Periodika

Univerzita Palackého v Olomouci je vydavatelem více než dvou desítek odborných, recenzovaných periodik, zaměřených na širokou škálu oblastí vědeckého bádání. Na této stránce přinášíme jejich kompletní a pravidelně aktualizovaný přehled.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Název periodika

Studia Theologica

ISSN

1212-8570 (print) / 2570-9798 (online)

Periodicita

4× ročně

Forma vydání

print/online

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, TF Trnavské univerzity v Bratislavě a KTF Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie atd., mnohé s mezioborovým přesahem (filozofie, psychologie, sociologie...).

studiatheologica.eu

WoS Scopus

Lékařská fakulta

Název periodika

Biomedical Papers

ISSN

1213-8118 (print) / 1804-7521 (online)

Periodicita

4× ročně

Forma vydání

print/online

IF: 1.000

Biomedical Papers je impaktovaný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahrnuje recenze a původní referáty vztahující se k biomedicínským vědním disciplínám.

biomed.papers.upol.cz

WoS 


Název periodika

Gnosis Medica

ISSN

1805-8434 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Gnosis Medica je časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.

gnosismedica.cz

 

Filozofická fakulta

Název periodika

Aither

ISSN

1803-7860 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Aither je odborný elektronický časopis zařazený do databáze ERIH+. Je vydáván Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Vychází dvakrát ročně. Každé čtvrté číslo je mezinárodní (International Issue) a jsou v něm publikovány cizojazyčné články (především v angličtině, ale i v němčině a francouzštině).

aither.eu


Název periodika

Bohemica Olomucensia

ISSN

1803-876X (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

kb.upol.cz/veda-a-vyzkum/bohemica-olomucensia


Název periodika

Czech and Slovak Journal of Humanities

ISSN

1805-3742 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Interdisciplinární a srovnávací recenzovaný časopis, který se zaměřuje na různé obory humanitních věd, jako je historie, lingvistika, literatura, divadlo a film nebo kulturní antropologie. Časopis vychází v anglickém jazyce.

csjh.upol.cz


Název periodika

Dálný východ

ISSN

1805-1049 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Časopis je periodikem katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika. Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu, týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vychází od roku 2011, dvakrát ročně.

kas.upol.cz/veda-a-vyzkum/casopisy/dalny-vychod/


Název periodika

Diskuze v psychologii

ISSN

2694-8338 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Časopis Diskuze v psychologii je recenzovaným odborným periodikem se zaměřením na oblast psychologie. Důraz je kladen na propojení výzkumu s praxí a praxe s výzkumem. Usilujeme o podnícení diskuze o uplatnitelnosti výsledků jak pro praxi psychologickou, tak pro výzkumnou. Důležitou součástí každého textu je pro nás propracovaná diskuze, zamyšlení nad metodologickými limity a formulování doporučení pro návazné studie.

diskuzevpsychologii.upol.cz/


Název periodika

e-Rhizome

ISSN

2571-242X (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

e-Rhizome je recenzovaný časopis, který se zaměřuje na vědecké studie z oblasti náboženství, společnosti, kultury atd. Hlavním cílem časopisu je zkoumat člověka a společnost z pohledu zmíněných disciplín. Jsou zde publikovány odborné články, recenze, komentáře, ale také zprávy týkající se důležitých událostí.

rhizome.upol.cz


Název periodika

Historica Olomucensia

ISSN

1803-9561 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. Články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku.

historie.upol.cz


Název periodika

Moravian Journal of Literature and Film

ISSN

1803-7720 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Časopis se zaměřuje na literární a filmovou historii, kritiku a teorii. Touto oblastí se zabývá ve všech jazykových prostředí, z pohledu regionálního i globálního. Časopis vychází v angličtině a je recenzovaný.

moravianjournal.upol.cz


Název periodika

Musicologica Olomucensia

ISSN

1212-1193 (print)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print

Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slovenštině.

musicologicaolomucensia.upol.cz


Název periodika

Romanica Olomucensia

ISSN

1803-4136 (print) / 2571-0966 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Recenzovaný časopis, který publikuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné lingvistické a literární studie z oblasti románských jazyků a literatury a z dějin a kultury románských zemí. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. Příspěvky důsledně procházejí nezávislým anonymním recenzním řízením.

romanica.upol.cz


Název periodika

Rossica Olomucensia

ISSN

0139-9268 (print), 1804-1434 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia: Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (původní stati tvoří 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

ff.upol.cz/ksl/.../rossica-olomucensia/


Název periodika

Transactions on Transport Sciences

ISSN

1802-9876 (online)

Periodicita

3× ročně

Forma vydání

online

Časopis se zaměřuje na oblast dopravy a její bezpečnosti, a to převážně z pohledu společenských věd. Jedná se o interdisciplinární publikační platformu pro vědce, inženýry, psychology, sociology aj. Každý článek je posouzen dvěma recenzenty a je opatřen DOI. Časopis je vydáván v režimu open acces.

tots.upol.cz

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Název periodika

Civilia

ISSN

1805-3963 (print) / 2336-3584 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

V časopisu jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

ksv.upol.cz/civilia


Název periodika

e-Pedagogium

ISSN

1213-7758 (print), 1213-7499 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

e-pedagogium.upol.cz


Název periodika

Elementary Mathematics Education Journal

ISSN

2694-8133 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na výuku matematiky na základních školách, na inovace, výzkum a aktuální problémy v této oblasti. Časopis vznikl z iniciativy akademiků a výzkumníků ze zemí Višegrádské čtyřky, ale je otevřen všem expertům na danou problematiku.

emejournal.upol.cz


Název periodika

Jazyk, literatura, komunikace

ISSN

ISSN 1805-689X (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Jazyk – Literatura – Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na počátku roku 2012. Je koncipován jako otevřený, volně a průběžně doplňovatelný a ovšemže také strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií. Časopis má půlroční periodicitu: ze všech postupně nashromážděných příspěvků bude vždy v červnu a listopadu každého kalendářního roku vytvořen korpus časopiseckého vydání tak, aby každé uzavřené číslo obsahovalo pouze texty, které prošly recenzním řízením a byly garantovány redakční radou časopisu.

jlk.upol.cz


Název periodika

Journal of Exceptional People

ISSN

1805-4986 (print) / 1805-4978 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Recenzovaný časopis poskytuje výzkumné studie a texty o speciálním vzdělávání výjimečných lidí. Tato oblast se vztahuje na osoby se zdravotním postižením a na nadané osoby. Publikuje studie v oblasti vzdělávání, společenských věd (sociologie) a psychologie.

jep.upol.cz


Název periodika

Journal of Technology and Information Education

ISSN

1803-537X (print) / 1803-6805 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Recenzovaný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky. 

gymnica.upol.cz


Název periodika

Kultura, umění a výchova

ISSN

2336-1824 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem, vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Jde o webzin, tedy on-line časopis, dle myšlenky Open Access veřejně přístupný na internetové adrese kuv.upol.cz. Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. 

kuv.upol.cz


Název periodika

Magister

ISSN

1805-7152 (print) / 2571-1342 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Odborný recenzovaný časopis, který vznikl za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Slouží k publikování výsledků původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy.

kpv.upol.cz/magister


Název periodika

Trendy ve vzdělávání

ISSN

1805-8949 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis vznikl v roce 2008, je nezávislý a má periodicitu 2x ročně. Historicky vznikl časopis v souvislosti s konferencí, od roku 2012 je zcela autonomním časopisem přijímajícím články nezávisle na této konferenci a se samostatným recenzním řízením. Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

tvv-journal.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Název periodika

Acta Gymnica

ISSN

2336-4920 (online)

Periodicita

průběžně

Forma vydání

online

Časopis se zaměřuje na prezentaci výzkumných studií a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jeho rozsah zahrnuje témata týkající se biomechaniky, fyziologie cvičení, fyzioterapie, somatometry, sportovní psychologie, sportovní přípravy, tělesné výchovy, veřejného zdraví a podobně. Časopis také vítá příspěvky, které představují výsledky interdisciplinárního výzkumu. 

gymnica.upol.cz

Scopus 


Název periodika

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

ISSN

1804-4204 (print) / 1804-4220 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, v nichž se FTK zavázala, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý příspěvek v teoretické části je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Časopis v roce 2011 zařadila komise do své světové databáze EBSCO.

apa.upol.cz


Název periodika

Tělesná kultura

ISSN

1211-6521 (print) / 1803-8360 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Recenzovaný časopis, zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Přináší především teoretické studie a výzkumné práce, týkající se filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie. 

telesnakultura.upol.cz

Právnická fakulta

Název periodika

Acta Iuridica Olomucensia

ISSN

1801-0288 (print) / 1805-9554 (online)

Periodicita

3× ročně

Forma vydání

print/online

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem, které vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující viagra pas cher příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

pf.upol.cz/.../acta-iuridica-olomucensia


Název periodika

International and Comparative Law Review

ISSN

1213-8770 (print) / 2464-6601 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

print/online

Recenzovaný časopis, jehož cílem je reflektovat expertní výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i v právních řádech České republiky i dalších členských států Evropské unie. Zvláštní důraz je kladen na právní systémy zemí střední Evropy. 

iclr.upol.cz

Scopus

Fakulta zdravotnických věd

Název periodika

Profese online

ISSN

1803-4330 (online)

Periodicita

2× ročně

Forma vydání

online

Recenzovaný multioborový vědecký časopis publikující příspěvky z oborů ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologická asistence, zdravotnické záchranářství, specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů. Periodikum  vychází 2x ročně (duben, říjen) v elektronické formě česky s anglickým překladem abstraktů a klíčových slov a od roku 2012 i v plné anglické verzi.

profeseonline.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci