

Periodika

 • Blüml, J.: Musicologica 
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 29
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 30
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 31.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 31.2
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 56/2019
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 57/2019
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVIII, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVIII, Num. 2
 • Uher, D.: Dálný východ VIII, 2
 • Uher, D.: Dálný východ IX, 1
 • Uher, D.: Dálný východ IX, 2

Neperiodika

 • Barteček, I.: J. L. Fischer a František Palacký. Vědecký rozvoj českého národa
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky: sborník z XVI. setkání mladých lingvistů
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace / Jazyk jako nástroj manipulace: Sborník z XVII. a z XVIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů
 • Bidaud, S.: Linguistique opérative de la langue tchéque
 • Bláha, O.: Čeština za socialismu
 • Bláha, O. (Ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
 • Crhová, M.: Reframing Jewish Life: Moravian Jewry at the Turn of the 19th and the 20th Centuries
 • Černý, J.: Zwischen Böhmen und Sachsen. Die Anfänge der Reformation in
 • deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
 • Dobrova, M.: Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
 • Emonds, J., Janebová, M., Veselovská, L. (Eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2018 Proceedings 1
 • Emonds, J., Janebová, M., Veselovská, L. (Eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2018 Proceedings 2
 • Engelbrecht, W., a kol.: 100 let vztahů mezi Nizozemskem a Československem, ČR a Slovenskem
 • Engelbrecht, W., a kol.: Počátky divadelních her Nizozemí
 • Gyüreová, J.: Demokracie, stát a společnost. Případová studie Polské republiky
 • Hanáčková, A., a kol.: Autor v rozhlasovém dokumentu
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Knap-Dlouhá, P.: Komunitní tlumočení v České republice a v nizozemsky hovořících zemích
 • Koblížková, E.: Klavírní metodika Ivana Klánského
 • Krahulcová, K., Friedlová, M.: Expresivní přístupy napříč rezorty
 • Lazorčáková, T.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956–1970
 • Marek, P.: „Obtížný cizinec“
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Matoušková, J.: „Écriture palimpseste“ Jeana Anouilhe
 • Öbrink, M.: The Art of Being Understood
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Šopák, P.: Muzeologie
 • Tárnyiková, J.: Bridging Linguistic Theories and Language Use, Part 1, Part 2
 • Vaculčíková-Sedláčková, Z., Procházka, R.: Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí
 • Vaculčíková-Sedláčková, Z., Praško, J.: Deprese a poruchy osobnosti
 • Vepřek, M.: Čeština na Volyni
 • Veselovská, L.: Form and Functions in English Grammar
 • Zehnalová, J.: Co čteme, když čteme překlad? Kontexty (literárního) překladu
 • Změlík, R.: Konceptualizace barev v narativní fikci (na pozadí kvantitativních modelů)
 • Změlík, R., Komenda, P.: Antologie světové literárněvědné tematologie

 

Pedagogická fakulta

Periodika

 • Částková, P.: Journal of Technology and Information Education 
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister 1
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister 2
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 1
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 2
 • Šobáňová, P.: Kultura, umění, výchova 1, 2 

 
Neperiodika

 • Dömischová, I.: Metodické postupy pro práci s žákem s poruchou autistického spektra 
 • Fasnerová, M., a kol.: Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy
 • Hrdinová, E., a kol.: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků II
 • Hrdinová, E., Flajšar, J.: Novodobé dějiny tvůrčího psaní
 • Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., Vránová O.: Didaktické kazuistiky v přírodopisu
 • kol. autorů: Metodika ke čtenářské a matematické pregramotnosti
 • Mlčáková, R., a kol.: Výzkum edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením - vybrané otázky
 • Potměšil, M.: Deaf Identity in Chinese Han, Tibetan Regions
 • Provázková-Stolinská, D.: Komunikační kompetence – faktor determinující výchovně-vzdělávací proces
 • Růžička, M.: Speciální pedagog na základní škole
 • Růžičková, V., Kroupová, K., Vondráková, A., a kol.: Reliéfní grafika a její role v životě osob se ZP
 • Řeřicha, V., Práger, L.: A gap of misunderstanding (Teaching English in Digital Environment)
 • Synek, J., Všetičková, G.: Drazí II. Korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce (2. svazek)
 • Šmelová, E.: Child acceptance
 • Šmelová, E., Rašková, M.: Kamarádství dětí jako podpora inkluzivního přístupu ve škole
 • Špatenková, N., Chrastina, J.: Děti a smrt
 • Urbanovská, E.: Připravenost na školu jako speciálněpedagogické téma
 • Vavrdová, A.: Vlastivěda v teorii a praxi primárního vzdělávání
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod
 • Vočka, Z., a kol.: Podpora řešení nepříznivé sociální situace osob s poruchou autistického spektra


Přírodovědecká fakulta

Neperiodika

 • Čajan, M., et al.: Školní chemické pokusy
 • Černá, K., Drahoš, B., Klečková, M.: Sbírka vybraných praktických úloh Chemické olympiády
 • Drahoš, B., Klanicová, A., Klečková, M., Šindelář, Z.: Efektní chemické pokusy
 • Lapčíková, B.: Pokročilé laboratorní cvičení z fyzikální chemie
 • Nwaogu, C.: Spatio-temporal analysis of landscape changes in different land use
 • Otyepka, M.: Struktura atomů a molekul
 • Samec, P., a kol.: Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
 • Tarkowski, P., a kol.: Laboratorní cvičení z fytochemie
 • Vondráková, A., a kol.: Mapy v edici MAPS

 
Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Periodika

 • kol. autorů: Studia theologica 21/1
 • kol. autorů: Studia theologica 21/2
 • kol. autorů: Studia theologica 21/3
 • kol. autorů: Studia theologica 21/4

Neperiodika

 • Mikulášek, J.: Církev v lidských dějinách a společnosti. Ekleziologické konsekvence projektu politické teologie J. B. Metze
 • Novosád, L.: Východiska a principy dobrovolnické práce ve prospěch osob se zdravotním postižením s uvedením do specifik služeb osobní asistence
 • Opatrný, D.: Bioethics in Charity Work
 • Polák, J.: Masturbace pohledem morální teologie
 • Potměšilová, P., Belza-Gajdzica, M.: Arteterapie a artefiletika
 • Zatloukal, L.: Spoluvytváření změny: Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi očima konverzačních a diskurzivních analýz

Lékařská fakulta

Periodika

 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/1, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/2, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/3, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/4, 2019 

 
Neperiodika

 • Boriková, A., a kol.: Occupational Medicine
 • Klementa, B., a kol.: Kardiopulmonální resuscitace
 • kol. autorů: Výroční zpráva LF UP za rok 2018
 • Kolář, M., a kol.: Zásady antibiotické léčby
 • Kolářová, H., a kol.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Kolářová, H., a kol.: Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie
 • Křupka, M., a kol.: Očkování
 • Matoušková, I., a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie (upravené vydání)
 • Petřek, M.: Vybrané kapitoly z patofyziologie
 • Pražáková, Z., a kol.: Základní výkony ve zdravotnictví v kostce
 • Řehák, J., a kol.: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J., a kol.: 10. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta 
 • Sovová, E., a kol.: Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství
 • Strojil, J., a kol.: Introduction to Drug Formulations and Prescription


Fakulta tělesné kultury

Periodika

 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(1)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(2)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(3)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(4)
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2019/1
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2019/2
 • Wittmannová, J.: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi – 2. č. roku 2019
 • Wittmannová, J.: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi – 1. č. roku 2019

 
Neperiodika

 • Botek, M.: Heart rate variability – training and health outcomes 
 • Cuberek, R.: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
 • Ješina, O.: Metodické listy – APA v praxi
 • Kalman, M.: Národní zpráva o zdraví dětí a školáků: HBSC studie 2018
 • Kotíková, H.: Backpacker Tourism
 • Lehnert, M.: Injury risk and fatigue in youth players 
 • Rončák, M.: Jak efektivně zvládnout overtourism? Případové studie řešení
 • Salonna, F.: Sociální normy v oblasti sedavého chování českých adolescentů
 • Schwartzhoffová, E., Kotíková, H.: Cestování dětí a mládeže
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Šebek, L.: Terénní cyklistika
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě III
 • Štěrbová, D.: Sex, sexualita a vztahy u lidí s poruchou autistického spektra
 • Vyhlídal, T.: Vstupte prosím (dotisk) 
 • Vyhlídal, T.: Už to také dokážu (dotisk)


Fakulta zdravotnických věd
 
Periodika

 • Kisvetrová, H., a kol.: Profese on-line

 
Neperiodika

 • Dráč, P., Dráč, P.: Vybrané kapitoly z cévní chirurgie a traumatologie pro nelékařské obory
 • Gurková, E.: Kapitoly z výzkumu v ošetřovatelství 2 
 • Kisvetrová, H., a kol.: Demence
 • Kolářová, B., a kol.: Počítačové a robotické technologie 
 • Konečný, P., a kol.: Fyzikání terapie a diagnostika
 • Kopecký, M.: Antropometrie pro nelékařské studijní opory
 • Kopecký, M.: Smyslové orgány
 • Kopecký, M., a kol.: Manual of Physical Anthropology
 • Machálková, L.: Kapitoly z ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacích cest 
 • Mikšová, Z.: Příprava a tvorba diplomové práce na ÚO FZV
 • Šáteková, L.: Kapitoly z ošetřovatelské péče v onkologii 
 • Ševčíková, B.: Kapitoly z ošetřovatelské péče v chirurgii/traumatologii  
 • Tomanová, J.: Výživa a dietetika v ošetřovatelské péči 1


Právnická fakulta


Neperiodika

 • Malacka, M.: Právní režim mezinárodního obchodu
 • Řezníčková, K.: Financování a hospodaření územních samosprávných celků


Rektorát UP

Neperiodika

 • Hodaň, B.: Moje půlstoletí s Univerzitou Palackého


Vydavatelství UP

Neperiodika

 • Barteček, I.: Dějiny Latinské Ameriky
 • Barteček, I., Jiránek, J.: Němci a Češi v Chile
 • Barteček, I.: Umění rovnováhy
 • Demel, M.: Strohé příběhy
 • Mrázek, I.: Filipínské imprese

Ediční plán 2018

Filozofická fakulta

 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 9, č. 1
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 9, č. 2
 • Arkhanhelská, A. (ed.): Ucrainica VIII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury, kultury
 • Arkhanhelská, A. (ed.): Intertextualita a intermedialita v prostoru ukrajinského jazyka a literatury
 • Bednaříková, B.: Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu
 • Bednaříková, B., Illíková, P., Jensenová, D.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2013
 • Bednaříková, B., Kopečková, M. a kol.: Flip your Teaching 3
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2014
 • Bednaříková, B., Stůjová, P., a kol.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2015
 • Bednaříková, B., Stůjová, P., a kol.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2016
 • Bianco, F.: Lettere di emigranti irpini in America (e-kniha)
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 27
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 28
 • Brázdová-Toufarová, E. : Fenomén obrázková kniha
 • Bžoch, A., Jančíková, I.: Stručné dějiny nizozemské literatury
 • Černá, S., Černý, J. : Loketský církevní pořádek
 • Černý, J.: Španělsko-český slovník amerikanismů
 • Dobrotová, I. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Polonistika 2017. Cíle a metody
 • Elbel, M. (ed.): (CSJH) Historica 2
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku (e-kniha)
 • Engelbrecht, W., Hamers, B.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy naučil číst nizozemskou literaturu
 • Engelbrecht, W., Hamers, B.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy naučil číst nizozemskou literaturu (e-kniha)
 • Engelbrechtová, J.: Radegunda Durynská
 • Floss, K.: Dávné inspirace a nové výzvy
 • Gigalová, V.: Intuitivní rozhodování manažerů a metafory
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 30.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 30.2
 • Havlíček, J.: Jak studovat náboženství? Náboženství a školství v České republice v religionistické perspektivě
 • Hladíková, K., Janda, P.: Lexikon kinematografie čínského světa 
 • Cholodová, U., Arkhanhelská, A.: Ukrajinská konverzace pro pokročilé 
 • Jedličková, J.: Neheterosexuální teen postavy v americké a britské TV tvorbě
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 54
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 55
 • Kupka, M.: Technika omezené zevní stimulace: Katamnestická studie
 • Lazorčáková, T.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956–1970
 • Machala, L., a kol.: Spisovatelé Univerzity Palackého 2
 • Marek, P.: Biskup Gorazd (Pavlík)
 • Martinásková, S.: Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Martinková, M., a kol. (eds.):  I. Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II
 • Matula, J. (ed.): (CSJH) Philosophica 1
 • Michalík, J.: Cornelius Agrippa. Mezi okultismem a humanismem
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij po russkomu jazyku dlja 2-go kursa
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij po russkomu jazyku dlja 3-go kursa
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij dlja kursa Jazykovaja kuljtura
 • Öbrink, M.: Speak up!
 • Öbrink, M.: Speak up! (e-kniha)
 • Pálušová, M. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů
 • Pavlišová, J.: Současný tanec a perfomance v období po konceptuálním obratu
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVII, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVII, Num. 2
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů – literární sekce
 • Procházka, R.: Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie, praxe
 • Řezníčková, Z.: Zvuková podoba české rozhlasové detektivky po roce 1989
 • Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě. Dodatky
 • Simonsohn, T.: Vzpomínky
 • Stěpanova, L. (ed.): Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů
 • Strašáková, M.: Modernizace vietnamské literatury za francouzské koloniální nadvlády v letech 1863–1945
 • Švácha, R. (ed.): (CSJH) Historia artium 3
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VII, 2
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VIII, 1
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VIII, 2
 • Válková, S. (ed.): Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Sborník příspěvků
 • Visi, T., a kol.: Intellect, Soul, and Gender in Medieval Jewish Philosophy
 • Změlík, R.: Konceptualizace barev v próze Jana Čepa (na pozadí statistických modelů)

Pedagogická fakulta

 • Andrysová, P.: Kompetenční modely učitelského vzdělávání
 • Anténe, P. (ed.): “Route CZ-AT” to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe
 • Anténe, P., Mountney, P. : An Introduction to British and American Studies 
 • Hanáková, A., a kol.: Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením
 • Hoffmannová, A., O´Brien: Identity in Monologues and Verbatim Plays
 • Hrdinová, E. M.: Překlad termínu v mezikulturních relacích
 • Chrastina, J., Špatenková, N., Hudcová, B., a kol.: Psychosociální pomoc osobám se zdravotním postižením
 • Janštová, V., Jáč, M., Dvořáková, R. M.: Motivace žáků středních škol k účasti v přírodovědných soutěžích
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV
 • Krahulcová, K., Friedlová, M. (eds.): Expresivní přístupy napříč rezorty
 • Křeménková, L.: Základy psychologie pro učitele
 • Mlčáková, R.: Vývojová dysfázie v raném školním věku
 • Orim, S., Regec, V.: Introduction to Handwriting Disability
 • Pastieriková, L.: Studium studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole
 • Potměšil, M., a kol.: Povolání - učitel
 • Provázková-Stolinská, D.: Komunikační kompetence – faktor determinující výchovně-vzdělávací proces v kontextu výzkumu
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister
 • Regec, V.: Digitální bariéry ve vzdělávání
 • Růžička, M., a kol.: Aktuální otázky společného vzdělávání
 • Serafín, Č.: Názorná elektrotechnika v kurikulu základní školy
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Synek, J., Všetičková, G.: Drazí – Korespondence Bohuslava Martinů rodině do Poličky (1. svazek)
 • Šmelová, E., Rašková, M.: Kamarádství dětí jako podpora inkluzivního přístupu ve škole
 • Vavrdová, A.: Vlastivěda v teorii a praxi primárního vzdělávání
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska
 • Vomáčková, O.: Die deutschen Ge-Kollektiva und ihre tschechischen Entsprechungen
 • Zouhar, V., Coufalová, G.: Milý Miloši – Korespondence Bohuslava Martinů s Milošem Šafránkem

Přírodovědecká fakulta

 • Bebčáková, I., Kouřilová, P.: Co bylo na písemce?
 • Bohanesová, E.: Finanční gramotnost
 • Fačevicová, K., Hron, K., Kunderová, P.: Markovovy řetězce a jejich aplikace
 • Hron, H., Kunderová, P., Vencálek, O.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky
 • Kubala, M.: 12. studentská Konference mladých přírodovědců
 • Machar, I., Čehovský, P., a kol.: Katalog výstavy Architektonicko-urbanistické tvarosloví Hané
 • Nétek, R., Burian T.: Free and open source v geoinformatice
 • Popelka, S.: EYE-TRACKING V KOGNITIVNÍ KARTOGRAFII: Praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu
 • Šimáček, P.: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Franc, J.: Mnich a teolog Mattouš Chudý: Kapitola z arabské křesťanské teologie
 • kol. autorů: Studia theologica  20/1
 • kol. autorů: Studia theologica  20/2
 • kol. autorů: Studia theologica  20/3
 • kol. autorů: Studia theologica  20/4
 • Mikulášek, J.: Církev jako komunita jednání
 • Novosad, L.: Východiska a principy dobrovolnické práce ve prospěch osob se zdravotním postižením s uvedením do specifik služeb osobní asistence
 • Zatloukal, L.: Spoluvytváření změny: Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi očima konverzačních a diskurzivních analýz

Lékařská fakulta

 • Ivanová, K., a kol.: Sociální lékařství
  • Kaňkovský, P., a kol. Obecná neurologie – 1. díl
  • Kaňkovský, P., a kol. Speciální neurologie – 2. díl
  • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Matalová, P., Urbánek, K.: Farmakologie monoklonálních protilátek
 • Papajík, T., a kol.: Výroční zpráva LF UP za rok 2017
 • Procházka, M.: Základy lékařské genetiky
 • Řehák, J., a kol.: 19. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J., a kol.: 9. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta 
 • Ščudla, V., Karásek, D., a kol.: Základy diferenciální diagnostiky v interní medicíně 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/1, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/2, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/3, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/4, 2018 
 • Vacek, J., Bancířová, K.: Workbook on Medicinal Chemistry for Dentistry Students
 • Vacek, J., Ostatná, V.: Bioelektrochemie

Fakulta tělesné kultury

 • Gába, A.: The 2018 Czech Republic Report Card on Physical Activity for Children and Youth
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(1)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(2)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(3)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(4)
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2018/1
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2018/2
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2018/1
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2018/2
 • Harvanová, J.: Interakční styl v práci trenéra
 • Janečka, Z.: Motor competence of visually impaired children
 • Neuls, F.: Fyziologie pro tělovýchovné obory: Vybrané kapitoly, část II
 • Neuls, F.: Plavání (teorie, didaktika, trénink)
 • Rubín, L.: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zastavěné prostředí u českých adolescentů
 • Schwartzhoffová, E.: Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Štěrbová, D.: Sex, sexualita a vztahy u lidí s poruchou autistického spektra
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě III

Fakulta zdravotních věd

 • kol. autorů: Almanach k 10. výročí založení FZV
 • kol. autorů: Almanach k 10. výročí založení FZV (CD)
 • Konečný, P.: Základy klinické kineziologie I
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách 
 • Kopecký, M., a kol.: Manual of Physical Anthropology
 • Kopecký, M., Voříšková, I.: Profese on-line
 • Kozáková, R.: Základy obecné a vývojové psychologie
 • Machálková, L.: Profesionalita v ošetřovatelství III – Sborník abstrakt z konference (e-kniha)
 • Mazalová, L.: Profesionalita v ošetřovatelství III – Sborník plnotextů z konference (e-kniha)
 • Mlíka, R., Calabová, N., Konečný, P.: Základy manuální medicíny – diagnostika horní končetiny
 • Pokorná, J., a kol.: Nukleární medicína pro radiologické asistenty
 • Procházka, M., Pilka, R.: Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence, 2. přepracované vydání
 • Šrámek, V., a kol.: Radiační onkologie pro radiologické asistenty
 • Zlámal, J., a kol.: Management zdravotnictví II

Právnická fakulta

 • Bellová, J.: Marketing and its application
 • Heikkinen, T.: Unified standartd of IHL application in multinational military operations
 • Klátik, J.: Zásada oportunity v trestnom konaní
 • Kohajda, M.: Dohled nad finančním systémem
 • Malacka, M.: Arbitráž v mezinárodním obchodním styku
 • Malacka, M.: Právní režim mezinárodního obchodu
 • Řezníčková, K.: Financování a hospodaření územních samosprávných celků
 • Stehlík, V.: Evropské migrační právo
 • Špírková, T., Papoušková, Z.: Tax law in the Czech Republic

Rektorát UP

 • Fischer, J. L.: Výbor z díla IV
 • Jařab, J.: Rektorské paměti

Ediční plán 2017

Filozofická fakulta

 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 1
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 2
 • Arkhanhelska A. – Slovák, V.: Moderní gramatika ruského jazyka: Morfologie
 • Bednaříková, B.: Slovo a jeho vnitřní struktura
 • Bednaříková, B. – Dokuliková, K. – Kabelka, P.: Kulturní transpozice
 • Bednaříková, B. – Jensenová, D. – Stůjová, P.: 15. mezinárodní setkání mladých lingvistů
 • Bednaříková, B. – Jílek, V.: Porušování informační kvality
 • Bláha, O. – Svobodová, J. (eds.): Jazyková situace na Moravě a ve Slezsku
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 
 • Brázdová-Toufarová, E.: Fenomén obrázková kniha
 • Emonds, J. – Janebová, M. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings 
 • Emonds, J. – Janebová, M. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings e-kniha
 • Engelbrecht, W.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy učil číst nizozemskou literaturu
 • Engelbrecht, W.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy učil číst nizozemskou literaturu e-kniha
 • Engelbrecht, W. – Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku
 • Engelbrecht, W. – Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku e-kniha
 • Fialová, I.: Kapitoly o německé literatuře židovské, pražské a moravské
 • Floss, K.: Dávné inspirace a nové výzvy
 • Gutiérrez, E. (ed.): Romanica Olomucensia 29/1
 • Gutiérrez, E. (ed.): Romanica Olomucensia 29/2
 • Horňáček, M. – Peštová, A., a kol.: Der Erste Weltkrieg. Literatur und Publizistik in den Böhmischen Ländern 
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kliment, P. – Dočekal, V.: Pohled na bezdomovství v České republice
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland…
 • Kočí, V., a kol.: Češi v Daruvaru
 • Konvička, M. – Rašnerová, P. – Zborníková, M.: Translatologické kategorie v praxi. Kontrastivní německo-české pojetí
 • Korda, J. (ed.): Titulkové sekvence televizních seriálů
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 52
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 53
 • Křížová, K.: Stručný přehled nizozemské gramatiky
 • Křížová, K., a kol.: Akademický úvod do nizozemské filologie se zaměřením na lingvistiku
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Martinková, M., a kol. (eds.): I. Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II
 • Obereignerů, R. – Orel, M. – Mentel, A.: Sebepojetí dětí a adolescentů
 • Pavlíček, J. F.: Dějiny Itálie
 • Pavlišová, J.: Současný tanec a performance v období po konceptuálním obratu
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVI, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVI, Num. 2
 • Petrucijová, J.: Konceptuální sítě antropologických koncepcí – problém osamělosti
 • Procházka, R.: Psychofyziologie stresové vulnerability
 • Simonsohn, G.: Vzpomínky
 • Slaměníková, T.: Čínské znakové písmo: tradiční model synchronní kategorizace
 • Sobotková, I. – Heller, D. – Slezáčková, A. (eds.): Sborník z celostátní konference Psychologické dny 2016
 • Stěpanova, L. – Dobrova, M.: Neologismy v současném ruském lexiku a frazeologii
 • Stěpanova, L. – Dobrova, M.: Současná ruská frazeologie
 • Svobodová, J. – Hamrusová, Š. – Hinková, B. (eds.): Kritické čtení mediálních textů
 • Šaradín, P.: Volby a voliči 2013
 • Uvíra, R. – Křížová, K. – Brázdová-Toufarová, E.: Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině
 • Valenta, L.: Sebrané spisy I
 • Valenta, L.: Sebrané spisy II
 • Veselovská, L.: Morfologie
 • Veselovská, L.: Morfosyntax
 • Veselovská, L.: Syntax 1
 • Veselovská, L.: Syntax 2
 • Zawiszová, H.: (předběžný) 'Doing friends': Exploring Japanese talk-in-interaction
 • Zeman, T.: Střední Pomoraví v době římské
 • Zweig, E.: Vzpomínky

Pedagogická fakulta

 • Bártek, K. – Dofková, R. (uspořadatelé): Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje
 • Cichá, M., a kol.: Pedagogická antropologie v podmínkách současné české školy
 • Cichá, M., a kol.: Antropologie integrující? 
 • Částková, P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 1)
 • Částková, P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 2)
 • Částková, P. – Havelka, M. – Kropáč, J.: Humanizační aspekty techniky
 • Částková, P. – Janu, M.: Technické praktikum 
 • Částková, P. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané partie k didaktice technicky zaměřených předmětů I – rozvoj osobnosti žáka
 • Čech, T. – Chudý, Š. – Jůvová, A. – Plischke, J.: Profession identity of students Faculty of Education at Palacky University in Olomouc
 • Dofková, R.: Vnímání efektivity matematického vyučování budoucími učiteli matematiky primárního vzdělávání
 • Dostál, J.: Historie rukodělné a technické výchovy
 • Fasnerová, M. – Petrová, J. a kol.: Aspekty čtenářství žáků elementární třídy základní školy
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Technologie, myšlení o technologii
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Nedávná technika
 • Havelka, M. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané kapitoly k didaktice technicky zaměřených předmětů II – postupy výuky
 • Hrdinová, E. M.: Jak (se) naučit překládat
 • Chráska, M.: Grafické programy a multimédia ve vzdělávání
 • Chráska, M.: Didaktika informačních technologií
 • Chráska, M.: Vícerozměrné statistické metody a možnosti jejich využití v pedagogickém výzkumu
 • Chráska, M. – Stoffová, V., et al.: Vybrané kapitoly z didaktiky informačních technologií 1
 • Chudý, Š.: Typology and Resolution of Educational Situations
 • Janštová, V. – Jáč, M. – Dvořáková, R. M.: Motivace žáků středních škol k účasti v přírodovědných soutěžích
 • Janu, M. : Strojní zpracování dřeva
 • Janu, M. – Kropáč, J.: Technologie materiálů zajímavě
 • Jiroutová, J.: Fenomén soft power v kontextu české muzejní kultury a pedagogiky
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV
 • Klement, M. – Dostál, J. – Bártek, K.: Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective
 • Klement, M. – Dostál, J. – Kubrický, J. – Bártek, K. : ICT nástroje a učitelé: adorace, či rezistence?
 • Krahulcová, K. a kol.: Expresivní přístupy v kompetenci speciálních pedagogů u lidí se závislostí v prostředí detoxikačního zařízení
 • Kroupová, K. – Ludíková, L. – Majerová, H. – Růžičková, V.: Člověk se zrakovým postižením v celostním pojetí
 • Laitochová J. a kol.: Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje
 • Ludíková, L. a kol.: Kvalita života
 • Mlčáková, R.: Vývojová dysfázie v raném školním věku
 • Pastieriková, L.: Studium studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole
 • Pitnerová, D.: Případové studie dětí ohrožených sociální exkluzí
 • Potměšil, M. a kol.: Edukace a zdravotní postižení
 • Potměšil, M. a kol.: Školní prostředí v inkluzivním pojetí
 • Provázková-Stolinská, D. a kol.: Magister 1
 • Provázková-Stolinská, D. a kol.: Magister 2
 • Růžička, M. a kol.: Připravenost škol na inkluzi
 • Stoffová, V.: Úvod do algoritmizácie a programovania
 • Stoffová, V.: Modelovanie a simulácia v edukácii
 • Stoffová, V.: Školské informačné systémy
 • Stoffová, V. – Havelka, M.: Programování v prostředí Scratch
 • Stoffová, V. – Havelka, M.: Robotika – Stavba a programování robotů (Lego Mindstorms NXT a EV3)
 • Stoffová, V. at al.: Didaktika informatiky
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People sv. 1/10
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People sv. 2/11
 • Šmelová, E. – Provázková Stolinská, D. – Rašková, M. – Vavrdová, A.: Kamarádství dětí jako determinanta podporující inkluzívní přístup ve škole
 • Šmelová, E. a kol.: Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky
 • Šobáňová, P. (ed.): Kultura, umění a výchova č. 1
 • Šobáňová, P. (ed.): Kultura, umění a výchova č. 2
 • Vitásková, K. a kol.: Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska
 • Vyhnálková, P. – Plischke, J. – Andrysová, P.: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole

Přírodovědecká fakulta

 • Šimáček, P.: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Hušek, V. – Horka, R.: Patristická a středověká recepce Šalamounových knih
 • Janšta, V.: Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera
 • kol. autorů: Studia theologica 19/1
 • kol. autorů: Studia theologica 19/2
 • kol. autorů: Studia theologica 19/3
 • kol. autorů: Studia theologica 19/4
 • Mezinárodní teologická komise: Dokumenty Mezinárodní teologické komise vydané v letech 1969 – 2016
 • Novosád, L.: Východiska a principy dobrovolnické práce ve prospěch osob se zdravotním postižením s uvedením do specifik služeb osobní asistence
 • Parma, T.: Osudy moravské církve v 18. Století III. Reorganizace moravské církevní správy v roce 1777
 • Pospíšil, J. – Trochtová, L. S. – Pospíšilová, H.: Kategorizace volnočasových aktivit

Lékařská fakulta

 • Dobiáš, M.: Gnosis Medica 1
 • Dobiáš, M.: Gnosis Medica 2
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Kolek, V.: 90 let respirační medicíny v Olomouci 1927–2017
 • Kollárová, H., a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie 
 • Křupka, M., a kol.: Základy imunofarmakologie
 • Papajík, T., a kol.: Výroční zpráva LF UP za rok 2016
 • Raška, M., a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii
 • Řehák, J., a kol.: 18. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J., a kol.: 8. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol.161/1
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol.161/2
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol.161/2
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol.161/4

Fakulta tělesné kultury

 • Acta Gymnica 47(1)
 • Acta Gymnica 47(2)
 • Acta Gymnica 47(3)
 • Acta Gymnica 47(4)
 • Botek, M.: Možnosti uplatnění variability srdeční frekvence při řízení tréninkového procesu 
 • Janura, M.: Variabilita chůze jako ukazatel rizika pádu
 • Kotíková, H. (ed.): Aktuální témata výzkumů v cestovním ruchu – Městský cestovní ruch
 • Kudláček, M.: Rekreologie, životní styl a zdraví
 • Prukner, V.: Atletika pro studenty tělesné výchovy
 • Rončák, M.: Kongresový a incentivní cestovní ruch
 • Rubín, L.: Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu podmínek prostředí 
 • Schwartzhoffová, E.: Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových firem
 • Sigmund, E.: Parent-child physical activity, sedentary behavior and obesity
 • Sigmund, M.: Ontogeneze morfofenotypu sportujících chlapců ve věku Infans a Juvenis
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Štěrbová, D.: Sex, sexualita a vztahy u lidí s poruchou autistického spektra
 • Tělesná kultura 2017/1
 • Tělesná kultura 2017/2
 • Wittmannová, J.: Sebeevaluační škály pro osoby s postižením – hodnocení sebepojetí u dětí s DMO

Fakulta zdravotních věd

 • Calabová, N.: Rehabilitace ruky
 • Kopecký, M. – Rýznarová, Š.: Profese on-line
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost
 • Kopecký, M., a kol.: Physical Antropology
 • Krobot, A.: Kinezioterapie ve vertikále
 • Krobot, A. – Calabová, N. – Mlíka, R.: Nové trendy v manuální terapii
 • Můčková, A.: Neurovývojové vyšetření předčasně narozeného dítěte
 • Pokorná, J., a kol.: Nukleární medicína pro radiologické asistenty
 • Procházka, M., a kol.: Intenzivní péče v porodnictví a gynekologii
 • Procházka, M., a kol.: Intensive Care in Obstetrics and Gynecology

Právnická fakulta

 • Bell, D. I. – Valentová, A. – Vašků, R.: ESP I
 • Bell, D. I. – Valentová, A. – Vašků, R.: ESP II
 • Bellová, J.: Basic Economics
 • Hrnčiříková, M. – Valentová, L.: Pravomoc a autonomie vůle stran při řešení sporů s cizím prvkem
 • Osina, P.: Legal Theory
 • Razim, J.: Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku
 • Špírková, T. – Papoušková, Z. – Řezníčková, K.: Tax law in the Czech republic

Rektorát UP

 • Fischer, J. L.: Výbor z díla IV
 • Jařab, J.: Rektorské paměti
 • Spáčil, V.: Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let 1590–1651
 • Teplý, B.: Cesta ke kamení a kovu

Ediční plán 2016

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelská, A. (ed.): XX.–XXI. století: žánrově stylistické a lingvistické proměny v ukraj. jazyce a literatuře
 • Bakešová, I. (ed.): Augustin Palát: Vzpomínky československých sinologů
 • Bakešová, I. (ed.): Věna Hrdličková: Vzpomínky československých sinologů
 • Barešová, I.: Current Trends in Japanese Given Names
 • Bednaříková, B.: Slovo a jeho vnitřní struktura
 • Bednaříková, B. – Illíková, P. – Jensenová, D.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 
 • Bednaříková, B. – Jílek, V. et al.: Jazyk a styl moderátorů hlavních zpravodajských relací 
 • Bednaříková, B. – Kopečková, M. – Sovová, J.: Jak lépe mluvit a psát česky
 • Bednaříková, B. – Pitnerová, M.: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II
 • Bláha, O.: Čeština mezi Palackým a Masarykem
 • Bláha, O. et al.: Leksemy russkogo proischoždenija v sovremennom češskom jazyke
 • Bláha, O. et al. (eds.): Jazyk, válka, revoluce
 • Brázdová-Toufarová, E.: Fenomén obrázková kniha
 • Brázdová-Toufarová, E. – Uvíra, R. – Křížová, K.: Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině
 • Burianová, Z.: Brazilský experimentální román v době vojenské diktatury
 • Cakirpaloglu, P. a kol.: Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe
 • Černá, S. – Černý, J.: Loketský církevní pořádek
 • Černý, J. a kol.: Velký španělsko-český slovník amerikanismů I (A–H)
 • Dolejš, M. a kol.: Vybrané osobnostní rysy a rizikové chování u českých gymnazistů a gymnazistek
 • Engelbrecht, W.: De Lage Landen en Centraal-Europa: culturele en literaire betrekkingen
 • Engelbrecht, W. – Hamers, B.,: Louis Couperus. Spisovatel gentleman
 • Faltýnek, D. – Matlach, V. (eds.): Lingvistický experiment
 • Fialová, I. (ed.): Studie o německé literatuře pražské, moravské a židovské
 • Fialová, I. (ed.): Peter Haertling: Učit se žít
 • Flajšar, J.: Culture of American Suburbs
 • Flajšarová, P.: Grace Nichols 
 • Hasíková, M.: Meziválečné hudební divadlo v Olomouci
 • Hecht, D. – Hecht, L.: Erinnerungen aus dem jüdischen Olmütz: Memoiren der Familie Zweig
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 1
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 2
 • Cholodová, U.: Lingvist. a kulturolog. analýza východoslov. písňových textů a jejich překlady do češtiny
 • Janebová, M. a kol. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings
 • Janebová, M. a kol. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings (e-kniha)
 • Jařab, J. : Po cestách z neviditelnosti. Eseje o afroamerické literatuře a kultuře
 • Jelínková, E.: Jane Austen in Popular Culture
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kliment, P. – Dočekal, V.: Bezdomovství v ČR: postoje české populace
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Kolářová, J.: Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana v kontextu latinské humanistické literatury
 • Komendová, J.: Pismennosť Galicko-Volynskogo knjažestva: istoriko-filologičeskie issledovanija
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 50-2016, Sborník prací historických XL
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 51-2016, Sborník prací historických XXXXI
 • Kříž, M.: Zes praktijkvoorbeelden van effectief NVT-onderwijs in Centraal-Europa
 • Křížová, K.: Stručný přehled nizozemské gramatiky
 • Kučera, O. – Lavička, M.: Prameny ke studiu moderních čínských dějin v letech 1976 až 1989
 • Kučera, O. – Lavička, M.: Prameny ke studiu moderních čínských dějin v letech 1949 až 1976
 • Machala, L. (ed.): Cenová bilance 2015
 • Marek, P. – Kovaříková, T. – Puš, I.: Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? Role starosty v samosprávě na příkladu Olomouce, Prostějova a Zlína na přelomu 19. a 20. století.
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa I
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa II
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa III
 • Matoušková, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea
 • Merzová, R. (ed.): Ucrainica VII AUPO
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům z ruské konverzace (pro 2. r.)
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům z ruské konverzace (pro 3. r.)
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům Jazykové kultury  (pro 1. r. magisterského studia)
 • Ondrejková, A. – Hasíková, M.: Kalendárium a vybrané kapitoly z historie olomouckého baletu (ve 20. století)
 • Pálušová, M.: Současné ruské drama v interpretacích českých překladatelů a inscenátorů
 • Pálušová, M. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mez. konf. XXIII. Olomoucké dny rusistů
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pechal, Z.: Ruská emigrace ve světě
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LV, Num. 1
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LV, Num. 2
 • Peprník, M.: Assimilation in American Literature and Culture
 • Preissová Krejčí, A.: Za hranice multikulturalismu
 • Procházka, R.: Psychofyziologické souvislosti temperamentu
 • Quéret-Podesta, A.: The so-called Annals Magdeburgenses Brevissimi and their signification in…
 • Ruberová, I.: Vybrané translatologické kategorie v beletristické praxi (kontrastivní něm.-české pojetí)
 • Ruberová, I., Břenek, O.: Překladatelská cvičení na pozadí němčiny a češtiny
 • Sehnal, J.: Adam Michna z Otradovic - Composer
 • Silná, I.: Hudba v olomouckých spolcích v letech 1918–1939
 • Somer, T.: Mocenské struktury středověkého Čáslavska
 • Stěpanova, L. – Fojtů, P. – Jankovičová, M. : Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synonym 
 • Svobodová, J.: Kritické čtení politického diskurzu
 • Štefková, I. – Dolejš, M.: Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ č.2
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ č.1
 • Uličný, O.: Lingvobohemistická zkoumání. Výbor z díla II
 • Válek, F. – Kopecký, J.: Emanuel Chvála: Z mých pamětí hudebních
 • Veselovská, L.: Morfologie
 • Veselovská, L.: Mofosyntax
 • Veselovská, L.: Syntax 1
 • Veselovská, L.: Syntax 2
 • Veselovská, L. a kol. (eds.): CECIL 2015 Proceedings
 • Vičar, J.: Komorní skladby
 • Vičarová, E.: Prvorepublikové hudební spolky a Olomouc
 • Vrajová, J.: Sofie Podlipská v literárněhistorické recepci
 • Vrajová, J.: Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská
 • Vychodilová, Z. a kol.: Současná ruská poezie

 Pedagogická fakulta

 • Andrysová, P.: Osobnostní učitelství
 • Bártek, K.: Matematika 1
 • Bártek, K.: Matematika 2
 • Cichá, M. a kol.: Pedagogická antropologie v podmínkách současné české školy
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 1)
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 2)
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 3)
 • Částková, P. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané partie k didaktice technicky zaměřených předmětů I - rozvoj osobnosti žáka
 • Částková, P. – Kubrický, J.: Vývoj ICT kompetencí učitelů základní školy
 • Dofková, R. a kol.: Výzvy matematického vzdělávání nové generace
 • Dostál, J.: Přijímání badatelských učebních úloh žáky
 • Dostál, J. – Kožuchová, M.: Badatelský přístup v technickém vzdělávání
 • Havelka, M. – Chráska, M. – Serafín, Č. – Klement, M. (eds): TVV 2016 (čís. 1)
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Technologie, myšlení o technologii
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Nedávná technika
 • Havelka, M. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané partie k didaktice technicky zaměřených předmětů II - postupy výuky
 • Horváthová, I. – Pastieriková, L.: Profesijné uplatnenie osob s postihnutím
 • Chráska, M.: Informační technologie ve vzdělávání
 • Chráska, M.: Grafické programy a multimédia ve vzdělávání
 • Chráska, M.: Didaktika informačních technologií
 • Chráska, M. – Stoffová, V. at al.: Vybrané kapitoly z didaktiky informačních technologií 1
 • Chrastina, J.: Výzkumný design případových studií
 • Chrastina, J. a kol.: Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie
 • Janu, M.: Strojní zpracování dřeva
 • Janu, M. – Částková, P.: Technické praktikum
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium I
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium II
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium III
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium IV
 • Krákora, P.: publikace z LŠVDOE
 • Krákora, P.: Formování a proměny vzdělávání v ČR
 • Krákora, P. (ed.): Civilia, roč.7, č. 1
 • Krákora, P. (ed.): Civilia, roč.7. č. 2
 • Kramosilová, Z. – Kroupová, K. – Růžičková, V.: Zrakový trénink a jeho podmínky
 • Kubica, J.: Život ve třicátých a čtyřicátých letech 20. st. v multikulturních regionech stř. Evropy
 • Kubrický, J.: Základy tvorby www stránek a jednoduchých www aplikací
 • Kubrický, J.: Bootstrap a jQuery 
 • Kubrický, J.: Programování webových MVC aplikací
 • Kusá, J.: Kognitivní a metakognitivní aspekty procesu produkce textu u žáků ZŠ
 • Kusá, J. – Vala, J. (ed.): Text jako učební úloha
 • Kvapil, L.: Technické vzdělávání žáků na 1. st. ZŠ
 • Laitochová, J. a kol.: Motivace a kreativita ve výuce matematiky
 • Langer, J. a kol.: Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání
 • Lavrinčík, J.: Model výuky programování v prostředí sekundárního vzdělávání
 • Lavrinčík, J. – Klement, M.: Tvorba výukové software ve Visual Basic .NET
 • Ludíková, L. a kol.: Speciální pedagogika
 • Ludíková, L. a kol.: Pohledy na kvalitu života 
 • Obst, O.: Obecná didaktika
 • Pitnerová, D.: Případové studie dětí ohrožených sociálním vyloučením
 • Provázková Stolinská, D. (red.): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (1/2015)
 • Provázková Stolinská, D. (red.): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (2/2015)
 • Regec, V.: Asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
 • Regec, V.: Digitální bariéry ve vzdelávání
 • Řeřichová, V. aj.: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání
 • Serafín, Č.: Praktikum z elektrotechniky a elektroniky
 • Serafín, Č. – Bánesz, G. – Lukáčová, D.: Komparace technického vzdelávání v České a Slovenské republice po roce 1989
 • Stoffová, V.: Úvod do algoritmizácie a programovania
 • Stoffová, V.: Modelovanie a simulácia v edukácii
 • Stoffová, V.: Školské informačné systémy
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 1
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 2
 • Šmelová, E. –  Petrová, J. a kol.: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku
 • Šobáňová, P. – Dolák, J.: The Theory of Museum Presentation in Educational Contexts
 • Šobáňová, P. (ed.): časopis Kultura, umění a výchova
 • Uhlířová, M. (ed.): EME2015 
 • Valenta, M. – Šilarová, L. – Růžička, M.: Dramaterapeutická intervence u klientů se závislostí
 • Vavrdová, A.: Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education
 • Vitásková, K. – Šebková, L. – Hlavinková, A.: Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
 • Vitásková, K. – Šebková, L. – Hlavinková, A.: Pragmatic language level in autism spectrum disorders
 • Vitásková, K. a kol.: Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu

Přírodovědecká fakulta

 • Čajan M.: Příklady a úlohy z obecné chemie
 • Havlíček, V. – Lemr K.  a kol: Organická hmotnostní spektrometrie
 • Herchel R.: Laboratorní technika
 • Jukl, M.: Geometries over local algebras and their applications
 • Kubala, M.: 10.studentská Konference mladých přírodovědců
 • Maier V. a kol.: Sborník abstraktů Chiranal
 • Mieslerová, B. – Sedlářová, M. – Lebeda, A.: Houby v biotechnologiích
 • Staněk, S.: Acta UP, Mathematica 1
 • Staněk, S.: Acta UP, Mathematica 2
 • Szczyrba, Z.: Temporální analýza vývoje velkoplošného maloobchodu v ČR po roce 1989
 • Šimáček, P.: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olom. kraj
 • Švrček, J.: Metody řešení soustav rovnic
 • Ulovec, A. a kol.: Matherials for teaching together

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Černušková, V.: Základní mofologický přehled novozákonní řečtiny
 • kol. autorů: Studia theologica  18/1
 • kol. autorů: Studia theologica  18/2
 • kol. autorů: Studia theologica  18/3
 • kol. autorů: Studia theologica  18/4
 • kol. autorů: Acta theologica 17
 • Matulayová, T. –Doležel, J. – Valouchová, P.: Dobrovolnictví v sociálních službách prizmatem vědy o sociální práci
 • Obrink Hobzová, M. – Sobková, P.: Práce s emocemi v multikulturní výchově

Lékařská fakulta

 • Juríčková, Ľ. a kol.: Sociální lékařství
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Matoušková, I. a kol.: Vybrané kapitoly z embryologie 2
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty za rok 2015
 • Pazdera, J.: Základy ústní a čelistní chirurgie
 • Raška, M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii
 • Řehák, J. a kol.: 17. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 7. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 1
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 2
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 3
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 4
 • Vacek, J. a kol.: Workbook on Medical Chemistry for Dentistry Students

Fakulta tělesné kultury

 • Bělka, J.: Analýza vnitřního a vnějšího zatížení hráčů a hráček v SSG ve vybraných sport. hrách
 • Botek, M.: Aplikace variability srdeční frekvence do řízení tréninkového procesu 
 • FTK: Acta Gymnica 46(1)
 • FTK: Acta Gymnica 46(2)
 • FTK: Acta Gymnica 46(3)
 • FTK: Acta Gymnica 46(4)
 • FTK: Tělesná kultura 2016/1
 • FTK: Tělesná kultura 2016/2
 • Jirásek, I.: Co neodnesl čas: Čítanka k profilaci výchovy v přírodě a zážitkové pedagogiky
 • Jirásek, I.: Rozlehlost: Antropologická a ontologická kategorie přeplavby oceánu
 • Kalman, M.: Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků 2016
 • Mitáš,  J.: Pohybová aktivita a tělesná zdatnost české mládeže
 • Neuls, F.: Didaktika plavání pro tělovýchovné obory
 • Palomo Nieto, M.: Gracias Mamá.  El papel de las madres en el desarrollo de la excelencia en el deporte
 • Psotta, R.: Antropomotorika: Pohybové schopnosti člověka a jejich hodnocení.
 • Schwartzhoffová, E.: Lázeňství a wellness
 • Schwartzhoffová, E. – Kotíková, H.: Aktivní formy cestovního ruchu
 • Svoboda, Z.: Chůze u osob s transtibiální amputací
 • Vašíčková, J.: Pohybová gramotnost v České republice 

Fakulta zdravotních věd

 • Calabová, N.: Rehabilitace ruky
 • Kopecký, M. – Rýznarová, Š.: Profese online 1
 • Kopecký, M. – Rýznarová, Š.: Profese online 2
 • Kopecký, M. a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Kopecký, M. a kol.: Physical Anthropology
 • Krobot, A.: Kinezioterapie ve vertikále
 • Krobot, A. – Calabová, N. – Mlíka, R.: Nové trendy v manuální terapii
 • Machálková, L.: Ošetřovatelská péče u pacientů s hematologickým onemocněním
 • Mazalová, L.: Výzkum v ošetřovatelství
 • Mikšová, Z.: Závěrečné a jiné písemné práce v nelékařských zdravotnických oborech
 • Reiterová, E.: Statistické metody v ošetřovatelství
 • Šamaj, M.: Management rizik a krizové situace ve zdravotnictví

Právnická fakulta

 • Girmanová, J.: Themen zum EU-Recht
 • Hamuľák, O. – Stehlík, V. (eds.): Moot Courts Yearbook 2016
 • Hamuľák, O. – Stehlík, V. (eds.): Efficient, Just and Social – the European Union in search of balance between economic and democratic community
 • Hrnčiříková, M.: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku – dokumenty a příp. st.
 • Hrnčiříková, M. – Malacka, M. – Ryšavý, L.: Mezinárodní právo soukromé – vybrané dokumenty
 • Klčová, R.: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 1.
 • Klčová, R.: Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder
 • Malacka, M.: Mezinárodní právo soukromé - obecná část
 • Osina, P.: Legal Theory
 • Stehlík, V. – Hamuľák, O. – Petr, M.: Handbook on EU Internal Market
 • Stehlík, V. (ed.): Sborník z konference OPD 2016
 • Stehlík, V. (ed.): Studie z práva vnějších vztahů EU – 5. ročník
 • Vašků, R.: Current legal issues

Rektorát UP

 • Jařab, J.: Rektorské paměti

 

 

Ediční plán 2015

Filozofická fakulta

 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 1
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film 2
 • Arkhanhelska, A.: Žena v novém ukrajinském slovníku: lingvoekologický přístup
 • Bakešová, I. (ed.): Tváře Číny: Vzpomínky významného českého sinologa Augustina Paláta
 • Bakešová, I. (ed.): Zrození československé sinologie
 • Bakešová, I. (ed.): Věna Hrdličková
 • Barešová, I.: Given Names in Modern Japan
 • Bednaříková, B.: Jazykové prostředky s potenciálem
 • Bednaříková, B.: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky. XV. Mezinárodní setkání ML Ol.
 • Bednaříková, B.: Slovo a jeho vnitřní struktura
 • Bednaříková, B.: Čítanka textů kognitivní lingvistiky a psycholingvistiky 2
 • Bednaříková, B. (ed.): Čítanka textů kognitivní lingvistiky a psycholingvistiky 1
 • Bláha, O: Jazyk střední Evropy
 • Bláha, O: Slovenské spisovné jazyky
 • Brázdová, E. – Uvíra, R.: Verbonominale constructies in het Duits en het Nederlands
 • Černý, P.: Středověké iluminované rukopisy v Olomouci
 • Daniel, L.: Úvod do interpretace obrazu (prac. název)
 • Daniel, L. (ed.): Searching for culture – Vizuální umění a kultura
 • Danielová, M.: Textilní médium v umění 20. století (prac. název)
 • Engelbrecht, W.: Dějiny Nizozemí
 • Engelbrecht, W.: Dutch-Flemish-Central European relations (sborník z konference SEFOC)
 • Engelbrecht, W. (ed.): De lotgevallen van Kaas
 • Engelbrecht, W. (ed.): Nederlandstalige literatuur internationaal (kolektivní monografie z konference v květnu 2015
 • Engelbrecht, W. (ed.): Cultuur van de Lage Landen internationaal (kolektivní monografie z konference v květnu 2015)
 • Engelbrecht, W. (ed.): Pedagogiek van het Nederlands als vreemde taal in Centraal-Europa (kolektivní monografie konference v květnu 2015)
 • Epstein, M. – Pechal, Z. (ed.): Ironija ideala. Paradoksy russkoj literatury
 • Flajšar, J.: Canadian Studies
 • Flajšar, J.: Perspectives in American Poetry
 • Flajšar, J.: About Culture
 • Flajšarová, P., Flajšar, J.: Anglophone Studies
 • Friedlová, M. – Lečbych, M. (eds.): Sborník Společný prostor 2015. Sborník z mezinárodní konference
 • Gigalová, V.: Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 27/1
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 27/2
 • Hrabal, J. (ed.): Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy
 • Hrabal, J. (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy
 • Hradilová, D.: Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině
 • Hýsek, R.: Poetry Slam
 • Cholodová, U.: Přehled ukrajinské kultury
 • Janičková, M.: Totem, zrcadlový překlad
 • Jedličková, J. – Jansová, I. – Chlumská, E.: Reprezentace LGBTQ postav v současném televizním seriálu
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Klimešová, A.: Daily Czech
 • Koníčková, Š.: Informační a komunikační technologie v pracovním prostředí
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 48-2015   
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 49-2015    
 • Kovaříková, L.: Brožura zkušeností ze stáží
 • Krahulcová, K. – Friedlová, M. (eds.): Expresivní terapie v kurikulu přípravy pracovníků pomáhajících profesí
 • Křížová, K.: Reálie Nizozemska a Vlámska
 • Křížová, K. – Knap Dlouhá, P. & Engelbrecht, W.: Akademická mluvnice nizozemštiny
 • Kubátová, H.: Urbanizace venkova
 • Kubátová, J. – Seitlová, K.: Řízení virtuálních týmu
 • Kubátová, J. – Seitlová, K.: Řízení virtuálních týmu (e-kniha)
 • Kučera, O. : Výpůjčky v čínštině
 • Lavička, M. – Kučera, O.: Moderní Čína v dokumentech
 • Lečbych, M., Friedlová, M. (eds.): Sborník Sympozium rodinné resilience
 • Línek, J.: Překlad prorockých knih
 • Lištiaková, I. (ed.): Terciární vzdělávání v oblasti terapeutických směrů ve vybraných zemích Evropy
 • Lyko, P.: Hudební kultura v Krnově v letech 1900–1938
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 1
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 2
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 3
 • Machala, L. (ed.): Bohemica Olomucensia č. 4
 • Machala, L. (ed): Cenová bilance 2014
 • Maierová, E.: Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů
 • Mastnak, W. – Friedlová, M.: Modelové kurikulum studijního oboru Expresivní terapie
 • Merzová R. – Cholodová U. – Palamarčuk O. L. –  Antonenko, O. : Ukrajinsko-rusko-český tlumočnický slovník termínů trhu s nemovitostmi
 • Mikešová, J.: Ruská konverzace. Sborník textů a cvičení. Pro studenty 2. roč. mag a bak. studia
 • Mikešová, J.: Ruská konverzace. Sborník textů a cvičení. Pro studenty 3. roč. mag a bak. studia
 • Mikešová, J.: Jazyková kultura. Sborník textů a cvičení pro 1. ročník navazujícího studia
 • Motyčka, L. (ed.): Franz Spunda im Kontext
 • Motyčka, L. (ed.): Karl Hans Strobl: Výbor z díla
 • Motyčka, L. (ed.): Eugen Schick: Výbor z díla
 • Motyčka L., Fialová I. (eds.): LDA 3/Lexikon deutschmaehrischer Autoren
 • Obenausová, S.: Art in History, History in Art
 • Očenášková, V.: Psychologické aspekty osobního a profesního života žen pracujících v akademických povoláních
 • Pavlíček, J.: Sborník Itálie SEFOC
 • Pavlišová, J.: Výzkum zámeckých divadel – divadla rodu Liechtensteinů
 • Pechal, Z.: Ruský realismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Ruský romantismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIV, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIV, Num. 2
 • Pechal, Z. a kol.: N. V. Gogol kak chudožestvennyj i kulturno-istoričeskij fenomen
 • Pechal, Z. a kol.: Dialog slovanských kultur
 • Peprník J.: Anglo-americko-české vztahy
 • Pleško, M.: Les femmes, le français et la francophonie
 • Ritterová, K. – Svobodová, P.: Sborník Portugalsko SEFOC
 • Rysová, M., Šindelář, P.: Číňané v zahraničí
 • Rysová, M. ed.: Bibliografický soupis českých překladů z čínštiny
 • Řehan, V.: Work-life balance
 • Řeřicha V. – Livingstone, D.: A Word-Field Theory Classification of Czech-English Translation Equivalents in Informative and Promotional Texts
 • Seitl, M.: Psychologie a výběr pracovníků
 • Seitlová, K.: Projektový management
 • Soubustová, J.: Reálie Švýcarska
 • Stratilková, M.: Phenomenology of Music: Shaping the Field of Enquiry
 • Šmahaj, J. – Cakirpaloglu, P.: Význam motivace v pojetí osobnosti
 • Šolic, M.: Čapkovy cestopisy
 • Topinka, D.: Muslimové v české společnosti v perspektivě výzkumu
 • Uher, D.: Segment v moderní čínštině
 • Vaidová, Z.: Moderní nizozemská a vlámská literatura v překladu
 • Vičar, J.: Komorní skladby
 • Vobořil, L.: Praktická cvičení z ruské gramatiky pro filology-překladatele I
 • Vobořil, L.: Praktická cvičení z ruské gramatiky pro filology-překladatele I
 • Vobořil, L.: Synkretismus – universália a specifika
 • Voždová, M.: Sborník Francie SEFOC
 • Voždová, M. a kol.: Francouzské tisky – Dodatky
 • Vrajová, J.: Kapitoly z tvorby S. Podlipské
 • Wągiel, M.: Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego

Pedagogická fakulta

 • Adámková Turzová, M. – Filipová P.: Nová média a umění ve výuce na středních školách
 • Adámková Turzová, M.: Učit umění, kontexty umění ve středoškolském vzdělávání
 • Anténe, Petr: Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Angloamerican Genre
 • Barvíková, J. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením
 • Barvíková, J.: Katalog podpůrných opatření  – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání
 • Bednaříková, I.: Specifika vzdělávání dospělých na vysoké škole
 • Bednaříková, I.: Základy vysokoškolské didaktiky
 • Blaštíková, L. – Grecmanová, H. – Skopalová, J. – Pitnerová, D. – Peřinová, K. –Raszková, T. – Ježková, P.: Klima školy a jeho ovlivnění metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole
 • Blažek, T.: Šperk
 • Cibáková, D. a kol.: Recepce textu u žáků základní školy
 • Cibáková, D.: Možnosti a realizácie rozvíjania porozumenia vecných textov u žiakov primárnej školy
 • Cibáková, D.: Possibilities and implementation of understanding development regarding objective texts among students of elementary school.
 • Čadová, E.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a  závažného onemocnění
 • Čadová, E. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním
 • Exler, P.: Projekty ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy
 • Felcmanová, L. – Habrová, M. a kol.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
 • Felcmanová, L. – Habrová, M.: Metodika práce s Katalogem podpůrných opatření  pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
 • Gardošová, J. – Toflová, N.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - předškolní vzdělávání
 • Gavendová, J.: Metodika práce AP – Podpora v hudební výchově u žáků se smyslovým postižením nebo autismem
 • Grecmanová, H.: Vysoká škola jako instituce
 • Habr, J. – Hájková, H. – Vaníčková, H.: Metodiky práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka
 • Habr, J.: Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka
 • Habr, J. – Šoubová, A. – Rohlenová, V.: Metodika práce AP – Podpora komunikace mezi žáky
 • Hájková, H. – Petráš, P. – Vaníčková, H.: Metodika práce AP – Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením
 • Hanák, P. a kol.: Metodika pro práci AP  při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu
 • Havelka, M.: Collection of Problems in Technical Mechanics I. / Sbírka úloh z technické mechaniky I.
 • Havlík, V. a kol.: Akce a reakce
 • Hejsek, L.: Rozvoj čtenářské gramotnosti v procesu základního vzdělávání
 • Hejsek, L.: Úvod do studia jazyka
 • Hoffmannová, A.: Násilí v dílech dramatiků in-yer-face divadla
 • Horáček, M.: Úvod do památkové péče
 • Horáčková, I. – Kalivoda, R. – Horáčková, K. – Hluchý, J.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – střední školy
 • Horáčková, I.: Metodika práce AP – Spolupráce s učitelem: Metodika práce AP – Podpora komunikace mezi žáky
 • Hutyrová, M. (ed): Název bude dodán
 • Hutyrová, M. (ed): Název bude dodán
 • Chráska, M.: Vícerozměrné statistické metody a jejich využití při zpracování výzkumných dat
 • Chrastina, J. et al.: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti – výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem
 • Chudý, Š. – Tomczyk, Ł.: Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí Aktywna starość w perspektywie spoleczno-kulturowo-edukacyjnej
 • Jakubíček, D.: Cenzura a jinotajnost v historické próze období Mnichova a okupace
 • Janková, J. a kol.: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením
 • Janková, J.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
 • Jarmarová, J. – Valenta, M.: Metodika práce AP – Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením
 • Jehličková, J.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Ješina, O. – Kudláček, M. –, Bartoňová, R.: Metodika práce AP – Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově
 • Jirásková, M. – Harangová, I.: Metodika práce AP – Práce s žákem s kombinovaným postižením
 • Jůn, H. – Marvánová Vargová, B.: Metodika práce AP – Prevence a zvládání problémového chování
 • Jurečková, V.: Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů
 • Kantorová, J.: Školní klima na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem
 • Kargerová, I. – Stará, J. – Horáčková, K. – Králová, O: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – první stupeň ZŠ
 • Kargerová, I. – Stará, J. – Horáčková, K. – Králová, O: Metodika pro práci AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodněn – druhý stupeň ZŠ
 • Klement, M.: IP adresace a směrování v počítačových sítích
 • Klement, M.: OS Windows server a jeho konfigurace 
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 1
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 2
 • Klement, M.: Počítačové komponenty 3
 • Klement, M.: Služby spojené s Active Directory
 • Klement, M.: Správa OS Windows
 • Klement, M.: Správa OS Windows server
 • Klement, M.: Úvod do problematiky počítačových sítí
 • Klement, M.: Virtualizace a instalace OS Windows
 • Klimešová, Š.: Metodika práce AP – Práce s třídním klimatem
 • Kočová, H. – Žuček, S.: Metodika práce AP – Podpora zvyšování sebevědomí žáka
 • kolektiv autorů: Sborník z odborných konferencí II..
 • kolektiv autorů: Metodika pro tvorbu kurikul vzdělávacích kurzů a programů pro inkluzivní vzdělávání
 • kolektiv autorů: Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání
 • kolektiv autorů: Analýza současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Multimédia a současnost
 • kolektiv autorů: Návrh obsahového a organizačního rámce vzdělávání AP v ČR
 • kolektiv autorů: Návrh systému financování asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Standardy práce asistenta pedagoga
 • Kopeček, P. – Krákora, P. – Cingelová, G.: Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 6, č. 1
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 6, č. 2
 • Krákora, P.: publikace z letní školy VDOE
 • Kubrický, J. – Bártek, K.: Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J. – Bártek, K.: Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J. – Bártek, K.: Pokročilé použití MS Word při tvorbě elektronických výukových materiálů
 • Kubrický, J.: Kompetence učitele k využívání www stránek pro výuku
 • Kusá, J.: Vybrané aspekty komunikační výchovy
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách
 • Lavrinčík, J.: Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a středních školách
 • Lažová, J. (ed.): Muzeum versus digitální éra
 • Ludíková, L. a kol: Náhledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami
 • Marešová, H.: Akreditační standard Studium v oblasti pedagogických věd
 • Michalík, J.: Žák se zdravotním postižením ve škole
 • Michalík, J. a kol.: Asistent pedagoga ve vzdělávání
 • Michalík, J. – Baslerová, P. – Felcmanová, L.: Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění –obecná část
 • Morávková Vejrochová, M.: Metodika práce AP – Podpora samostatnosti žáka
 • Morávková Vejrochová, M. – Muchová, J. – Kulštrunková, J.: Metodika práce AP – Dopomoc při sebeobslužných činnostech
 • Morris, M.: Lidské potřeby v kontextu životního prostředí. Mikroregion Šternbersko.
 • Musilová, M.: Osobnost učitele vysoké školy
 • Myslivečková, H.: Umění české renesance
 • Myslivečková, H.: Výtvarné umění českého středověku I.
 • Myslivečková, H.: Výtvarné umění českého středověku II.
 • Myslivečková, H. – Šobáňová, P. (eds.): Vnímání, tvorba, komunikace v anglické mutaci
 • Nováková, Z.: Legislativa v praxi vysokoškolského učitele
 • Pastieriková, L.: Sexuální výchova u osob s poruchou autistického spektra
 • Pastieriková, L. – Růžička, M. a kol: Komparace podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci a Valdosta University (USA)
 • Pastorová, M. a kol.: K integraci mediální výchovy
 • Pelánová, V. – Páchová, N. – Janíková, D.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků se smyslovým postižením nebo s autismem
 • Pešek, R.: Metodika práce AP – Vztahy žáka ve skupině
 • Petráš, P. – Jarmarová, J. – Lauermann, M.: Metodika práce AP – Komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání: Metodika práce AP – Komunikace s žákem se zdravotním postižením
 • Potměšil, M. – Liu: Family issues in special education
 • Potměšil, M. a kol: Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání
 • Potměšil, M.: Osobnost dítěte vkontextu vady sluchu
 • Potměšil, M. – Peng: Inclusive setting as an issue of special education
 • Rašková, M.: Fenomén sexuální výchovy v dětství (IGA)
 • Rašková, M.: Phenomenon of sex education
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • redakce: e-Pedagogium
 • Regec, V.: Asistenčné technológie u osôb so zrakovým postihnutím
 • Regec, V.: e-Prístupnosť a zrakové postihnutie
 • Serafín, Č. – Bánesz, G. – Lukáčová, D.: Komparace technického vzdelávání v České a Slovenské republice po roce 1989
 • Sladová, J. aj.: Umělecká literatura v procesu : osobnostní a sociální výchovy
 • Sofková, T.: Somatodiagnostika obézních žen v kontextu intervenčního programu 
 • Stehlíková Babyrádová, H.: Projektová monografie
 • Stehlíková, H. – Šobáňová, P. a kol.: Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve VV
 • Stolinská, D. (red): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (1/2015)
 • Stolinská, D. (red): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (2/2015)
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Škardová, P.: Ověření možnosti pěstování kdouloní na úpatí Nízkého Jeseníku.
 • Škurek, M.: Metodika práce AP – Náležitý dohled ve výuce a mimo vlastní výuku
 • Šmelová, E. – Ludíková, L. a kol. : Inkluzivní vzdělávání v kontextu vybraných zemí EU. Komparativní studie.
 • Šmelová, E. – Ludíková, L., a kol. : Inkluzivní vzdělávání v kontextu vybraných zemí EU. Komparativní studie (anglická verze)
 • Šobáňová, P. a kol.: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci
 • Šobáňová, P. (ed.): Muzeum v současném světě
 • Šobáňová, P. a kol.: 2 čísla časopisu Kultura, umění a výchova
 • Šobáňová, P. – Jiroutová, J. – Blando, R.: Net art
 • Šobáňová, P. – Johnová Čapková, M.: Plánování vzdělávacích aktivit muzea
 • Šteiglová, T.: Česká textilní tvorba ve 20. století
 • Tomešková, K.: Otevřená klenotnice poznávání
 • Urbanovská, E.: Psychologie učení a výuky na vysoké škole
 • Vala, J.: Students and poetry – the results of a longitudinal intervention study
 • Valenta, M.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálnímho postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
 • Valenta, M.: Metodika práce AP – Artefiletika a artbrut
 • Valenta, M. – Lištiaková,I.: Evaluace v dramaterapii
 • Valenta, M. – Lištiaková,I.: Evaluation in Dramatherapy
 • Valentová, J. a kol.: Analýza zkušeností z pilotního ověření systému metodického vedení asistenta pedagoga
 • Vitásková, K. a kol.: Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence 
 • Vrbová, R.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti
 • Vrbová, R. a kol.: Metodika pro práci AP žáka při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností
 • Zouharová, D. – Farkašová, L.: Metodika práce AP – Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením
 • Žampachová, Z. a kol.: Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným duševním onemocněním
 • Žampachová, Z. – Čadilová, V.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Přírodovědecká fakulta

 • Andres, J. – Fišer, J.: Stabilita
 • Andres, J. – Fišer, J. – Rypka, M.: Dynamické systémy 3
 • Berka, K.: Racionální návrh léčiv / in silico drug design
 • Brulíková, L.: Kapitoly z bioorganické chemie
 • Fišerová, E.: Lineární statistické modely
 • Gucký, T.: Toxikologie omamných a psychotropních látek
 • Hron, K. – Kunderová, P.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky
 • Jukl, M.: Geometries over local algebras and their applications
 • Kořistek, K. : Parazitologie
 • Lemrová, B.: Organická syntéza na pevné fázi
 • Machalová, J. – Netuka, H.: Metoda konečných prvků
 • Mieslerová, B. – Sedlářová, M. – Lebeda, A.: Houby v biotechnologiích
 • Mikeš, J. – Stepanova, E. aj.: Special mappings of differential geometry
 • Motyka, K.: Preparativní chromatografické metody
 • Navrátil, M. et al.: Kapitoly z molekulární biologie a genetiky mikroorganismů
 • Nencka, R.: Základní principy výzkumu nových léčiv
 • Nová, A.: Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji
 • Pospíšil, T.: Cvičení z NMR
 • Poulíčková, A.: FOTTEU
 • Poulíčková, A. a kol: Průvodce mikrosvětem řas
 • Rulík, M. – Buriánková, I. – Brablcová, L.: Vybrané kapitoly z molekulární ekologie mikroorganismů
 • Staněk, S.: Acta Mathematica 54 (1)
 • Staněk, S.: Acta Mathematica 54 (2)
 • Šafářová, D.: Kapitoly z obecné genetiky (2. vydání)
 • Šafářová, D. – Smýkal P.: Konzervační genetika
 • Šebela, M.: Historie biochemie
 • Zajoncová, L. – Halouzka, R. – Tarkowski, P.: Základy chemických výpočtů pro biochemiky a biotechnology

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Fojtíková Roubalová, M.: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica 17/1
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica  17/2
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica  17/3
 • Dudzik, P. (ed.): Studia theologica   17/4
 • Kunetka, F. a kolektiv autorů: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích
 • Menke, M.: Církevní soudnictví v českých zemích v období kodifikovaného práva
 • Pospíšilová, H. a kol.: Přehled metod v sociální pedagogice
 • Potměšilová, P.: Symbolické vyjadřování dětí se sluchovým postižením
 • Valouchová, P.  Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu
 • Zajícová, L. (ed.): AUPO  Theologica 16

Lékařská fakulta

 • Heřman, M. a kol.: Základy radiologie
 • Juríčková, Ĺ. a kol.: Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelék. oborů
 • Klugar, M. a kol.: Právní gramotnost v medicíně
 • Klugar, M. a kol.: Principy tvorby systematických review
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference  SVOČ
 • Křupka, M. a kol.: Současné možnosti imunologické intervence
 • Ľubušký, M.: Ultrazvukový screening vrozených vad plodu
 • Malínská, Z.: Přehled embryologie člověka v obrazech  - 1. e-vydání
 • Marečková, J. a kol.: Principy Evidence Based Health Care
 • Marečková, J. a kol.: Příklady využití pojmů NNN v porodní asistenci
 • Modrianský, M. a kol.: Lékařská chemie pro Všeobecné lékařství
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2014
 • Raška, M. a kol.: Vyšetřovací metody v laboratotní imunologii
 • Řehák, J. a kol.: 16. Vejdovského olomoucký vědecký den - abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 6. Zirmův olomoucký diskuzní den - abstrakta
 • Škarda, J. a kol.: Případy pro problémově orientovanou výuku patologie
 • Študent, V.: Uroonkologie
 • Študent, V.: Vybrané kapitoly urologie I
 • Študent, V.: Vybrané kapitoly urologie II
 • Študent, V.: Vrozené vady a dětská urologie
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/1
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/2
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/3
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol. 159/4
 • Vacek, J. a kol.: Workbook on Medical Chemistry for Dentistry Students
 • Vévodová, Š. a kol.: Základy metodologie výzkumu v nelékařských zdrav. vědách

Fakulta tělesné kultury

 • Dygrýn, J.: Analýza pohybové aktivity a obezity s využitím GIS
 • Hobza, V.: Ekonomie sportu – vybrané kapitoly
 • Hobza, V.: Ekonomie 2
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 44(3)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 44(4)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(1)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(2)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(3)
 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 45(4)
 • Kalman, M.: Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost II.
 • Klimešová, I.: Základy sportovní výživy
 • Kováčiková, Z.: Postural stability
 • Maňák, P.: Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty
 • Miklánková, L.: Psychomotorika ve školní tělesné výchově
 • Pelclová, J.: Pohybová aktivita v životním stylu dospělé a seniorské populace České republiky
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2014/2
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/1
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/2
 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2015/3
 • Sigmundová, D.: Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II
 • Vašíčková, J.: Individualizované vyučování v tělesné výchově

Fakulta zdravotních věd

 • Bastlová, P. – Jurutková, Z. – Zelená, A.: Klinimetrie ve fyzioterapii
 • Calabová, N.: Rehabilitace ruky
 • Galuszková, D.: Hematologie
 • Hobzová, M. – Losse, S. – Kolek, V. a kol: Pneumologie pro nelékařské obory
 • Kisvetrová, H.: Péče v  závěru života
 • Kopecký, M.: Profese on-line
 • Kopecký, M.: Profese on-line
 • Kopecký, M.: Profese on-line, anglická verze
 • Kopecký, M. a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Kopecký, M. a kol.: Physical Anthropology
 • Krobot, A. : Kinezioterapie ve vertikále
 • Krobot, A.: Sborník abstrakt z konference
 • Krobot, A. – Calabová, N. – Mlíka, R.: Nové trendy v manuální terapii
 • Machálková, L.: Klinické ošetřovatelství
 • Procházka, M. a kol.: Intenzivní péče v porodnictví a gynekologii
 • Procházka, M. a kol.: Intensive care in Obstetrics and Gynecology
 • Vévodová, Š.: Základy komunikace v ošetřovatelství
 • Vévodová, Š. – Ivanová, K. – Vévoda, J. a kol.: Základy metodologie výzkumu v nelékařských zdravotnických vědách

Právnická fakulta

 • Bubelová, K.: Exegeze římsko-právních textů
 • Girmanová, J.: Themen zum EU – Recht
 • Klčová, R.: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 2
 • Matoušek, P. – Papoušková, Z.: Finanční právo – odborný průvodce výukou
 • Stehlík, V. (ed.): Studie z práva vnějších vztahů EU
 • Vašků, R.: Current legal issues 

Ediční plán 2014

Filozofická fakulta

 • Anderš, J.: AUPO UCRAINICA VI
 • Arbeit, M. – Inge, M. T.: Southern Writers Outside the South
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film
 • Arkhanhelska, A.: Žena v novém ukrajinském lexikonu: lingvoekologický přístup
 • Arkhanhelska, A.: Gramatika ukrajinského jazyka
 • Arkhanhelska, A.: Kultura v slově a slovo v kultuře
 • Arkhanhelska, A. – Levchenko, O. – Mokienko, V.: Ukrajinsko-ruský a rusko-ukrajinský slovník rozdílného lexika
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ekvivalence a adekvátnost v překladu
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Slovanské jazyky a literatury v období globalizačních proměn: lingvokulturologický a lingvoekologický přístup
 • Bačuvčíková, P.: Interaktion in der Talkshow. Eine kontrastive Analyse der Sendungen Der Talk um eins und Trní.
 • Bakešová, I. (ed.): Tváře Číny: Vzpomínky významného českého sinologa Augustina Paláta
 • Bakešová, I. (ed.): Zrození československé sinologie
 • Barešová, I., a kol.: Japonština I
 • Barteček, I.: Cesta Bedřicha Všemíra Berchtolda do Brazílie
 • Bednaříková, B.: Čítanka z kognitivní lingvistiky
 • Bednaříková, B. – Mrozková, I.: Communication Leadership
 • Beková, J.: Vie et lumière – most mezi dvěma světy
 • Benešová, M.: Lexikografie/Havran
 • Benešová, M.: Analýza psané čínštiny pomocí MAL
 • Benešová, M.: Analýzy mluvené čínštiny pomocí MAL
 • Benešová, M., a kol.: Menzerath-Altmannův zákon
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 1
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 2
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 4
 • Bláha, O.: Kontaktová lingvistika
 • Blum, P. R., a kol.: Gasparo Contarini: O nesmrtelnosti duše
 • Burianová, Z.: Brazilská fantastická povídka
 • Burianová, Z. – Costa, F. – Ritterová, K. – Svobodová, P.: Ensaios sobre a realidade brasileira: aspectos políticos em cultura, literatura e linguística
 • Čech, R.: Aspekty frekvenční distribuce slov
 • Čech, R.: Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy I
 • Čech, R.: Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy II
 • Čech, R.: Synergetická lingvistika
 • Černý, J.: El espaňol hablado en América
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus I: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus II: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus III: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus IV: Conference Proceedings
 • De Rosso, E. – Nemrava, D.: Literatura hispanoamericana actual
 • Dostál, D. – Plháková, A.: Soudobé teorie a výzkum tvořivosti
 • Droberjar, E. – Barteček, I.: Malá Haná – paměť kulturní krajiny
 • Engelbrechtová, J.: Hugo Grotius, O pravdě křesťanského náboženství
 • Esparza, D.: La historia del surf en Málaga
 • Faltýnek, D.: Gramatiky DNA
 • Faltýnek, D.: Odpovědi a otázky k Prologomenům k teorii jazyka
 • Fialová, I. (ed.): Sborník absolventů olomoucké germanistiky
 • Flajšar, J.: Popular Culture in Postwar American Poetry
 • Flajšar, J. (ed.): Canadian Studies in Focus: Conference Proceedings
 • Flajšar, J. (ed.): American Poetry in Focus: Conference Proceedings
 • Flajšarová, P.: Diaspora in the Fiction of Contemporary British Women Writers
 • Flajšarová, P. (ed.): Caribbean Studies in Focus: Conference Proceedings
 • Floss, P. – Nejeschleba, T.: Johann Zimmermann, Sol siderium princeps
 • Gorylová, V.: Vliv stranické ideologie na transformaci veřejné správy – přijímání zákona o státní službě v zemích V4
 • Gutiérrez Rubio, E.: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
 • Gutiérrez Rubio, E.: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
 • Gvoždiak, V.: Základy sémiotiky
 • Gvoždiak, V.: 10 poznámek k sémiotice
 • Gvoždiak, V. a kol.: Sémiotická skupina a tendence moderní české sémiotiky
 • Hain, M. (ed.): V mezích přípustnosti
 • Hazdra, Z.: Šlechta ve službách 1. republiky
 • Hernandezová, P.: Od slova k modelu jazyka
 • Hernandezová, P.: Jazyková EUROMOZAIKA: Místo pro divergenci/konvergenci jazyků (?)
 • Hobza, P., – Ráliš, J. (eds.): Aithér, roč. 6, číslo 11, 12
 • Holeš, J. – Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 26.1
 • Holeš, J. – Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 26.2
 • Holeš, J. – Kadlec, J.: Francouzština a kreolština v Luisianě, Karibiku a v Jižní Americe
 • Hrabal, J.: Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě
 • Hrabal, J.: Konstituce narativního prostoru
 • Hurtíková, H.: Vliv informací z televizního zpravodajství na politické preference občanů
 • Hýsek, R.: Český poetry slam
 • Charvát, M.: Specifika psychologického výzkumu v oblasti sociálních služeb
 • Charvát, M., a kol.: Tvorba a administrace testů studijních předpokladů
 • Cholodová, U.: Přehled ukrajinské kultury
 • Cholodová, U. – Anderš, J.: Vážně a vesele 2
 • Janebová, M. (ed.): Language Use and Linguistic Structure I: Olomouc Linguistics Colloquium Proceedings
 • Janebová, M. (ed.): Language Use and Linguistic Structure II: Olomouc Linguistics Colloquium Proceedings
 • Janoušek, J.: Latinská stylistika
 • Jařab, J. – Sweney, M.: The Rainbow of American Poetry
 • Jelínková, E.: Jane Austen and Popular Culture
 • Jelínková, E.: Women Writers of Fiction in Contemporary Scotland
 • Jeništa, J.: Současná polská próza ve středoevropském kontextu
 • Julinková, R.: Psycholingvistika: základní pojmy
 • Kadlecová, A.: Psycholingvistika: úvod
 • Kalenda, J.: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza
 • Kalenda, J. (editor): Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kapitánová, J.: Texty a cvičení na Tlumočnický seminář 1
 • Kernjak, K.: Milá pampeliško - vážený paskundo (korespondence mezi Hugo Haasem a Friedrichem Torbergem
 • Kliment, P.: Kopingové strategie
 • Komenda,P. : Rukopis - náčrt - tvůrčí akt
 • Kořenský, J.: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (překlad do angl.)
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 46-2014
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 47-2014
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia, Supplementum
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 48-2014
 • Kramář, V.: Hudební dílo ve světle muzikologie a autorského práva, hudební plagiát ve 20. st.
 • Kramář, V.: Hudební dílo ve světle muzikologie a autorského práva
 • Krappmann, J. (ed.): Prager deutsche Literatur. Eine Neubestimmung
 • Kříž, M.: Archeologie českého literárněvědného strukturalismu
 • Kříž, M.: Struktura a ideologie. K archeologii českého literárněvědného strukturalismu
 • Křupková, L.: Musicologica Olomucensia č. 19
 • Křupková, L.: Musicologica Olomucensia č. 20
 • Křupková, L. – Kopecký, J.: Provincial Theater and its Opera: German Opera Scene in Olomouc 1770–1918
 • Kubíček, T., Lass A.: Jakobson ve struktuře vědy
 • Kučera, O.: Výpůjčky v čínštině
 • Kučera, O. – Szokalová, K.: Morfologie čínštiny
 • Kudrnáč, A.: Volební chování mladých
 • Kupka, M.: Terapeutické možnosti. Metody omezené zevní stimulace
 • Kysučan, L.: Řecké a latinské výpůjčky v lexiku staré češtiny
 • Lavička, M. – Kučera, O.: Moderní Čína v dokumentech 1
 • Lečbych, M. – Hosáková, K.: Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí
 • Machala, L.: Vzájemné kontaky literatury, divadla a filmu
 • Machalová, M.: Rusko-český slovník sportovní terminologie
 • Maliva, J.: Kurt Groeger
 • Malý, R.: Jak překládat poezii
 • Marek, P.: Tvář básníka
 • Marek, P.: Historik a jeho dílo
 • Markoš, A: Studie ze současné biosémiotiky
 • Martinásková, S. – Šturdík, M.: Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska
 • Martinková, P.: Není téma jako téma, aneb téma, jak ho neznáte
 • Martinková, P.: Tematická výstavba spontánních mluvených komunikátů
 • Martinková, P.: Konverzační analýza (nejen) po česku
 • Matula, J. – Barešová, I.: Japonská kultura
 • Matula, J., a kol.: Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance
 • Merzová, R.: Přednášky a texty k ukrajinské literatuře
 • Merzová, R. – Arkhanhelska, A. – Kholod, U.: Praktické texty k ukrajinskému odbornému překladu
 • Merzová, R. – Cholodová, U.: Ukrajinské reálie 2
 • Merzová, R. – Kholod, U. – Palamarčuk, O. L. – Antonenko, O.: Ukrajinsko-rusko-český tlumočnický slovník termínů trhu s nemovitostmi
 • Merzová, R. (ed.): Zrcadlový překlad knihy Stepana Procjuka TOTEM
 • Merzová, R. (ed.): Zrcadlový překlad knihy Táni Maljarčuk BIOGRAFIE NENADÁLÉHO ZÁZRAKU
 • Michalík, J.: Robert Fludd a Jan Kepler
 • Molnár, O. (ed.): Tradition and Trends in Trans-Language Communication
 • Motyčka, L. (ed.): Antologie moravské německé literatury
 • Nagy, M.: Proměny myšlení o jazyce a komunikaci 1
 • Nagy, M.: Proměny teorie významu
 • Nagy, M.: Proměny myšlení o jazyce a komunikaci 2
 • Nakaya T., a kol.: Japonština – cvičebnice
 • Nejeschleba, T.: Úvod do latinské filosofické terminologie
 • Nejeschleba, T., a kol.: Francesco Patrizi, Philosopher of Renaissance
 • Nejeschleba, T., a kol.: Latinská alchymická literatura české provenience
 • Nemrava, D. – Hingarová.V.: Argentina napříč obory
 • Nový, J.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře – činnost jazykových center na filozofických fakultách v ČR a SR
 • Nymburská, D.: Dějiny japonského myšlení
 • Obereignerů, R.: Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch
 • Obereignerů, R., a kol.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti
 • Otčenášek, P. – Jašíčková, A. – Kosák: Slezské číslo
 • Pálušová, M.: Současné ruské drama v českých překladatelských interpretacích
 • Pechal, Z.: Ruský realismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Ruský romantismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z., a kol.: Kulturní fenomén N. V. Gogola
 • Pechová, O. – Dostál, D.: Narcismus jako rys osobnosti
 • Peprník, M. – Flajšarová, P.: Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
 • Pokorná, B.: Antické tradice v renesanční kultuře – supplementum Historica Olomucensia
 • Preissová Krejčí, A.: Multikulturalismus – ztracené paradigma?
 • Preissová Krejčí, A. – Skotáková, J., a kol.: Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
 • Procházka, R.: Vazba, alexithymie, zvládání stresu a osobnostní styly u lidí závislých na psychoaktivních látkách
 • Procházka, R.: Závislost očima klienta
 • Procházka, R. – Dolejš, M.: Sborník PhD existence 2014 (+DVD)
 • Procházka, R. – Sedláčková, Z.: Vybrané kapitoly z psychofyziologie
 • Prokopová, K.: Manuál lingvistické encyklopedie
 • Prokopová, K.: Média v atomovém věku: Rádio Svobodná Evropa
 • Prokopová, K.: Metody kritické analýzy diskurzu
 • Prokopová, K., a kol.: Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu
 • Prokůpek, T.: Příběhy československého komiksu I
 • Prokůpek, T.: Příběhy československého komiksu II
 • Ráliš, J.: Judaica Olomucensia, roč. II, číslo 2,3
 • Ruberová, I. a kol.: Způsob fungování relevantních translatologický kategorií v beletristické praxi
 • Ruberová, I., a kol.: Překladatelská cvičení v německo-českém kontrastivním pohledu
 • Rysová, M.: Čínština v češtině
 • Rysová, M. (ed.): Čínské překlady do češtiny
 • Seitl, M.: Vytváření partnerské sítě pro potřebu kvalitních praxí v oboru psychologie
 • Schimera, R.: Dějiny japonské kinematografie 60. a 70. let
 • Schimera, R.: Dějiny hongkongské kinematografie (hongkongského kung-fu filmu)
 • Scholz, R. K.: Výbor z díla
 • Skopal, O. – Dolejš, M. – Cakirpaloglu, P. – Vavrysová, L.: Osobnostní dotazníkové nástroje pro dospívající a screening rizikového chování
 • Slavíčková, P.: Malé dějin účetnictví
 • Slavíčková, P.: Dálný východ, roč. IV, č. 1
 • Slavíčková, P.: Dálný východ, roč. IV, č. 2
 • Sobotková, M. a kol.: Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes/Polonistyka w Olomuńcu dawniej i dziś
 • Sodomková, M.: Jak napsat žurnalistický text
 • Soubustová, J.: Somatische Phraseologie im Deutschen
 • Soubustová, J.: Somatische Phraseologie im Deutschen
 • Soubustová, J.: Rund um die Schweiz
 • Stejskal, J., – Kalous, A., – Šrámek, J. : Libuše Hrabová – kolektivní monografie k její poctě (pracovní název)
 • Stěpanova, L., a kol.: Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synonym.
 • Stěpanova, L., a kol.: Studie z ruské a slovanské frazeologie
 • Stratilková, M.: Phenomenology of Music: Shaping the Field of Enquiry
 • Svobodová, J. – Danielová, K.: Stylistická analýza a funkční zhodnocení autentických textů v současných diskurzech
 • Svobodová, J. – Hirschová, M.: Komunikační strategie
 • Sýkora, M.: Čtyři etapy tvorby P. Rotha
 • Szulc, I.: Cvičebnice tlumočení pro polonisty
 • Szwiertnia, R., a kol.: Proměny měst
 • Šmahaj, J.: Kyberšikana jako společenský problém
 • Špička, J.: Petrarka v Provence
 • Špička, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities (Historica)
 • Špička, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities (Historia Artium)
 • Špička, J., a kol.: Introduzione alla letteratura italiana. Secoli XII–XVI
 • Štefanides, J. (ed.): Německojazyčné divadlo 3/3
 • Štěpánek, P.: Portugalský rod Silva Tarouků na Moravě a v Čechách a jeho přínos české kultuře
 • Štěpánek, P.: Umění Eldoráda. Vybrané stati pro studium umění Ameriky
 • Štěpánek, P.: Vybrané kapitoly s dějin španělského umění 15.-19. století
 • Šturdík, M.: Etiketa obchodního styku
 • Šucha, M. – Šrámková, L. (eds.): Metoda rozhovoru, anamnézy a pozorování v rámci dopravněpsychologického vyšetření
 • Šustíková, V.: Zdeněk Fibich a český koncertní melodram
 • Topinka, D. (ed.): Etablování muslimů na veřejnosti
 • Trušník, R.: Pohled odjinud
 • Uher, D.: Prosodická gramatika čínštiny
 • Uličný, O.: Preliminária k moderní mluvnici češtiny
 • Válek, F. – Kopecký J.: Emanuel Chvála: hudební paměti
 • Vepřek, M.: Komparativní tvarosloví
 • Veselovská, L. (ed.): Nominal Projection
 • Veselovská, L. (ed.): Language Diversity and Communication
 • Veselý, L.: Morfologické studie 1
 • Veselý, L.: Morfologické studie 2
 • Visi Tamás: Words With Power: Studies on Rabbinic Literature in Medieval Moravia
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. LIII, Num. 1
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. LIII, Num. 2
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů
 • Vobořil, L.: Synkretismus a polyfunkčnost v jazyce
 • Voda Eschgfaeller, S. – Voda, D.: Anthroposofové na Moravě (i v Čechách)
 • Voždová, M.: Dramatik na pomezí žánrů
 • Voždová, M. – Křeháčková, K.: Vybrané kapitoly z frankofonní literatury v LA
 • Voždová, M. – Matoušková, J.: Francouzské tisky…
 • Voždová, M. – Šrámek, J.: Francouzsky psaná literatura v LA a její specifika
 • Vrajová, J.: Myšlení o literární historii
 • Vychodilová, Z. a kol.: Současné ruské drama v kulturním a translatologickém kontextu
 • Waisser, P.: Renesanční figurální sgrafito na průčelích moravských městských domů
 • Watanabe, T.: Japonština II
 • Watanabe, T.: Japonština – znaky I, II
 • Zajícová, L.: II Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos: Lengua y Política. Tomo I
 • Zámec, R.: II Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos: Lengua y Política. Tomo II
 • Zámečník, L.: Základní problémy filozofie vědy
 • Zámečník, L.: Budoucnost filozofie
 • Zehnalová, J., a kol.: Hodnocení kvality překladu
 • Změlík, R.: Tematologie
 • Změlík, R.: Autorský slovník Jana Čepa
 • Žemla, M.: Mezi mystikou a theologií
 • Žemla, M.: Jakob Boehme

 

Pedagogická fakulta

 • Adámková Turzová, M.: Současné umění ve středoškolské výuce / rozhovory s pedagogy
 • Babyrádová, H. – Badalíková, O. – Blažek, T. – Sosna, J. – Žilinek, J.: Objekt a materiál v umení a v edukácií
 • Bieleszová, Š.: Publikace na téma vzdělávání v oblasti fotografie
 • Danielová, M.: Od objektu k designu
 • Exler, P.: Projekty ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy
 • Fasnerová, M.: Vybrané kapitoly z elementárního čtení a psaní
 • Fasnerová, M.: Význam písma žáků primární školy
 • Fic, I.: Jazyk – literatura – komunikace
 • Finková D., a kol.: Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením
 • Grecmanová, H.: e-Pedagogium
 • Horáček, M.: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století: Stručné dějiny
 • Hřivnová, M.: Reprodukční zdraví a sexuální výchova
 • Hřivnová, M.: Základní aspekty výživy
 • Hřivnová, M. – Majerová, J. : Didaktika výchovy ke zdraví
 • Hutyrová, M.: Interdisciplinární pohled na jinakost
 • Hutyrová, M.: Interdisciplinarita a jinakost
 • Chorý, T.: Barva a design
 • Chrásková, M. – Bezděková, M.: Gerontologie
 • Ježorská, Š.: Základy zdravotnické psychologie
 • Jiroutová, J.: Muzejní a galerijní pedagogika
 • Jochmann, P.: Art-brut: Neškolené umění
 • JTIE: JTIE
 • Jurečková, V.: Dějiny výtvarného umění a vzdělávání
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV/2014
 • Kantor, J.: Využití expresivních prostředků při edukaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Kašpárková, L.: Angažované umění ve veřejném prostoru
 • Kikalová, K. – Kopecký, M.: Somatologie 3 - Nervový systém
 • kolektiv autorů: Civilia, roč. 5, č. 1
 • kolektiv autorů: Civilia, roč. 5, č. 2
 • kolektiv autorů: Publikace z LŠVDOE
 • kolektiv autorů: Publikace z konf. k soudob. děj.
 • kolektiv autorů: Aktuální otázky primární a preprimární pedagogiky I
 • kolektiv autorů: Standardy práce asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Analýza současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga
 • Kopecký, M. – Kikalová, K.: Antropologie a genetika
 • Kopecký, M. a kol.: Výchova ke zdraví
 • Kopecký, M. a kol.: Základní charakteristiky ontogenetického vývoje
 • Kopecký, M. a kol.: Úvod do zdravotní tělesné výchovy
 • Kopecký, M., a kol.: Ochrana obyvatelstva
 • Kopecký, M., a kol.: Fórum zdraví 2014
 • Kopecký, M., et al.: Pohyb a zdraví
 • Kopeček, P.: Publikace z konf. k soudod. děj.
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 5, č. 1
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 5, č. 2
 • Krákora, P.: Publikace z LŠVDOE
 • Kusá, J.: Multikulturní výchova a literární text
 • Kutal, M.: Velké šelmy v přírodě ČR
 • Lažová, J.: Muzea a nové technologie
 • Ludíková, L., a kol.: Research on quality of life of people with special needs
 • Luska, J. – Steinmetz, K.: Hudební kultura olomouckého a ostravského regionu
 • Michálek, O.: Otisky času, grafické techniky
 • Michalík, J. + ed.: Sborník z odborných konferencí I
 • Myslivečková, H. : Výtvarné umění českého středověku
 • Myslivečková, H. – Šobáňová, P.: Vnímání, tvorba, komunikace
 • Nováková, Z.: Školská legislativa pro pedagogy
 • Opletalová, A.: Výuka finanční gramotnosti na ZŠ
 • Piáček, J.: Práce s informačními zdroji pro výtvarné pedagogy I
 • Piáček, J.: Práce s informačními zdroji pro výtvarné pedagogy II
 • Poláchová Vašťaková, J.: Sborník z konference ČAPV
 • Poláchová Vašťatková J., a kol.: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie
 • Potměšil, M., a kol. : Raná intervence ve speciální pedagogice
 • Regec, V.: Asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
 • Rýdl Karel a Eva Šmelová: Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011)
 • Skopalová, J.: Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky
 • Skopalová, J.: Rodinná problematika
 • Stehlíková, H. – Šobáňová, P., a kol.: Projekty ve VV
 • Stolinská (red.): Magister: Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
 • Stolinská (red.): Magister: Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
 • Strnisková, D.: Problematika zneužívání návykových látek a HIV/AIDS
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Šobáňová, P.: Plánování vzdělávacích aktivit muzea
 • Šobáňová, P.: Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
 • Šobáňová, P., a kol.: 2 čísla časopisu Kultura, umění a výchova
 • Švec, V.: Dějiny estetiky
 • Tomanová, J., a kol.: Sociální problematika
 • Tomanová, J., Kopecký, M.: Vybrané kapitoly z první pomoci
 • Uhlířová, M. (ed.): Matematika 7
 • Vitásková K., a kol.: Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností.
 • Vránová, O. – Hrabí, L.: Témata z didaktiky biologie
 • Zemánek, P. – Charamza, J.: Hygiena
 • Zemánek, P. – Charamza, J.: Úvod do epidemiologie

 

Přírodovědecká fakulta

 • Grublová, E. – Franek, J.: Inovace a znalosti
 • Havelková, M. – Hiklová, H.: Mapování povrchu pevných těles se zaměřením na kontaktní profilometrii
 • Henkl, M.: Číslicová technika
 • Křepelka, J.: Teoretické základy optiky tenkých vrstev
 • Kubínek, R. – Vůjtek, M.: Nanotechnologie a jejich aplikace v elektronice
 • Machalová, J. – Netuka, H.: Variační metody
 • Navrátil, M., et al.: Kapitoly z molekulární biologie a genetiky mikroorganismů
 • Rachůnková, I. – Fišer, J.: Dynamické systémy 1
 • Soubusta, J.: Optické vlastnosti pevných látek
 • Staněk, S.: ACTA Mathematica 53 (1)
 • Staněk, S.: ACTA Mathematica 53 (2)
 • Šafářová, D.: Kapitoly z obecné genetiky (2. vydání)
 • Šafářová, D. – Smýkal, P.: Konzervační genetika
 • Procházka, V.: Neobvyklá Mössbauerova spektroskopie

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Doležel, J. – Pompey, H.: Complementarity and Autonomy of Caritas and Church Social Doctrine
 • Fojtíková Roubalová, M.: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/1
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/2
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/3
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/4
 • kolektiv autorů : Acta theologica 15
 • Komínková, L. – Pospíšilová, H.: Školní družina – etnografická studie
 • Kunetka, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory
 • McCornick, P.: Restraint’s Rewards
 • Öbrink Hobzová, M.: Tradice a perspektivy vzdělávání dospělých cizinců ve Švédsku a v České republice
 • Potměšilová P.: Pedagogický pracovník v podmínkách speciálního vzdělávání
 • Princová, K.: Rizika hrozící příjemcům humanitární pomoci
 • Šarníková, G. – Tavel, P. : Edukace dětí a mládeže ve volném čase II
 • Tavel, P. – Půžová, Z.: Sociální determinanty zdraví
 • Votoupal, M.: Práce s životním příběhem jako metoda sociální práce s lidmi s mentálním handicapem v období přechodu do dospělosti
 • Zatloukal, L. - Vítek, P.: Reteaming - koučování zaměřené na řešení a jeho využití při práci s nezaměstnanými

 

Lékařská fakulta

 • Adamus, M., a kol.: Základy anesteziologie, intenzivní med. a léčby bolesti
 • Cibeček, N., a kol.: Principy a využití vybraných anal. metod v lab. med. /klin. př./
 • Dohnalová, D.: Repetitorium patologie pro praktická cvičení
 • Dvořáčková, S., a kol.: Praktikum lékařské chemie a biochemie
 • Hrabálek, L. : Chirurgie náhrad hrudních a bederních meziobr. plotének
 • Kaňovský, P., a kol.: Obecná neurologie – 1. díl
 • Kaňovský, P., a kol.: Speciální neurologie – 2. díl
 • Klugar, M., a kol.: Metodologie Evidence-Based Practice, zdrav. zal. na důkazech
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Kollárová, H., a kol.: Základy epidemiologické metodologie
 • Křupka, M., a kol.: Současné možnosti imunologické intervence
 • Líčeník, R.: Klinické dop. postupy – tvorba, adaptace, impl., eval. – 2 díly
 • Modrianský, M.: Konference vědeckých prací studentů DSP
 • Modrianský, M., a kol.: Lékařská chemie pro všeobecné lékařství
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2013
 • Pazdera, J., a kol.: Základy ústní a čelistní traumatologie
 • Řehák, J. a kol.: 15. Vejdovského olomoucký vědecký den - abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 5. Zirmův olomoucký diskuzní den - abstrakta
 • Strojil, J.: Základní léčiva
 • Študent,V.: Uroonkolgie
 • Študent,V.: Vybrané kapitoly urologie I
 • Študent,V.: Vybrané kapitoly urologie II
 • Študent,V.: Vrozené vady a dětská urologie
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/1
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/2
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/3
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/4
 • Valentová, K., a kol.: Praktikum lékařské chemie pro obor zubní lékařství

 

Fakulta tělesné kultury

 • Bartková, L.: Daňová evidence
 • Bartková, L.: Public Relations
 • Cuberek, R., et al.: Zdravotní benefity chůze jako prostředku aktivního transportu v pozdní dospělosti
 • Doležel, M. – Mika, O. – Novák, J.: Základy ochrany obyvatelstva I
 • Donald, N. – Roberson, Jr.: Recreation and Free Time Around the World
 • Frömel, K., et al.: Školní pohybová aktivita adolescentů
 • FTK: AUPO Gymnica 1
 • FTK: AUPO Gymnica 2
 • FTK: AUPO Gymnica 3
 • FTK: AUPO Gymnica 4
 • FTK: Tělesná kultura 1
 • FTK: Tělesná kultura 2
 • Hanuš, R.: Historie výchovy a pobytu v přírodě
 • Hanuš, R. – Hrabalík, E. – Paulíček, M.: Lanové aktivity
 • Kalman, M. – Pavelka, J. – Hamřík, Z.: Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost
 • Kalman, M. – Pavelka, J. – Hamřík, Z. – Sigmund, E. – Sigmundová, D.: Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků 2014
 • Kotíková, H. – Schwartzhoffová, E.: Rekreace a cestovní ruch v destinaci
 • Melichařík, Z. – Florus, S. – Otřísal, P.: Ochrana obyvatelstva a chemické, biologické a radiologické události
 • Neuls, F., et al.: Teorie a didaktika plavání
 • Neuls, F. – Frömel, K.: Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek
 • Novák, J.: Krizové řízení
 • Novák, J.: Problematika vnější a vnitřní bezpečnosti
 • Smékal, D. – Měrková, H. – Bednáříková, H. – Bohuslavová, M.: Jak cvičit dobře a s radostí i doma u bolestí bederní páteře
 • Šafář, M. – Hřebíčková, H.: Vybrané kapitoly z psychologie sportu
 • Štěrbová, D. – Rašková, M., et al.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II:  Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením
 • Válek, Š.: FTK Vocabulary for DSP Students and Confusing Words
 • Wittmannová, J.: Koncept sebevědomí a osoby s postižením
 • Wittmannová, J. – Klimešová, I.: Aktivní v každém věku VII., VIII.
 • Palomo Nieto, M.: El papel de las madres en el desarollo de la excelencia en el deporte
 • Hůlka, K., Bělka, J.: Analýza herního výkonu ve vybraných sportovních hrách brankového typu

 

Fakulta zdravotních věd

 • Bastlová, P. – Jurutková, Z. – Zelená, A.: Klinimetrie ve fyzioterapii
 • Bastlová, P. – Kolářová, B.: Sborník abstraktů z konference
 • Kolářová, B. – Marková, M. – Szmeková, L.: Přístrojové metody ve fyzioterapii
 • kolektiv ÚPA: Porodní asistence III
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Marečková, J.: Profese on-line
 • Marečková, J.: Profese on-line
 • Marečková, J., a kol.: NOC a NIC v péči o pacienty s vybranými ošetřovatelskými diagnózami – oš. péče
 • Marečková, J., a kol.: NOC a NIC v péči o pacienty s vybranými ošetřovatelskými diagnózami – porod. asitence
 • Tomanová, D., Ježorská Š.: Edukace v PA
 • Vomáčka J., Nekula J., Kozák J.: Zobrazovací metody pro radiologické asistenty
 • Zlámal, a kol.: Ekonomika a financování zdravotnictví

 

Právnická fakulta

 • Bartoň, M. – Tomoszek, M.: Základy práva
 • Dohnal, J.: Vlastnictví a sousedské spory po rekodifikaci
 • Fiala, V.: Základy politologie
 • Fiala, V. – Zbíral, R.: Vědecká propedeutika
 • Hamuľák, O.: Základní principy vnitrostátní aplikace práva Evropské unie
 • Matoušek, P. – Papoušková, Z.: Obecná rovina finančního práva
 • Papoušková, Z.: Praktikum k daňovému právu
 • Tintěra, T.: Závazkové právo – obecná část a závazky ze smluv
 • Vítová, B.: Cvičení z obecné části občanského práva

 

Rektorát UP

 • Skácelíková, L: Universitas Palackiana - čj verze
 • Skácelíková, L: Universitas Palackiana - ang verze
 • Skácelíková, L.: Universitas Palackiana - něm. verze
 • Skácelíková, L.: Universitas Palackiana - čínská verze
 • Skácelíková, L.: Výroční zpráva o činnosti (PR)